Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia podáva na Súdny dvor podnet na začatie konania proti Slovensku z dôvodu neposkytnutia súdnych prostriedkov nápravy proti rozhodnutiam o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víz

Brusel 17. máj 2018

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť prípad Slovenska na Súdny dvor EÚ, pretože Slovensko neumožňuje žiadateľom o víza odvolať sa na súde proti rozhodnutiu o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza.

Slovenské vnútroštátne právne predpisy v súčasnosti poskytujú len možnosť odvolať sa na mimosúdnych správnych orgánoch. Na základe vízového kódexu [nariadenie (ES) č. 810/2009] a Charty základných práv EÚ majú žiadatelia o víza právo na to, aby sa s ich žiadosťou o víza nezaobchádzalo svojvoľne, pričom musia mať možnosť odvolať sa na príslušnom súde.

V odpovediach, ktoré Slovenská republika poskytla na formálnu výzvu v roku 2013, a na odôvodnené stanoviská v rokoch 2015 a 2018 sa neriešia obavy, ktoré vyjadrila Komisia. Komisia sa preto rozhodla podať návrh na Súdny dvor EÚ proti Slovensku.

 

Súvislosti

V nariadení o vízovom kódexe [nariadenie (ES) č. 810/2009] sa stanovujú postupy a podmienky udeľovania víz na krátkodobý pobyt a letiskový tranzit. Členským štátom sa v ňom ukladá povinnosť umožniť žiadateľom podať odvolanie proti zamietnutiu, zrušeniu alebo odvolaniu víza. Právo na súdne odvolanie proti zamietnutiu udelenia víza potvrdil 13. decembra 2017 Súdny dvor EÚ vo veci El Hassani (C-403/16). Zmluva o EÚ okrem toho ukladá členským štátom povinnosť stanoviť dostatočné prostriedky nápravy na zabezpečenie účinnej právnej ochrany v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie. Charta základných práv EÚ priznáva každému jednotlivcovi, ktorého práva a slobody zaručené právom Únie boli porušené, právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom.

Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti tým, že vo februári 2013 zaslala slovenským orgánom formálnu výzvu. V októbri 2013 nasledovala ďalšia formálna výzva, v októbri 2014 odôvodnené stanovisko a vo februári 2015 ďalšie odôvodnené stanovisko.

 

Ďalšie informácie

– Monitorovanie práva EÚ v oblasti vnútorných záležitostí

– Kľúčové rozhodnutia v rámci balíka prípadov nesplnenia povinnosti z mája 2018 sa uvádzajú v úplnom dokumente MEMO/18/3446.

– Všeobecné informácie o postupe v prípade nesplnenia povinnosti sa nachádzajú v dokumente MEMO/12/12.

– O postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti.

 

IP/18/3724

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar