Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Společná rybářská politika: Komise v zájmu lepšího prosazování politiky navrhuje nová pravidla

Brusel 30. května 2018

Evropská komise navrhuje modifikace, které zmodernizují a zjednoduší monitorování a dodržování pravidel rybolovu v EU.

Účinný kontrolní systém je klíčem k tomu, aby byly rybolovné oblasti EU spravovány udržitelným způsobem, bez čehož nelze zajistit dlouhodobou životaschopnost odvětví rybolovu EU a ochránit živobytí rybářů.

Komisař Karmenu Vella, odpovědný za životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, uvedl: Společná rybářská politika EU už ušla dlouhou cestu k tomu, aby naše moře byla v dobrém stavu a aby bylo vybudováno silné odvětví rybolovu a pobřežní komunity prosperovaly. Zároveň je nutné zachovat pracovní místa a zajistit dodržování společně dohodnutých pravidel v celé EU. Z tohoto důvodu navrhujeme zdokonalení stávajícího kontrolního systému tak, aby byl efektivnější a zaručoval, že se se všemi hospodářskými subjekty v odvětví rybolovu v EU zachází rovným způsobem.“

Návrh Komise obsahuje:

  • opatření v zájmu lepšího prosazování společné rybářské politiky, včetně společného seznamu kritérií toho, co lze považovat za vážné porušení pravidel, a odpovídajících sankcí a posílení stávajícího bodového systému pro plavidla, jimž byla vydána licence, takže bude podobný systémům týkajícím se dopravních přestupků motoristů ve většině členských států
  • spolehlivější a obsáhlejší údaje o rybolovu, včetně plně digitalizovaného systému vykazování úlovků, který se bude vztahovat na všechna rybářská plavidla EU (včetně plavidel do 12 metrů) a elektronického systému sledování všech plavidel, nové postupy vážení produktů rybolovu a posílení pravidel pro registraci úlovků rekreačního rybolovu
  • zlepšení sledovatelnosti jak produktů rybolovu a akvakultury EU, tak těchto produktů z dovozu (vzhledem k digitalizaci bude možné v rámci celého dodavatelského řetězce produktů rybolovu a akvakultury, ať už dovážených nebo pocházejících z EU, provádět kontroly)
  • zpřísněná pravidla týkající se rybolovných zařízení: opuštěná, ztracená nebo odhozená rybolovná zařízení jsou zdrojem odpadu v evropských mořích, takže Komise v souladu s návrhem na snížení dopadu některých výrobků z plastu na životní prostředí navrhuje dokonalejší podávání zpráv o ztrátě lovného zařízení a účast výrobců na nákladech spojených s nakládáním s odpady a odstraňováním takovýchto lovných zařízení z moří
  • přezkum mandátu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA), aby její cíle plně odpovídaly společné rybářské politice a aby se rozšířily její kontrolní pravomoci

Revidovaná pravidla posílí dodržování předpisů, zmodernizují správu údajů a v konečném důsledku zefektivní kontroly, z čehož bude mít prospěch odvětví rybolovu EU. Díky dokonalejším způsobům, jak může EU monitorovat prosazování unijních předpisů o rybolovu, se zintenzivní boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Napomohou také účinnému plnění povinnosti vykládky úlovků, která v plném rozsahu vstoupí v platnost příští rok a bude znamenat, že rybáři budou muset vykládat veškeré úlovky, aby se skoncovalo s plýtváním spočívajícím ve vyhazování nežádoucích druhů ryb zpět do moře.

Souvislosti

Stávající nařízení o kontrolním režimu (nařízení Rady (ES) č. 1224/2009), které vstoupilo v platnost v roce 2010, má velký význam pro přísnější dodržování společně dohodnutých pravidel společné rybářské politiky ze strany členských států. Pomohlo rovněž nastolit rovné podmínky mezi jednotlivými provozovateli. Kontrolní systém je koncipován tak, aby:

  • zajišťoval, že se uloví pouze povolená množství ryb, a předešlo se nezákonnému rybolovu
  • umožňoval shromažďování údajů za účelem řízení rybolovných práv
  • se vyjasnila úloha členských států EU a Komise
  • se zajistilo jednotné uplatňování pravidel a sankcí v celé EU
  • bylo možné vysledovat a kontrolovat produkty rybolovu v celém dodavatelském řetězci tzn. od rybáře až ke konečnému spotřebiteli

Návrh Komise bude nyní předložen k přijetí Evropskému parlamentu a Radě.

Další informace

Návrh Komise

Otázky a odpovědi

Společná rybářská politika EU

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

IP/18/3978

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar