Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Reducerea riscurilor din cadrul uniunii bancare: Comisia prezintă măsuri de accelerare a reducerii creditelor neperformante în sectorul bancar

Bruxelles, 14 martie 2018

Comisia propune astăzi un pachet ambițios și cuprinzător de măsuri de abordare în Europa a creditelor neperformante ( non-performing loans – NPL), măsuri ce sunt bazate pe progresele semnificative realizate deja în ceea ce privește reducerea riscurilor în sectorul bancar

Prin măsurile de anvergură prezentate astăzi, Comisia pune în practică planul de acțiune al Consiliului ce vizează abordarea volumului mare de NPL și prevenirea acumulării lor în viitor. Acest pachet de măsuri se bazează pe eforturile continue depuse de statele membre, de autoritățile de supraveghere, de instituțiile de credit și de UE, care au dus la scăderea în ultimii ani a volumului de NPL din bănci și din statele membre ale UE.

În ciuda progreselor mulțumitoare, trebuie întreprinse acțiuni suplimentare pentru a reduce volumul de NPL rămase și a preveni acumularea acestora în viitor. Măsurile anunțate astăzi au scopul de a consolida și mai mult pentru generațiile viitoare soliditatea sectorului bancar al UE, sector care trebuie să fie format din bănci extrem de rezistente ce își îndeplinesc rolul indispensabil de finanțare a economiei și de sprijinire a creșterii economice. Acest pachet completează acțiunile privind uniunea piețelor de capital și reprezintă un pas esențial în direcția finalizării uniunii bancare, una dintre prioritățile de prim ordin convenite de liderii UE în vederea consolidării uniunii economice și monetare a Europei.

Comisia își prezintă, de asemenea, al doilea raport privind progresele înregistrate cu privire la reducerea NPL în Europa, care indică faptul că volumul de credite neperformante continuă să scadă.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat pe această temă: „Trebuie să profităm de faptul că Europa și economia sa se redresează pentru a accelera reducerea NPL. Acest lucru este esențial pentru a reduce și mai mult riscurile din sectorul bancar european și a consolida reziliența acestuia. Dacă vor avea mai puține NPL în bilanț, băncile vor putea să acorde mai multe credite gospodăriilor și societăților. Măsurile avute în vedere își propun să accentueze diminuarea semnificativă a riscurilor obținută în ultimii ani și trebuie să facă parte integrantă din finalizarea uniunii bancare, prin reducerea și partajarea riscurilor.

Acest pachet astăzi stabilește o abordare globală, ce constă într-o combinație de politici complementare care vizează patru domenii principale:

 • asigurarea faptului că băncile își creează o rezervă de fonduri pentru acoperirea riscurilor legate de creditele ce vor fi acordate în viitor care ar putea deveni neperformante;
 • încurajarea dezvoltării piețelor secundare, pe care băncile să își poată vinde NPL administratorilor de credite și investitorilor;
 • facilitarea recuperării creanțelor, ca măsură de completare a propunerii privind insolvența și restructurarea întreprinderilor prezentate în noiembrie 2016;
 • acordarea de asistență în ceea ce privește restructurarea băncilor statele membre care solicită un astfel de sprijin, prin oferirea de orientări fără caracter obligatoriu – și anume prin intermediul unui proiect – cu privire la instituirea de societăți de administrare a investițiilor sau la alte măsuri referitoare la NPL.

Propunerile includ, în special, următoarele elemente-cheie:

1. Asigurarea unei acoperiri suficiente de către bănci a pierderilor aferente viitoarelor NPL

 • Un regulament de modificare a Regulamentului privind cerințele de capital (CRR) introduce niveluri minime comune de acoperire pentru împrumuturile nou-acordate care devin neperformante. În cazul în care o bancă nu îndeplinește nivelul minim aplicabil, se aplică deduceri din fondurile proprii ale acesteia.
 • Această măsură abordează riscul de a nu dispune de fonduri suficiente pentru acoperirea pierderilor aferente NPL viitoare și împiedică acumularea acestor pierderi.

2. Posibilitatea executării extrajudiciare accelerate a creditelor garantate cu garanții reale

 • În conformitate cu propunerile formulate, băncile și debitorii pot conveni în prealabil asupra unui mecanism accelerat de recuperare a valorii creditelor garantate cu garanții reale.
 • Astfel, în cazul în care un debitor nu își îndeplinește obligațiile de plată, banca sau alt creditor garantat poate recupera cu celeritate garanția reală care stă la baza creditului respectiv, fără a introduce o acțiune în instanță.
 • Executarea extrajudiciară a garanțiilor reale este strict limitată la creditele acordate societăților și pentru care s-au furnizat garanții. Creditele de consum sunt excluse.

3. Dezvoltarea în continuare a piețelor secundare pentru NPL

 • Propunerea va promova dezvoltarea piețelor secundare pentru NPL, prin armonizarea cerințelor și prin crearea unei piețe unice la nivelul UE pentru administrarea creditelor și transferul de credite bancare către terți.
 • Directiva propusă definește activitățile de administrare a creditelor, stabilește standarde comune pentru autorizare și supraveghere și impune norme de conduită la nivelul întregii UE. Astfel, operatorii care respectă normele în cauză își pot desfășura activitatea în întreaga UE fără a trebui să îndeplinească și cerințe de autorizare naționale.
 • Cumpărătorii de credite bancare sunt obligați să informeze autoritățile atunci când achiziționează un credit. Cumpărătorii de credite de consum din țările terțe sunt obligați să recurgă la administratori de credite din UE autorizați. Protecția consumatorilor este asigurată prin garanții juridice și prin norme în materie de transparență concepute de așa manieră încât transferul unui credit să nu afecteze drepturile și interesele legitime ale debitorului.

4. Un proiect tehnic privind modul de instituire a societăților de administrare a investițiilor (S.A.I.) naționale

 • Acest proiect, care nu are caracter obligatoriu pentru statele membre, le oferă acestora orientări privind modul în care pot institui societăți naționale de administrare a investițiilor (în cazul în care consideră acest lucru ca fiind util) în deplină conformitate cu normele bancare și normele privind ajutoarele de stat ale UE.
 • Proiectul are în vedere crearea unor societăți de administrare a investițiilor care au o componentă de ajutor de stat, dar numai ca soluție excepțională, și clarifică structura pe care o pot avea S.A.I. care primesc sprijin public. Proiectul prevede, de asemenea, măsuri alternative privind activele depreciate.
 • Acesta propune o serie de principii comune privind structura, guvernanța și operațiunile S.A.I. Proiectul valorifică experiența și bunele practici dobândite în ceea ce privește S.A.I. care sunt deja instituite în unele state membre.

Context

Riscurile din sectorul bancar au fost reduse în mod semnificativ în UE în ultimii ani. Din 2014, băncile aflate sub supravegherea Băncii Centrale Europene au mobilizat capital suplimentar în valoare de 234 de miliarde EUR și și-au îmbunătățit semnificativ rezervele de lichidități. Acest lucru se datorează măsurilor de reglementare semnificative adoptate deja, care vor fi consolidate suplimentar prin Pachetul privind reducerea riscurilor bancare, pe care Comisia l-a propus în noiembrie 2016.

Chiar dacă s-au făcut progrese importante, creditele neperformante (NPL) sunt unul dintre principalele riscuri moștenite de sistemul bancar european.

Abordarea problemelor volumului mare de credite neperformante și acumulării acestora în viitor este esențială pentru finalizarea uniunii bancare. NPL sunt credite în cazul cărora debitorul nu este în măsură să facă plățile prevăzute aferente dobânzilor și rambursării capitalului. Atunci când plățile sunt restante de mai mult de 90 de zile sau când rambursarea creditului de către debitor este evaluată ca fiind improbabilă, creditul respectiv este clasificat ca NPL. Din cauza crizei financiare și a recesiunilor ulterioare acesteia, tot mai mulți debitori au fost în imposibilitatea de a-și rambursa creditele, dat fiind că tot mai multe societăți și persoane au avut dificultăți de plată constante, unele dintre acestea dând chiar faliment. Acest lucru s-a resimțit în mod deosebit în statele membre care s-au confruntat cu recesiuni lungi sau profunde, băncile din țările respective acumulând un număr mare de NPL în portofoliile lor.

În octombrie 2017, Comisia a propus ca măsurile de reducere a NPL să devină o parte esențială a procesului de finalizare a uniunii bancare, prin partajarea și, în același timp, reducerea riscurilor. Această inițiativă a fost salutată de Parlamentul European și de Consiliu.

Prin propunerile de astăzi, Comisia Europeană dă curs Planului de acțiune privind reducerea creditelor neperformante (NPL), convenit de miniștrii de finanțe ai Europei în iulie 2017. În Comunicarea Comisiei privind finalizarea uniunii bancare (publicată în octombrie 2017) și în Primul raport privind progresele înregistrate cu privire la reducerea creditelor neperformante (publicat la 18 ianuarie 2018), Comisia s-a angajat să pună efectiv în aplicare elementele din planul de acțiune de care este responsabilă.

Informații suplimentare:

MEMO

Fișă informativă

Textele propunerilor și ale documentelor de referință

IP/18/1802

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar