Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Semestrul european 2018 – Pachetul de primăvară: Comisia adoptă recomandări adresate statelor membre de a realiza o creștere economică durabilă, favorabilă incluziunii și pe termen lung

Bruxelles, 23 mai 2018

Comisia Europeană prezintă astăzi recomandările specifice fiecărei țări pentru 2018, în care definește orientările de politică economică adresate statelor membre pentru următoarele 12-18 luni.

Economia Europei se dezvoltă în cel mai rapid ritm înregistrat în ultimii zece ani, cu un nivel record de ocupare a forței de muncă, redresarea investițiilor și îmbunătățirea finanțelor publice. Potrivit previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, în următorii doi ani creșterea economică se va încetini ușor, dar va rămâne robustă. Condițiile favorabile din prezent ar trebui utilizate pentru a transforma economiile și societățile din Europa în unele mai puternice și mai reziliente. Recomandările specifice fiecărei țări propuse astăzi se bazează pe progresele deja realizate în ultimii ani și au ca scop să valorifice perspectivele economice pozitive pentru a orienta statele membre în direcția luării de măsuri suplimentare.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte, comisar responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Europa înregistrează cea mai mare creștere din ultimii zece ani, iar această creștere este preconizată să continue anul acesta și în anul următor. Cu toate acestea, apar noi riscuri, precum volatilitatea de pe piețele financiare internaționale și protecționismul comercial. Ar trebui să folosim actuala conjunctură favorabilă pentru a spori reziliența economiilor noastre. Aceasta înseamnă să constituim rezerve bugetare, care ar oferi țărilor un spațiu de manevră mai larg în cazul următoarei încetiniri a creșterii economice. Și mai înseamnă, de asemenea, realizarea de reforme structurale pentru a promova productivitatea, investițiile, inovarea și o creștere favorabilă incluziunii.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a afirmat: Recomandările din acest an pun mai mult ca niciodată accentul pe ocuparea forței de muncă, pe educație și pe aspectele de ordin social. Acest lucru demonstrează hotărârea Comisiei de a se concentra asupra implementării Pilonului european al drepturilor sociale în toate statele membre și de a îmbunătăți condițiile de muncă și de trai pentru toți cetățenii europeni.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Astăzi mai facem un pas înainte pentru a lăsa în urmă moștenirea crizei, deoarece Franța încheie, după nouă ani, procedura aplicabilă deficitelor excesive. În 2018, pentru prima dată de la crearea monedei unice, toate țările din zona euro vor avea un deficit de sub 3 % din PIB. Au fost necesari ani întregi de politici fiscale responsabile pentru a aduce țările UE în acest punct și trebuie să ne asigurăm că responsabilitatea rămâne o prioritate și în viitor. De aceea, adresăm un puternic îndemn Ungariei și României să ia măsuri anul acesta și în anul următor pentru a corecta abaterea semnificativă de la obiectivele lor bugetare. Este mai bine să prevenim decât să vindecăm și acum, când economia este puternică, este momentul să prevenim apariția unor probleme serioase.”

Recomandările specifice fiecărei țări din 2018

Recomandările se concentrează asupra consolidării fundațiilor pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii pe termen lung. Ele se bazează pe analiza cuprinzătoare realizată de Comisie în cele mai recente rapoarte de țară, care a evidențiat probleme persistente în anumite state membre, datorate crizei financiare, precum și provocări în viitor.

Contextul economic ameliorat permite punerea accentului pe o nouă serie de priorități, iar această oportunitate ar trebui folosită pentru a face ceea ce este necesar pe plan intern, ținând seama de strânsa interdependență a economiilor din UE, în special a celor din zona euro.

În special, Comisia invită statele membre să desfășoare reforme structurale care îmbunătățesc mediul de afaceri și condițiile pentru investiții, mai ales prin reforme privind piețele de produse și de servicii, prin sprijinirea inovării, îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare și combaterea corupției.

De asemenea, statele membre ar trebui să sporească reziliența economică în contextul provocărilor pe termen lung, precum tendințele demografice, migrația și schimbările climatice. Doar economiile reziliente pot asigura convergența economică pe termen lung și reducerea disparităților.

În acest an, recomandările acordă o atenție deosebită provocărilor sociale, în contextul Pilonului european al drepturilor sociale proclamat în noiembrie 2017. Se pune accentul în mod deosebit pe punerea la dispoziție a unor competențe corespunzătoare, pe eficacitatea și adecvarea mecanismelor de securitate socială și pe îmbunătățirea dialogului social.

Țărilor li se recomandă, de asemenea, să realizeze reforme care să le pregătească forța de muncă pentru viitor, inclusiv pentru formele de muncă viitoare și pentru digitalizarea din ce în ce mai accentuată, să reducă inegalitățile în materie de venituri și să creeze oportunități de angajare, în special pentru tineri.

Progresele înregistrate în punerea în aplicare a recomandărilor

De la începutul semestrului european, în 2011, statele membre fie au implementat integral, fie au realizat unele progrese sau progrese substanțiale în ceea ce privește peste două treimi din recomandările specifice fiecărei țări. Ele au înregistrat cele mai mari progrese în domeniul serviciilor financiare, reflectând prioritatea acordată stabilizării sectorului financiar în urma crizei economice și financiare. De asemenea, s-a înregistrat o rată ridicată de implementare a reformelor vizând promovarea creării de locuri de muncă cu contracte pe durată nedeterminată și soluționarea fragmentării pieței muncii. Pe de altă parte, recomandările din domeniul sănătății și al îngrijirii de lungă durată și lărgirea bazei de impozitare nu au fost încă abordate în aceeași măsură. Sunt necesare eforturi suplimentare și pentru a îmbunătăți caracterul incluziv și calitatea învățământului.

În timpul mandatului prezentei Comisii, semestrul european a devenit din ce în ce mai raționalizat și mai incluziv, însă rezultatele statelor membre în ceea ce privește implementarea recomandărilor sunt în continuare sub așteptări. Pentru a oferi un sprijin suplimentar statelor membre în vederea implementării reformelor convenite, Comisia propune un set îmbunătățit de instrumente bugetare.

Dezechilibrele macroeconomice continuă să fie corectate

Corectarea dezechilibrelor macroeconomice continuă, însă unele surse de dezechilibre rămân nesoluționate și au apărut riscuri noi. Cu toate că deficitele de cont curent au fost corectate în mai multe țări, excedentele persistente din alte state membre rămân în linii mari neschimbate. Reducerea gradului de îndatorare are un ritm inegal, nivelul datoriei private, al datoriei publice și al datoriei externe rămânând ridicat în unele state membre. Menținerea datoriilor pe o traiectorie constantă de descreștere este esențială pentru a reduce vulnerabilitățile în aceste țări. Într-un număr tot mai mare de state membre, provocările legate de creșterea puternică a prețurilor locuințelor necesită o monitorizare atentă.

În luna martie 2018, Comisia a concluzionat că opt state membre se confruntau cu dezechilibre (Bulgaria, Franța, Germania, Irlanda, Spania, Țările de Jos, Portugalia și Suedia) și că trei țări se confruntau cu dezechilibre excesive (Croația, Italia și Cipru). Ca și în anii precedenți, toate aceste state membre vor face obiectul unei monitorizări specifice. Acest lucru va permite Comisiei să urmărească îndeaproape măsurile de politică în contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, gradul de detaliu al acestui proces de monitorizare reflectând anvergura provocărilor și gravitatea dezechilibrelor.

Analiza flexibilității în temeiul normelor existente ale Pactului de stabilitate și de creștere

În 2015, Comisia a publicat orientări privind utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor existente ale Pactului de stabilitate și de creștere. Pe baza acestor orientări, în 2016 Consiliul ECOFIN a aprobat o „Poziție de consens privind flexibilitatea”. Conform acesteia, Comisia trebuie să analizeze aplicarea așa-numitelor clauze privind reforma structurală și privind investițiile, până la sfârșitul lunii iunie 2018.

Analiza concluzionează faptul că obiectivele esențiale ale orientărilor Comisiei și ale poziției de consens privind flexibilitatea au fost în mare măsură îndeplinite. Experiența arată că practicarea acestei flexibilități a permis obținerea echilibrului corect între asigurarea unei politici fiscale prudente și stabilizarea economiei. Nivelul deficitului cumulat din zona euro este preconizat să scadă la 0,7 % din PIB în acest an, de la un vârf de 6,3 % din PIB în 2009. Se estimează că ponderea datoriei în PIB va scădea, de la 94,2 % în 2014 la 86,5 % în 2018.

Pentru viitor, această abordare încurajează statele membre să își intensifice eforturile bugetare în vremurile bune pentru a face economiile UE mai reziliente. Întrucât expansiunea economică din Europa se află în al cincilea an, este momentul oportun să se constituie rezerve bugetare.

Orientări și decizii în contextul Pactului de stabilitate și de creștere

Pe baza evaluării Programelor de stabilitate și de convergență pentru 2018, recomandările specifice fiecărei țări oferă statelor membre orientări de politică fiscală pentru 2019.

De asemenea, Comisia a luat o serie de măsuri în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere.

Comisia recomandă ca procedura aplicabilă deficitelor excesive să fie închisă pentru Franța. În consecință, în cadrul componentei corective a pactului ar rămâne un singur stat membru (Spania), o reducere față de 24 de țări în 2011.

De asemenea, Comisia a adoptat rapoarte privind Belgia și Italia, în temeiul articolului 126 alineatul (3) din TFUE, în care examinează dacă aceste state respectă criteriul privind datoria stabilit în tratat. În cazul Italiei, analiza sugerează că ar trebui să se considere că criteriul privind datoria este în prezent îndeplinit, mai ales dat fiind că, conform constatărilor, Italia respecta în linii mari componenta preventivă a pactului în 2017. În cazul Belgiei, întrucât nu există dovezi suficient de robuste pentru a concluziona că Belgia nu a respectat cerințele componentei preventive, raportul nu a putut prezenta o concluzie finală în legătură cu îndeplinirea sau nu a criteriului privind datoria. Comisia va reevalua anul următor conformitatea celor două țări cu Pactul de stabilitate și de creștere, pe baza datelor ex post pentru 2018, care urmează să fie transmise în primăvara anului 2019.

Comisia a adresat un avertisment Ungariei și României în ceea ce privește existența unei abateri semnificative de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu (OTM) în 2017. Comisia propune adoptarea de către Consiliu a unei recomandări adresate Ungariei de a lua măsuri adecvate în 2018 în vederea corectării acestei abateri semnificative. În cazul României, care face deja obiectul unei proceduri aplicabile abaterilor semnificative, Comisia recomandă Consiliului să adopte o decizie privind neluarea de măsuri eficace și o recomandare de a lua, în 2018 și în 2019, măsuri pentru corectarea abaterii semnificative.

De asemenea, Comisia își publică astăzi avizul privind versiunea actualizată a proiectului de plan bugetar pentru Spania, deoarece cel prezentat în octombrie anul trecut se baza pe un scenariu de menținere a politicilor actuale. Comisia consideră că versiunea actualizată a proiectului de plan bugetar respectă în linii mari cerințele din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere, deoarece previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 estimează că deficitul global al Spaniei se va situa în 2018 sub valoarea de referință din tratat de 3 % din PIB. Cu toate acestea, avizul menționează faptul că, potrivit previziunilor, nici obiectivul privind deficitul global, nici efortul bugetar solicitat în notificarea Consiliului din 2016 nu vor fi îndeplinite în acest an.

Context

Recomandările specifice fiecărei țări adresate statelor membre sunt ajustate în fiecare an, pentru a reflecta progresele înregistrate și mediul în schimbare. Conținutul lor reflectă prioritățile mai ample identificate în discursul președintelui Comisiei privind starea Uniunii și în analiza anuală a creșterii. Pentru statele membre din zona euro, ele reflectă și recomandarea privind politica economică a zonei euro. Analiza și orientările din cadrul semestrului european sunt coerente cu viziunea pe termen mai lung prezentată în Strategia Europa 2020.

În luna martie 2018, Comisia și-a prezentat analiza detaliată a situației economice și sociale a fiecărui stat membru, sub forma unor raporturi de țară, în cadrul pachetului de iarnă 2018 al semestrului european. Comisia s-a angajat într-un dialog intensiv cu statele membre, atât la nivel politic, cât și la nivel tehnic, pentru a se ajunge la o înțelegere comună a constatărilor din rapoarte.

În luna aprilie, statele membre și-au prezentat programele naționale de reformă, precum și o actualizare a strategiilor lor fiscale sub forma programelor de stabilitate (în cazul statelor membre din zona euro) sau a programelor de convergență (în cazul statelor membre din afara zonei euro).

Recomandările de astăzi se bazează pe dialogurile cu statele membre, pe programele prezentate luna trecută, pe datele de la Eurostat și pe previziunile economice ale Comisiei din primăvara anului 2018, publicate recent.

De asemenea, Comisia a publicat astăzi Raportul de convergență pe 2018, care evaluează progresul statelor membre în direcția aderării la zona euro și se referă la cele șapte țări din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro: Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia.

Etapele următoare

Comisia invită Consiliul să adopte recomandările specifice fiecărei țări și solicită statelor membre să le pună în aplicare integral și în timp util. Se așteaptă ca miniștrii UE să discute recomandările specifice fiecărei țări înainte de adoptarea lor de către șefii de stat și de guvern ai UE. Statelor membre le revine apoi sarcina de a pune în aplicare aceste recomandări, prin intermediul politicilor lor economice și bugetare naționale din perioada 2018-2019.

Informații suplimentare

Notă de informare privind pachetul de primăvară 2018 al semestrului european

Comunicare generală privind recomandările specifice fiecărei țări pentru 2018

Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2018

Procedura aplicabilă deficitelor excesive pentru Franța

Procedura aplicabilă abaterilor semnificative pentru Ungaria

Procedura aplicabilă abaterilor semnificative pentru România

Raportul privind Belgia în temeiul articolului 126 alineatul (3)

Raportul privind Italia în temeiul articolului 126 alineatul (3)

Avizul privind versiunea actualizată a proiectului de plan bugetar al Spaniei

Fișă informativă cu cifre importante privind ocuparea forței de muncă și dimensiunea socială

Comunicatul de presă privind Raportul de convergență pe 2018

Previziunile economice europene din primăvara anului 2018

Semestrul european - calendar

Recomandarea pentru zona euro 2018

Semestrul european – pachetul de iarnă 2018

Comunicarea privind rapoartele de țară 2018

Rapoartele de țară 2018

Semestrul european, pachetul de toamnă 2017: Eforturi în vederea asigurării unei creșteri durabile și favorabile incluziunii

Raportul privind mecanismul de alertă 2018

Analiza anuală a creșterii 2018

Pilonul european al drepturilor sociale

Guvernanța economică a UE pe înțelesul tuturor

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Thyssen pe Twitter: @mariannethyssen

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @Pierremoscovici

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

IP/18/3845

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar