Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den fælles fiskeripolitik: Kommissionen foreslår nye regler til intensivering af håndhævelsen

Bruxelles, den 30. maj 2018

Europa-Kommissionen foreslår forbedringer til modernisering og forenkling af den måde, hvorpå fiskerireglerne kontrolleres og overholdes i EU.

Et effektivt kontrolsystem er afgørende for at sikre, at EU-fiskeriet forvaltes bæredygtigt, hvilket igen sikrer EU-fiskerisektorens levedygtighed på lang sigt og beskytter fiskernes levebrød.

Kommissær Karmenu Vella, der er ansvarlig for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "EU's fælles fiskeripolitik har allerede bidraget meget til at sikre, at havene er sunde, samtidig med at der er opbygget en stærk fiskeindustri og fremgangsrige kystsamfund. Samtidig er vi nødt til at fortsætte arbejdet og sikre, at de i fællesskab aftalte regler håndhæves i hele EU. Dette er grunden til, at vi foreslår forbedringer, der har til formål at modernisere det eksisterende kontrolsystem for at gøre det mere effektivt og sikre, at alle operatører i fiskeindustrien i EU behandles ens."

Kommissionens forslag omfatter:

  • foranstaltninger til forbedring af håndhævelsen af den fælles fiskeripolitik, herunder en fælles liste over kriterier for, hvad der betragtes som en alvorlig overtrædelse, og tilhørende sanktioner samt styrkelse af det eksisterende pointsystem for fartøjer med fiskeritilladelse, så det vil fungere på samme måde som systemerne for trafikforseelser til bilister i de fleste medlemsstater
  • et mere pålideligt og udførligt fiskeridatasystem, herunder fuldt digitaliseret rapportering af fangster, der kan anvendes på alle EU-fiskerfartøjer (herunder fartøjer på under 12 meter), et elektronisk sporingssystem til alle fartøjer, nye vejningsprocedurer for fiskevarer og styrkede fangstregistreringsregler for rekreativt fiskeri
  • øget sporbarhed af fiskevarer og akvakulturprodukter fra EU og tredjelande. På grund af digitalisering vil der kunne udføres kontrol i hele forsyningskæden for alle fiskevarer og akvakulturprodukter, uanset om de er importeret eller kommer fra EU
  • styrkede regler om fiskeredskaber. Fiskeredskaber, der efterlades, tabes eller bortskaffes, er en kilde til havaffald i europæiske farvande. Kommissionen foreslår at forbedre rapporteringen om tabte fiskeredskaber i overensstemmelse med forslaget om at reducere virkningerne af bestemte plastprodukter i miljøet, samtidig med at producenterne er med til at dække udgifterne til affaldshåndtering og oprydning af fiskeredskaber
  • revision af EU-Fiskerikontrolagenturets mandat, så agenturets målsætninger fuldt ud tilpasses til den fælles fiskeripolitik og dets kontrolbeføjelser styrkes.

De reviderede regler vil styrke overholdelsen, modernisere dataforvaltningen og i sidste ende effektivisere kontrollen til gavn for EU-fiskeriet. En forbedring af den måde, hvorpå EU kan overvåge håndhævelsen af EU-regler om fiskeri, vil intensivere kampen mod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Det vil desuden støtte den effektive gennemførelse af landingsforpligtelsen, der træder i kraft fuldt ud fra næste år, og som kræver, at fiskerne lander alle fangster, for at sætte en stopper for det spild, der er forbundet med at smide uønskede fisk tilbage i havet.

Baggrund

Den nuværende kontrolforordning (Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009), der trådte i kraft i 2010, har spillet en vigtig rolle i forhold til at intensivere medlemsstaternes overholdelse af de i fællesskab aftalte regler i den fælles fiskeripolitik. Den har også været med til at skabe lige vilkår blandt operatørerne. Kontrolsystemet har til formål at:

  • sikre, at der kun fanges de tilladte mængder fisk, og at ulovligt fiskeri forhindres
  • tillade dataindsamling med henblik på forvaltning af fiskerimulighederne
  • klarlægge EU-landenes og Kommissionens respektive roller
  • sikre, at regler og sanktioner anvendes ensartet i hele EU
  • muliggøre sporing og kontrol af fiskevarer i hele forsyningskæden fra båd til bord.

Kommissionens forslag sendes nu til vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet.

Yderligere oplysninger

Kommissionens forslag

Spørgsmål og svar

EU's fælles fiskeripolitik

EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

IP/18/3978

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar