Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Дружествено право: Комисията предлага нови правила, за да помогне на дружествата при преместването им от една страна в друга и при намирането на онлайн решения

Брюксел, 25 април 2018 r.

Европейската комисия предлага днес нови правила в областта на дружественото право, които ще улеснят сливането, разделянето и преместването на дружества в рамките на единния пазар.

Освен това новите правила ще гарантират, че правата на работниците и служителите са добре защитени и че се предотвратяват данъчните злоупотреби. Правилата ще стимулират потенциала за растеж на европейските дружества чрез цифровизацията на процеса на създаване и извършване на стопанска дейност.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: В нашия процъфтяващ единен пазар на ЕС дружествата разполагат със свобода да се местят и да разширяват своята дейност. Това обаче трябва да става по справедлив начин. Днешното предложение въвежда ясни процедури за дружествата, предвижда силни гаранции за защита на правата на работниците и служителите и, за първи път, за предотвратяване на изкуствени договорености, целящи избягването на данъци и други злоупотреби.

Комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: Твърде често европейските дружества са възпрепятствани да търсят възможности за бизнес в чужбина. Искам това да се промени и да модернизираме разпоредбите на дружественото право. На първо място, искам повече онлайн решения за европейските дружества, така че те да намалят разходите си и да спестят време. Второ, искам да осигурим на почтените предприемачи възможност да избират къде да извършват стопанска дейност, както и по какъв начин да разширяват или реорганизират своята дейност.

Хармонизирани правила за преместване, сливане и разделяне на дружества при наличието на силни гаранции срещу злоупотребите

В предложението се определят общи процедури на равнище ЕС за преместване на дружества от една страна на ЕС в друга и за сливане и разделяне на два или повече нови субекта отвъд националните граници.

В съответствие с повратното решение на Съда на Европейския съюз (вж. MEMO) дружествата ще могат да прехвърлят седалището си от една държава членка в друга, като следват опростена процедура. Новите правила за презгранично преобразуване и разделяне ще включват също така специални мерки, които ще помогнат на националните органи в борбата със злоупотребите. Трансфери от този вид ще включват ефективни гаранции срещу схеми за злоупотреба, целящи заобикаляне на данъчните правила, подкопаване на правата на работниците или излагане на риск на интересите на кредиторите или миноритарните акционери. Ако това се случи, сделката ще бъде спирана от отправната държава членка още преди тя да бъде осъществена.

Понастоящем националните правила се различават значително между държавите членки или налагат прекомерни административни пречки. Това обезсърчава дружествата да се възползват от нови възможности поради опасения от прекалени бюрократични формалности. То означава също, че при преместването на дружества интересите на работниците и служителите, кредиторите и миноритарните акционери не са защитени по подходящ начин.

Новите правила са част от усилията на Комисията за постигане на по-справедлив единен пазар. Те допълват неотдавнашните инициативи за укрепване на правилата относно командироването на работници и борбата с укриването на данъци и данъчните измами, както и предложението на Комисията за Европейски орган по труда. В същото време новите правила ще дадат възможност на дружествата да се местят или реорганизират в рамките на единния пазар без излишни правни усложнения и при по-ниски разходи. Комисията оценява икономиите на разходи за дружествата в размер на 12 000—19 000 EUR на сделка и на общо 176—280 млн. EUR за период от 5 години.

Създаване на дружества онлайн

В момента само в 17 държави членки е налице изцяло онлайн процедура за регистрация на дружества. Съгласно новите правила дружествата ще могат да се регистрират, да създават нови клонове или да подават документи в търговския регистър по интернет във всички държави членки. Цифровите технологии правят процеса на създаване на дружества по-ефикасен и по-ефективен от гледна точка на разходите:

  • онлайн регистрацията отнема средно половината от времето и може да бъде до 3 пъти по-евтина в сравнение с регистрация в традиционните хартиени формати;
  • икономиите от онлайн регистрацията и подаването на документи в съответствие с новите правила се оценяват на 42—84 милиона евро годишно за дружествата от ЕС;
  • принципът на еднократност, включен в днешното предложение, заменя необходимостта през жизнения цикъл на дружеството да се предоставя няколко пъти една и съща информация на различни органи;
  • повече информация за дружествата ще бъде на разположение на всички заинтересовани страни безплатно в търговските регистри.

За да бъдат предотвратени измамите и злоупотребите, националните органи ще могат да разчитат един на друг за информация относно лишени от професионални права директори. При съмнение за измама органите все още могат да изискват физическото присъствие на собствениците на дружествата. Освен това те ще могат да изискват участието на органи, като например на нотариуси, в този процес.

Контекст

През май 2015 г. Комисията оповести стратегия за цифров единен пазар, която е насочена към посрещане на предизвикателствата на цифровата икономика. В тази стратегия Комисията се ангажира да постигне по-прости и облекчени правила за дружествата. Това включва осигуряване на цифрови решения през целия жизнен цикъл на дружествата, по-специално във връзка с регистрацията и подаването на фирмени документи и информация. Комисията обяви също, че ще оцени необходимостта от актуализиране на правилата за презгранично сливане и от въвеждане на правила в областта на презграничното разделяне.

В своята работна програма за 2017 г. Комисията обяви, че ще представи инициатива в областта на дружественото право, за да бъде улеснено използването на цифровите технологии през целия жизнен цикъл на дружествата и при презгранични сливания и разделяния.

През октомври 2017 г. Съдът на Европейския съюз поясни (по Дело C-106/16 Polbud), че свободата на установяване включва правото за едно дружество да се преобразува в дружество, регулирано от правото на друга държава членка, при условие че изискванията на държавата членка по местоназначение за неговото учредяване са изпълнени (трансгранично преобразуване).

За повече информация:

Директива по отношение на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

Директива по отношение на презграничното преобразуване, сливане и разделяне

Въпроси и отговори

Страница за политиката

 

 

IP/18/3508

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar