Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bedre vilkår for forbrugerne: Billige overførsler i euro overalt i Unionen og mere rimelige valutaomregninger

Bruxelles, den 28. marts 2018

Europa-Kommissionen foreslår i dag at gøre grænseoverskridende betalinger i euro billigere i hele EU. I henhold til de nuværende regler gør det ingen forskel for indbyggere eller virksomheder i euroområdet, om de udfører transaktioner i euro i deres eget land eller en anden medlemsstat i euroområdet.

Det forslag, der fremsættes i dag, tager sigte på at udvide disse fordele til borgere og virksomheder i EU-lande, der ikke har euroen som valuta. Dette vil gøre det muligt for alle forbrugere og virksomheder at høste det fulde udbytte af det indre marked, når de sender penge, hæver kontanter eller foretager betalinger i udlandet. Alle grænseoverskridende betalinger i euro inden for EU, men uden for euroområdet, vil nu blive prissat ens — med begrænsede eller ingen gebyrer — som indenlandske betalinger i den officielle lokale valuta. Desuden foreslår Kommissionen i dag at skabe større gennemsigtighed og konkurrence i forbindelse med valutaomregning, når forbrugerne køber varer eller tjenesteydelser i en anden valuta end deres egen.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Med det forslag, der fremsættes i dag, giver vi borgere og virksomheder i lande uden for euroområdet de samme vilkår som indbyggerne i euroområdet, når de foretager grænseoverskridende betalinger i euro. Alle europæere vil være i stand til at overføre penge på tværs af grænser, i euro, til den samme pris, som de ville skulle betale for en transaktion på hjemmemarkedet. Det forslag, der fremsættes i dag, vil også kræve fuldstændig gennemsigtighed i forbindelse med valutaomregning, når forbrugerne betaler med kort i et land, der ikke har den samme valuta som deres eget."

Forbrugerne og virksomhederne i euroområdet drager allerede fordel af meget lave gebyrer for grænseoverskridende betalinger i euro takket være forordningen om grænseoverskridende betalinger, der blev vedtaget i 2001. I henhold til de nuværende regler gør det ingen forskel for indbyggere eller virksomheder i euroområdet, om de udfører transaktioner i euro i deres eget land eller en anden medlemsstat i euroområdet. Det forslag, der fremsættes i dag, tager sigte på at udvide disse fordele til borgere og virksomheder i EU-lande, der ikke har euroen som valuta, når de rejser eller foretager betalinger i udlandet, og at sætte en stopper for den høje pris for grænseoverskridende transaktioner i euro inden for EU.

Dette forslag indeholder navnlig en bestemmelse om, at de gebyrer, der opkræves for grænseoverskridende betalinger i euro, skal være de samme som dem, der ville blive opkrævet for tilsvarende indenlandske betalinger i lokal valuta. Dette vil nedbringe gebyrerne til et par euro eller cent. F.eks. vil en grænseoverskridende kreditoverførsel i euro (EUR) fra Bulgarien vil blive prissat på samme måde som en indenlandsk kreditoverførsel i bulgarske lev (BGN). Dette er en væsentlig ændring, for gebyrerne for en almindelig kreditoverførsel kan være urimeligt høje i nogle medlemsstater uden for euroområdet (på op til 24 EUR for en overførsel på 10 EUR!). De store gebyrer, der opkræves nu om dage, er en hindring for det indre marked, eftersom de skaber barrierer for grænseoverskridende aktiviteter i private husholdninger (køb af varer eller tjenesteydelser i et andet valutaområde) og virksomheder, navnlig SMV'er. Dette skaber en stor kløft mellem indbyggerne i euroområdet, der drager fordel af den fælles valuta, og indbyggere i EU-lande, der ikke har euroen som valuta, som kun kan foretage billige transaktioner inden for deres eget land.

Det forslag, der fremsættes i dag, vil også skabe åbenhed om betalinger, der involverer forskellige EU-valutaer. På nuværende tidspunkt informeres forbrugerne sædvanligvis ikke om eller er ikke klar over prisen for en transaktion, der involverer en valutaomregning. I forslaget stilles der derfor krav om, at forbrugerne informeres om alle omkostningerne ved en valutaomregning, før de foretager en sådan betaling (f.eks. med deres kort i udlandet, når de hæver kontanter i en hæveautomat eller betaler med et kort på et salgssted eller online). Dette betyder, at de vil være i stand til at sammenligne de omkostninger, der er forbundet med forskellige omregningsoptioner, og træffe et rimeligt valg. Nylige resultater viser, at forbrugerne i længere tid har klaget over dynamisk valutaomregning — dvs. forbrugerne foretager betalinger i udlandet i deres egen valuta — og flere gange har anmodet om et forbud, efter at de havde konstateret, at forbrugerne endte som taberen i de fleste af de undersøgte tilfælde. Uden de oplysninger, som er nødvendige for at foretage det bedste valg, styres forbrugerne ofte i urimelig grad i retning af den dyreste valutaomregningsoption. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed vil få til opgave at udarbejde de nødvendige reguleringsmæssige tekniske standarder til at gennemføre denne større gennemsigtighed.

Det lovgivningsmæssige forslag vil nu blive forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på vedtagelse.

Baggrund

En central prioritet for Juncker-Kommissionen er et dybere og mere retfærdigt indre marked, der gør det muligt for personer, varer, tjenesteydelser og kapital at bevæge sig frit i en økonomi med et årligt bruttonationalprodukt på 15 billioner EUR. Det indre marked har ligeledes til formål at give forbrugerne adgang til bedre produkter og lavere priser takket være større konkurrence. Europa-Kommissionen har allerede truffet en lang række foranstaltninger for at styrke og beskytte de europæiske forbrugere i forbindelse med finansielle tjenesteydelser: Betalingskontodirektivet giver alle EU-borgere adgang til en basal bankkonto, betalingstjenestedirektivet giver betydeligt større betalingssikkerhed, og Kommissionens forslag til en forordning om paneuropæiske personlige pensioner (PEPP) vil give flere valgmuligheder, når det drejer sig om opsparing til pension. I marts 2017 offentliggjorde Kommissionen en handlingsplan med en strategi, der skal styrke EU's indre marked for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. Kommissionen opfylder nu målet for de første to foranstaltninger i denne handlingsplan, nemlig at tackle gennemsigtighed og gebyrer i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner: Grænseoverskridende betalinger er afgørende for integrationen af EU's økonomi. De spiller en vigtig rolle i forhold til at samle EU's borgere og virksomheder. Begrænsninger og uforholdsmæssige omkostninger, der påvirker grænseoverskridende betalinger, er en hindring for gennemførelsen af det indre marked.

For at forberede disse ændringer af forordning (EF) nr. 924/2009 gennemførte Kommissionen en offentlig høring fra juli til oktober 2017 for at indhente de berørte parters synspunkter om, hvordan målet om at reducere omkostningerne i forbindelse med grænseoverskridende betalinger i EU bedst nås. Som svar på den offentlige høring pegede betalingstjenestebrugerne (forbrugere eller virksomheder) alle på den høje pris, de betaler for grænseoverskridende transaktioner, samt den manglende gennemsigtighed i forbindelse med de gebyrer, der opkræves. Betalingstjenesteudbyderne insisterede i vid udstrækning på forskellen mellem betalinger i euro, som behandles automatisk (dvs. uden manuel indgriben), og den langt mindre effektive og dermed mere omkostningskrævende behandling af betalinger i andre valutaer.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse

Faktablad

Teksten til det forslag, der fremsættes i dag

Generelle oplysninger om grænseoverskridende betalinger

IP/18/2423

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar