Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rapport: EU:s handelsystem främjar ekonomisk utveckling och mänskliga rättigheter

Bryssel den 19 januari 2018

Rapporten som idag offentliggjordes gemensamt av Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten visar den positiva inverkan som EU:s tullrabattsystem har på utvecklingsekonomier.

Handel fungerar som en motor för tillväxt och bidrar till att främja mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, gott styre och principer för hållbar utveckling.

Sedan det reformerade EU-initiativet, känt som det allmänna preferenssystemet (GSP), trädde i kraft 2014 har export till EU från de länder som omfattas av dessa sänkta tullavgifter ökat med nästan en fjärdedel och uppgår nu till 63 miljarder euro per år. De minst utvecklade länderna gynnades mest: deras export till EU ökade med nästan 40 % med ett värde på 23,5 miljarder euro under 2016.

Utöver systemets ekonomiska fördelar framhåller dagens rapport framstegen som gjorts på områden som kvinnors egenmakt, barn- och tvångsarbete, tortyr, olaglig narkotikahandel och klimatförändring. EU:s övervakning visar många positiva förändringar tack vare EU:s engagemang i fråga om systemet. Pakistans nya lagstiftning mot hedersmord och våldtäkt och att Paraguay förts in i förteckningen över länder med starkast engagemang vad gäller skydd för utrotningshotade arter inom ramen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter är bara några av många exempel. Däremot innehåller rapporten också områden där ytterligare framsteg krävs för att uppfylla systemets villkor, till exempel vad gäller förmånsländernas tillämpning och genomförande av den relevanta lagstiftningen.

I ett separat dokument som åtföljer dagens rapport ges en detaljerad översikt över framstegen och de kvarstående bristerna, i synnerhet i länderna som deltar i den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, känt som GSP+.

Rapporten visar också civilsamhällets ökade deltagande när det gäller systemets övervakning: Under 2016 och 2017 hölls 16 dialoger med det civila samhället: i den som syftade till att utarbeta denna rapport deltog 20 icke-statliga organisationer.

Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande, säger: ''När demokrati och de grundläggande friheterna är garanterade är våra ekonomier starka, våra samhällen motståndskraftiga, vår säkerhet hållbar och vår utveckling byggd på flera stabila grunder. Det allmänna preferenssystemet kompletterar EU:s politiska engagemang med dess partner. Det har bidragit till starkare civilsamhällen och oberoende röster och bättre skydd av mänskliga rättigheter genom nationell lagstiftning i partnerländerna. Och vi kommer att fortsätta att samarbeta med våra partner genom investeringar i mänskliga rättigheter, i civilsamhällets arbete, i öppna samhällen – för att garantera en hållbar säkerhet för alla.''

Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor, hade följande kommentar: ''Vår politik möjliggör ett generöst tillträde till EU-marknaden, tillsammans med ett starkt engagemang tillsammans med nationella myndigheter. Nu märker vi positiva förändringar på många ställen världen över – en förstärkning av grundläggande värderingar i EU:s handelspolitik, såsom mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Starkare nationella institutioner och lagar bidrar till att införa viktiga internationella konventioner. I vissa länder finns det fortfarande områden som ger upphov till stor oro vad gäller mänskliga rättigheter och hållbarhet. Vårt handelssystem gör det möjligt att utöva påtryckningar och bidra till förändringar och vi måste stärka våra gemensamma insatser.''

Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, säger: ''Den internationella dimensionen vad gäller sysselsättning och socialpolitik syftar till att säkerställa en inkluderande och hållbar tillväxt med många nya arbetstillfällen. GSP-systemet är ett unikt verktyg som främjar anständiga arbetsvillkor och respekt för internationella arbetsnormer. Vi uppmuntras att se positiva utvecklingar och ha en öppen dialog om viktiga frågor som rör arbetstagarrättigheter, till exempel utrotning av barnarbete. Då stora utmaningar kvarstår är det ytterst viktigt att vi intensifierar våra insatser. Vi är beslutna att främja grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och att skapa tillväxt som gynnar alla.''

Under de kommande två åren kommer EU att fortsätta sitt engagemang vad gäller nödvändiga prioriterade åtgärder med varje förmånsland inom ramen för GSP och organisera GSP-övervakningsbesök med särskild inriktning på de länder som har större behov av starkare insatser på grund av allvarliga problem. EU kommer också att fortsätta stödja Internationella arbetsorganisationens (ILO) insatser för att förbättra GSP+-ländernas efterlevnad av organisationens rapporterings- och genomförandeplikter. EU kommer också att fortsätta arbeta för att stärka lokala organisationer i civilsamhället i syfte att bidra mer effektivt till genomförandet av internationella konventioner, genom ett treårigt EU-finansierat projekt värt 4,5 miljoner euro.

Bakgrund

Det allmänna preferenssystemet (GSP) är EU:s viktigaste handelsverktyg för att stödja utvecklingsländer. Det består av tre förmånsordningar som ger privilegierat tillträde till EU-marknaden, skapat för att ta hänsyn till förmånländernas olika behov:

  • Den allmänna GSP-ordningen innebär tullnedsättningar för cirka 66 % av alla EU:s produktkategorier för 23 länder.
  • GSP+, den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, innebär tullbefrielse för två tredjedelar av produkter från tio sårbara länder (Armenien, Bolivia, Kap Verde, Georgien, Kirgizistan, Mongoliet, Pakistan, Paraguay, Filippinerna och Sri Lanka) som åtagit sig att tillämpa 27 internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljöskydd och gott styre.
  • Inom ''Allt utom vapen'' (EBA) beviljas fullständigt tullfritt och kvotfritt tillträde för nästan alla produkter från de 49 minst utvecklade länderna.

I enlighet med den nuvarande GSP-förordningen från januari 2014 ska kommissionen lämna in en rapport om GSP-systemets effekter till Europaparlamentet och rådet vartannat år. Rapporteringen består också av ett ''arbetsdokument'' som åtföljer huvudrapporten, med fokus på förmånsländerna inom GSP+. Det innehåller information om utveckling inom lagstiftning och praktiska utvecklingar i förmånsländerna inom GSP+ vad gäller genomförandet av de 27 internationella konventioner som de åtog sig att tillämpa. EU-övervakning genomförs genom övervakningsbesök, dialoger med förmånsländerna samt skriftliga frågeformulärer.

Ytterligare information

Frågor och svar

Huvudpunkterna i rapporten

Rapport

Arbetsdokumentet som åtföljer denna rapport

Mer om GSP

IP/18/301

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar