Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En bättre affär för konsumenterna: Billiga euroöverföringar överallt i unionen och rättvisare valutaomräkningar

Bryssel den 28 mars 2018

Kommissionen föreslår idag att gränsöverskridande betalningar i euro ska bli billigare i hela EU. Enligt de nuvarande reglerna är det ingen skillnad för euroområdets medborgare eller företag om de utför transaktioner i euro i sitt eget land eller i en annan medlemsstat i euroområdet.

Dagens förslag syftar till att utöka denna förmån till personer och företag i länderna utanför euroområdet. Detta kommer att göra det möjligt för alla konsumenter och företag att dra full nytta av den inre marknaden när de skickar pengar, tar ut kontanter eller betalar i utlandet. Alla gränsöverskridande betalningar inom EU i euro utanför euroområdet kommer nu att prissättas på samma sätt – med små eller inga avgifter – som inhemska betalningar i den lokala officiella valutan. Dessutom föreslår kommissionen nu att det införs mer transparens och konkurrens för valutaomräkningstjänster när konsumenter köper varor eller tjänster i en annan valuta än sin egen.

— Med dagens förslag ger vi medborgare och företag i länderna utanför euroområdet samma villkor som medborgare i euroområdet när de gör gränsöverskridande betalningar i euro. Alla medborgare kommer att kunna göra gränsöverskridande euroöverföringar till samma kostnad som de skulle betala för en inhemsk transaktion. Dagens förslag kommer också att kräva full transparens vid valutaomräkningar när konsumenterna betalar med kort i ett land som inte har samma valuta som deras egen, säger Valdis Dombrovskis som är vice ordförande och ansvarar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

Konsumenter och företag i euroområdet drar redan fördel av mycket låga avgifter för gränsöverskridande euroöverföringar tack vare införandet av förordningen om gränsöverskridande betalningar 2001. Enligt de nuvarande reglerna är det ingen skillnad för euroområdets medborgare eller företag om de utför transaktioner i euro i sitt eget land eller i en annan medlemsstat i euroområdet. Dagens förslag syftar till att vidga denna fördel till människor och företag i länder utanför euroområdet när de reser eller betalar utomlands, vilket innebär ett slut på de höga kostnaderna för gränsöverskridande eurotransaktioner inom EU.

I detta förslag föreskrivs i synnerhet att kostnader som tas ut för gränsöverskridande betalningar i euro ska vara samma som de som tas ut för motsvarande inhemska betalningar i den lokala valutan. Detta kommer att få ner kostnaderna till ett par euro eller till och med cent. Till exempel kommer en gränsöverskridande betalningstransaktion i euro (EUR) från Bulgarien att kosta lika mycket som en inhemsk betalningstransaktion i bulgariska lev (BGN). Detta är en avsevärd förändring eftersom kostnaderna för en enkel betalningstransaktion kan vara orimligt höga i en del medlemsstater utanför euroområdet (upp till 24 euro för en överföring av 10 euro!). De nuvarande höga kostnaderna är ett hinder för den inre marknaden eftersom de hämmar hushållens och företagens – särskilt små och medelstora företags –gränsöverskridande aktiviteter (att köpa varor eller tjänster i en annan valutazon) . Detta skapar en stor klyfta mellan invånare i euroområdet som drar nytta av fördelarna med den gemensamma valutan och invånare utanför euroområdet som endast kan utföra billiga transaktioner i sitt eget land.

Dagens förslag kommer också att medföra transparens för betalningar som omfattar olika unionsvalutor. För närvarande är konsumenterna vanligtvis inte informerade eller omedvetna om kostnaderna för en transaktion som medför en valutaomräkning. Genom förslaget kommer det därför krävas att konsumenterna är helt informerade om kostnaderna för en valutaomräkning innan de gör en sådan betalning (t.ex. med sitt kort utomlands, oavsett om det är uttag av sedlar från en uttagsautomat eller en kortbetalning vid ett försäljningsställe, eller på nätet). Detta innebär att de kan jämföra kostnaderna för de olika omräkningsalternativen så att de kan göra ett upplyst val. De senaste rönen visar att konsumenterna har klagat på de metoder som används i dynamisk valutaomräkning - dvs. att betala utomlands i sin hemvaluta – och konsumenterna efterlyser ett förbud efter att man har upptäckt att konsumenterna förlorar i de flesta av de granskade fallen. Bristen på nödvändig information för att göra det bästa valet leder ofta till att konsumenterna på ett orättfärdigt sätt leds mot det dyraste valutaomräkningsalternativet. Europeiska bankmyndigheten kommer att få i uppdrag att ta fram ett utkast till den nödvändiga tekniska tillsynsstandarden för att genomföra denna ökade transparens.

Lagstiftningsförslaget kommer nu att läggas fram för Europaparlamentet och rådet för antagande.

Bakgrund

En av Junckerkommissionens huvudprioriteringar är att få till stånd en fördjupad och mer rättvis inre marknad som möjliggör fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital i en ekonomi med en årlig bruttonationalprodukt på ca 15 biljoner euro. Den inre marknaden syftar också till att ge konsumenterna tillgång till bättre produkter och lägre priser, tack vare ökad konkurrens. EU-kommissionen har redan tagit ett stort antal steg för att stärka och skydda de europeiska konsumenterna när det gäller finansiella tjänster: genom betalkontodirektivet får alla EU-invånare tillgång till ett grundläggande bankkonto, betaltjänstdirektivet ger avsevärt bättre betalningssäkerhet, och kommissionens föreslagna förordning om den europeiska privata pensionsprodukten (PEPP) kommer att erbjuda ökade valmöjligheter för pensionssparande. I mars 2017 offentliggjorde EU-kommissionen en handlingsplan med en strategi för att stärka EU:s inre marknad för finansiella tjänster till konsumenter. Kommissionen når nu resultat avseende den första av två åtgärder i denna handlingsplan som tar itu med transparens i och kostnader för gränsöverskridande transaktioner: Gränsöverskridande betalningar är livsviktiga för integrationen av EU:s ekonomi. De spelar en viktig roll när det gäller att sammanbinda EU-medborgare och -företag. Restriktioner och orimliga kostnader som påverkar gränsöverskridande betalningar hindrar fullbordandet av den inre marknaden.

För att utarbeta dessa ändringar till förordning 924/2009 genomförde kommissionen ett offentligt samråd från juli till oktober 2017 för att samla in de berörda parternas synpunkter om hur man bäst når målet med att minska kostnaderna för gränsöverskridande betalningar i EU. I sitt svar till det offentliga samrådet har alla användare av betalningstjänster (konsumenter eller företag) anfört det höga pris de får betala för gränsöverskridande transaktioner samt bristen på transparens hos de avgifter de betalar. Betaltjänstleverantörerna pekade huvudsakligen på skillnaden mellan betalningar i euro som direkthanteras (dvs. som genomförs automatiskt utan något manuellt ingripande) och den betydligt mindre effektiva och således mer kostsamma hanteringen av betalningar i andra valutor.

Ytterligare information

MEMO

Faktablad

Dagens förslag

Allmän information om gränsöverskridande betalningar

IP/18/2423

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar