Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: komisjoni uued meetmed, mille eesmärk on võtta terroristidelt ja kurjategijatelt tegutsemisvahendid ja -võimalused

Brüssel, 17. aprill 2018

Euroopa Komisjon astub täna täiendavaid samme, et veelgi piirata terroristide ja kurjategijate tegutsemisvabadust, võttes neilt kuritegude kavandamiseks, rahastamiseks ja toimepanemiseks vajalikud vahendid.

Kuus kuud pärast terrorismivastase paketi vastuvõtmist oktoobris 2017 teeb komisjon ettepanekud meetmete kohta, mille eesmärk on suurendada isikutunnistuste turvalisust ja vähendada dokumendipettusi, anda õiguskaitse- ja kohtuasutustele juurdepääs elektroonilistele tõenditele ja finantsteabele, piirata terroristide juurdepääsu lõhkeainete lähteainele ning tugevdada kontrolli tulirelvade impordi ja ekspordi üle. Lisaks sellele annab komisjon täna aru edusammudest muudes prioriteetsetes julgeolekualgatustes, mis sillutavad teed tõelise ja tõhusa julgeolekuliidu rajamiseks.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Julgeolek on olnud üks praeguse komisjoni peamisi prioriteete alates selle ametisse astumisest. Jätkame liikmesriikide jõupingutuste toetamist kodanike ja nende vabaduste paremal kaitsmisel. Karmistame veelgi oma meetmeid, et jätta kurjategijad ja terroristid ilma vahenditest, mida nad vajavad kuritegude toimepanemiseks. Nii täidame oma kohustust luua Euroopa, mis meid kaitseb.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos märkis: „Täna võetavate meetmetega on kavas piirata lõhkeainete lähteainete ja tulirelvade kättesaadavust, parandada isikutunnistuste turvalisust ja anda õiguskaitseasutustele juurdepääs teabele, mida nad vajavad kuritegevuse- ja terrorismivastases võitluses. Meie julgeolekuraamistiku aluseks on peamised julgeolekumeetmed, aga ka parem piirihaldus ning tulemuslikum õiguskaitse- ja kohtuasutuste koostöö. Nii liigume lähemale tõelise ja tõhusa julgeolekuliidu rajamisele.“

Julgeolekuliidu volinik Julian King lisas: „Andes õiguskaitseasutustele juurdepääsu olulisele finantsteabele, kõrvaldame seaduselünga, mida terroristid kasutatavad, ja tabame nende kõige valusamat kohta: nende rahalisi vahendeid. Muutes elektrooniliste tõendite kogumise lihtsamaks, tugevdades kontrolli tulirelvade ja lõhkeainete lähteainete üle ning parandades isikutunnistuste turvalisust, vähendame terroristide tegutsemisvõimalusi veelgi.“

Euroopa Liidu kodanike parem kaitsmine on ühine prioriteet, milles lepiti kokku ELi 2018.–2019. aasta seadusandlikke prioriteete käsitlevas ühisavalduses. Täna tutvustatud meetmepakett on lisatud ka ühisavaldusse ning kiirendab veelgi sisejulgeoleku parandamiseks ELi tasandil tehtavat tööd ja kõrvaldab kindlakstehtud seaduselüngad. Mõlemad kaasseadusandjad peaksid tänased ettepanekud ruttu vastu võtma, et ELi kodanike turvalisust veelgi parandada.

 

Isikutunnistuste turvaelementide täiustamine eesmärgiga vähendada dokumendipettuste arvu

Komisjon teeb ettepaneku täiustada ELi kodanike isikutunnistuste ja nende kolmandatest riikidest pärit pereliikmete elamislubade turvaelemente. Praegu on hinnanguliselt 80 miljonil eurooplasel mittemasinloetav isikutunnistus, millele ei ole kantud biomeetrilisi andmeid. Eesmärk on vähendada võltsitud dokumentide kasutamist, sest neid võivad kasutada ka terroristid ja kurjategijad, et siseneda ELi mittekuuluvatest riikidest Euroopa Liitu.

 • Kogu ELis kehtestatakse ühtsed turvanõuded, mis on kooskõlas Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsiooni miinimumstandarditega.

 • Riikidele, kus kasutatakse isikutunnistust, tehakse kohustuseks biomeetriliste andmete lisamine sellele. ELi kodanike (üle 12aastaste) isikutunnistustele ja nende kolmandatest riikidest pärit pereliikmete elamislubadele lisatakse kiibile salvestatud biomeetrilised andmed, nimelt sõrmejäljed ja näokujutis. Samuti kehtestatakse rangemad kaitsemeetmed, mis käsitlevad seda, kellel on biomeetrilistele andmetele juurdepääs.

 • Kavas on ulatuslik käibelt kõrvaldamine. Uute normidega nähakse ette nõuetele mittevastavate isikutunnistuste suhteliselt kiire, kuid järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine nende kehtivuse lõppemise korral või hiljemalt viie aasta jooksul ja vähem turvaliste dokumentide (muude kui masinloetavate dokumentide) kasutuselt kõrvaldamine kahe aasta jooksul.

  Kavandatava määrusega ei nähta ette kohustuslike isikutunnistuste kasutuselevõtmist ELis, vaid ajakohastatakse olemasolevate isikutunnistuste turvaelemente, jättes liikmesriikide isikutunnistuste kujunduse muud aspektid liikmesriikide otsustada. Ajakohastatud nõuete kasutuselevõtmisega järgitakse sarnast lähenemisviisi, mida EL juba kasutab passide turvaelementide suhtes.

 

Terrorismi rahastamise tõkestamine

Selleks et õiguskaitseasutustel oleks õigeaegne juurdepääs finantsteabele (sealhulgas teave pangakontode kohta ja finantsanalüüs), mida nad vajavad raskete kuritegude uurimiseks, esitab komisjon ettepaneku võtta vastu allpool nimetatud meetmeid sisaldav direktiiv.

 • Tagatakse vahetu juurdepääs pangakonto teabele. Õiguskaitseasutustele ja kriminaaltulu jälitamise talitustele antakse igal üksikjuhul eraldi vahetu juurdepääs pangakonto andmetele riiklikes keskregistrites, et ametiasutused saaksid välja selgitada, millistes pankades on kahtlustataval kontod. Andmekaitsemeetmetega tagatakse, et õiguskaitseametnikele on kättesaadavad pangakonto omaniku ainult väga piiratud isikuandmed ning ainult teatavate raskete kuritegude ja terrorismijuhtumite korral.

 • Nähakse ette parem koostöö. Direktiiviga nähakse ette parem koostöö riiklike õiguskaitseasutuste ja riikliku rahapesu andmebüroo vahel ning ka liikmesriikide vahel. Õiguskaitseasutustel tekib võimalus paluda rahapesu andmebüroolt finantsteavet või analüüse, kaasa arvatud andmeid finantstehingute kohta. Samas saavad rahapesu andmebürood võimaluse paluda liikmesriigi pädevatelt asutustelt õiguskaitsealast teavet.

 

Lõhkeainete lähteaineid ning tulirelvade importi ja eksporti käsitlevaid õigusnorme karmistatakse.

Terroristid on paljudes viimastel aastatel Euroopas toime pandud rünnakutes kasutanud isetehtud lõhkeaineid. Selleks et kõrvaldada see julgeolekulünk, esitab komisjon ettepaneku lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist käsitlevate õigusnormide karmistamiseks. Kavas on võtta järgmisi meetmeid.

 • Keelatakse täiendavad kemikaalid. Komisjon esitas ettepaneku lisada keelatud ainete loetellu uued ained, mida on võimalik kasutada isetehtud lõhkeainete valmistamiseks. Kuna neid aineid on võimalik osta nii pärispoest kui ka internetis tegutsevatelt jaemüüjatelt ja internetipõhisest kauplemiskohast, kohaldatakse uusi norme ka internetimüügi suhtes.

 • Kaotatakse praegune registreerimissüsteem. Uute normidega kaotatakse osas liikmesriikides praegu kasutatavad registreerimissüsteemid. Neid ei peeta piisavalt turvaliseks, sest need võimaldavad inimestel registreerida piiratud kasutusega ainete loetelu kuuluva aine ostu üksnes isikutunnistuse alusel.

 • Tagatakse hoolikas lubade andmine ja seire. Liikmesriigid võivad valida võimaluse võtta kasutusele ostulubade süsteem piiratud kasutusega ainete loetelu kuuluvate teatavate ainete jaoks, mida saab seaduslikult kasutada. Enne kui inimesele antakse luba, peab iga liikmesriik kontrollima taotluse seaduslikkust ning tegema hoolika julgeolekukontrolli, sealhulgas kontrollima karistusregistri kande olemasolu.

 • Teavet jagatakse kiiremini ja paremini. Uute normidega kehtestatakse ettevõtete kohustus teatada pädevatele asutustele kahtlastest tehingutest 24 tunni jooksul. Samuti nähakse ette ulatuslikum äriühingutevaheline (sealhulgas veebiäride vahel) teabe jagamine ja teadlikkuse parandamine terves tarneahelas.

Tulirelvade salakaubandus on Euroopa julgeoleku jaoks endiselt suur probleem. Seetõttu ajakohastab komisjon tsiviilkasutuseks ette nähtud tulirelvade eksporti ja importi käsitlevaid ELi õigusnorme.

 • Täiustatakse kontrollimenetlusi. Liikmesriigid peaksid süstemaatiliselt kontrollima kõikide inimeste tausta, kes taotlevad ekspordiluba. Eelkõige tuleb Euroopa karistusregistrite infosüsteemis teha kindlaks, kas inimesel on varasemaid karistusregistri kandeid, ning samuti tuleb teha päring tavarelvade ekspordikontrolli infosüsteemis (andmebaas COARM), mis sisaldab teateid ekspordiloa andmisest keeldumise kohta.

 • Parandatakse teabevahetust. Liikmesriigid peaksid teavet süstemaatilisemalt ja paremini kasutama. Korrapäraselt tuleks sisestada andmeid andmebaasi COARM ning luua ühtne riiklik andmebaas, mis sisaldab teavet lubade ja nende andmisest keeldumise kohta. Samuti peavad nad esitama komisjonile imporditud ja eksporditud tulirelvade üksikasjaliku statistika iga aasta 1. juuliks.

Lisaks sellele esitas komisjon täna ettepanekud uute vahendite kohta elektrooniliste tõendite piiriüleseks kogumiseks kriminaalmenetluses (vt pressiteade).

 

Taust

Julgeolek on olnud poliitiline prioriteet Junckeri komisjoni ametiaja algusest peale – alates president Junckeri poliitilistest suunistest (juuli 2014) kuni viimase, 13. septembril 2017 peetud kõneni olukorrast Euroopa Liidus

Euroopa Parlamendi president, nõukogu eesistuja ja komisjoni president allkirjastasid 14. detsembril 2017 ühisavalduse ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta. Selles rõhutati kodanike julgeoleku suurendamise tähtsust, seades selle liidu õigusloomealase tegevuse keskmesse. Esikohale seati meetmed, millega tagatakse liikmesriikide ametiasutustele teave ELi ühise välispiiri ületajate kohta, kindlustatakse ELi julgeoleku-, piiri- ja rändehalduse infosüsteemide koostalitlusvõime ning tugevdatakse terrorismi- ja rahapesuvastase võitluse vahendeid. 

Komisjoni tööd selles valdkonnas suunab Euroopa julgeoleku tegevuskava, milles on ette nähtud peamised meetmed, millega tagada ELi tulemuslik reageerimine terrorismile ja julgeolekuohtudele, sealhulgas võidelda radikaliseerumise vastu, tõhustada küberjulgeolekut, peatada terroristide rahastamine ja parandada teabevahetust. Pärast tegevuskava vastuvõtmist on selle rakendamisel saavutatud märkimisväärset edu ning liigutud tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas. Neid edusamme kajastatakse regulaarselt avaldatavates komisjoni aruannetes julgeolekuliidu kohta.

 

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused – Terroristidelt tegutsemiseks vajalike vahendite võtmine

Teabeleht – Julgeolekuliit – Euroopa, mis kaitseb 

Teabeleht – Julgeolekuliit – Terroristidelt tegutsemiseks vajalike vahendite võtmine

Aruanne – Neljateistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

Direktiiv, mis käsitleb finants- ja muu teabe kasutamist teatavate kuritegude ärahoidmiseks, kurjategijate kinnipidamiseks, kuritegude uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks 

Määrus, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete isikutunnistuste ja elamislubade turvalisuse parandamist

Määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta

Komisjoni soovitus, mis käsitleb tulirelvade, nende osade ja oluliste osade ning laskemoona ekspordi, impordi ja transiidi turvalisuse parandamiseks viivitamata võetavaid meetmeid

Julgeolekuliit: komisjon tutvustab uusi ELi norme, mis käsitlevad juurdepääsu elektroonilistele tõenditele

Teabeleht – Julgeolekuliit – Elektroonilistele tõenditele juurdepääsu lihtsustamine

IP/18/3301

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar