Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s viseringspolitik: Kommissionen lägger fram förslag för ett starkare, effektivare och säkrare EU

Bryssel den 14 mars 2018

I dag föreslår kommissionen en reform av EU:s gemensamma viseringspolitik för att anpassa bestämmelserna till nya säkerhetsproblem, migrationsutmaningar och de nya möjligheter som den tekniska utvecklingen erbjuder.

Genom de föreslagna ändringarna av viseringskodexen blir det lättare för resenärer som vill komma hit på laglig väg att få visum till Europa, vilket främjar turism, handel och affärsförbindelser, samtidigt som det ökar säkerheten och minskar riskerna för irreguljär migration.

Varje år besöker miljontals resenärer EU, vilket stärker rese- och turistbranschen, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Med de reformer som vi i dag föreslår blir det lättare och snabbare för resenärer som vill komma hit på laglig väg att få visum, samtidigt som säkerhetsnormerna förbättras för att lättare upptäcka och förhindra dem som inte vill resa lagligt. Tack vare de nya reglerna kommer vår gemensamma viseringspolitik också att bidra till ett förbättrat samarbete med tredjeländer när det gäller migranters återvändande.

Rese- och turistbranschen står för omkring 10 % av EU:s BNP och spelar därmed en viktig roll i den europeiska ekonomin. Bland några av världens ledande turistmål finns också EU-länder, men utdragna och besvärliga förfaranden kan avskräcka turister ifrån att resa till Europa, vilket kan styra investeringar och köpkraft till andra länder på ett sätt som påverkar EU:s ekonomi negativt. Samtidigt måste fördelarna med resor som kräver visering sättas i relation till förbättrad migrations-, säkerhets- och gränsförvaltning för att nuvarande och framtida säkerhets- och migrationsutmaningar ska kunna hanteras på ett lämpligt sätt.

Dagens ändringar av viseringskodexen är det första steget i reformen av EU:s gemensamma viseringspolitik – ett förslag till uppdatering av informationssystemet för viseringar kommer att följa under våren.

Enklare, snabbare och säkrare förfaranden

De uppdateringar som föreslås i dag syftar till att modernisera och strömlinjeforma EU:s gemensamma viseringsregler, underlätta processen för utfärdande av viseringar både för resenärer som kommer hit på laglig väg och för medlemsstaterna, samtidigt som viseringsförfarandets säkerhetsnormer skärps.

  • Snabbare och smidigare förfaranden: Beslutstiden för visumansökningar kommer att bli 10 dagar i stället för 15. Resenärer kommer att kunna lämna in ansökningar så långt som sex månader före den planerade resan – i stället för de nuvarande tre månaderna. Dessutom kommer ansökningarna att kunna fyllas i och undertecknas elektroniskt.
  • Viseringar för flera inresor med längre giltighet: Harmoniserade regler kommer att gälla viseringar för flera inresor. Därigenom kan ”viseringsshopping” förebyggas och kostnaderna sänkas, samtidigt som medlemsstaterna och personer som reser ofta gör tidsvinster. Sådana viseringar för flera inresor kommer att utfärdas till betrodda resenärer med en positiv viseringshistorik under en period som gradvis förlängs från ett till högst fem år. Det kommer att genomföras ingående och regelbundna kontroller av att resenärerna uppfyller inresevillkoren.
  • Kortfristiga viseringar vid de yttre gränserna: För att underlätta korttidsturism kommer medlemsstaterna att få utfärda viseringar för en enskild inresa vid yttre land- och sjögränser inom ramen för tillfälliga säsongsarrangemang omgärdade av strikta villkor. Sådana viseringar ska vara giltiga för en vistelse på högst 7 dagar och endast i den utfärdande medlemsstaten.
  • Ytterligare resurser för stärkt säkerhet: På senare år har handläggningskostnaderna stigit kraftigt, och därför kommer viseringsavgiften – som inte förändrats sedan 2006 – att höjas måttligt (från 60 euro till 80 euro). Denna måttliga ökning införs för att medlemsstaterna ska kunna bibehålla tillräckligt med konsulär personal världen över. Detta krävs både för att säkerställa striktare säkerhetskontroller och för att uppgradera it-utrustning och programvara, utan att det hindrar den som ansöker om visering.

Viseringspolitik som ett sätt att förbättra samarbetet om återvändande och återtagande

I dag stärker kommissionen också EU:s gemensamma ansträngningar i fråga om återvändande och återtagande genom att bättre utnyttja hävstångseffekten av den gemensamma viseringspolitiken, vilket är något som efterlystes av EU:s ledare i juni 2017. Kommissionen föreslår att det införs en ny mekanism för strängare villkor för handläggningen av viseringar i de fall där partnerlandet inte samarbetar tillräckligt om återtagande av irreguljära migranter, däribland resenärer som regelbundet rest på viseringar vilkas giltighetstid de överskridit. Enligt de nya bestämmelserna ska kommissionen regelbundet bedöma tredjeländernas samarbete om återvändande. Om nödvändigt kan kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, besluta om en mer restriktiv tillämpning av vissa bestämmelser i viseringskodexen, bland annat en maximal handläggningstid för ansökningar, giltighetstiden för utfärdade viseringar, viseringsavgifternas storlek och befrielse från sådana avgifter för vissa resenärer såsom diplomater.

Förbättrade säkerhetskontroller

Under våren kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om en översyn av Informationssystemet för viseringar (VIS) – databasen där ansökningar och biografiska uppgifter om de sökande sammanställs. Syftet med reformen är att underlätta för polistjänstemän och gränsvakter att göra snabba och effektiva bakgrundskontroller av viseringssökande. Därigenom stängs också ännu en informationslucka på EU-nivå genom att ge de nationella myndigheterna möjlighet att få tillgång till och utbyta information med anknytning till viseringar för längre vistelser och uppehållstillstånd för gränsförvaltnings- och säkerhetsändamål.

De centrala bestämmelserna kommer bland annat att omfatta obligatoriska kontroller av viseringsansökningar mot relevanta databaser för säkerhet och migration samt åtgärder för säkerställande av fullständig interoperabilitet mellan VIS och EU-omfattande databaser, till exempel det nyligen inrättade systemet för in- och utresa (EES) samt Schengens informationssystem (SIS) och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur belastningsregister (Ecris) genom en gemensam sökportal.

Digitala viseringar – några aspekter

Under 2018 kommer kommissionen att påbörja en genomförbarhetsstudie och inleda en diskussion med Europaparlamentet och medlemsstaterna om hur processen för visumansökningar helt kan digitaliseras.

Bakgrund

EU:s gemensamma viseringspolitik underlättar resor till EU för turist- och affärsändamål, bidrar till EU:s ekonomi och tillväxt, direkta personkontakter samt till kulturutbyten. Enbart under 2016 utfärdades nästan 14 miljoner Schengenviseringar för korttidsvistelser (se den senaste statistiken om Schengenviseringar).

För närvarande finns det 105 länder och enheter utanför EU, från vilka resenärer behöver visering för inresa i Schengenområdet (den fullständiga förteckningen finns här). En korttidsvisering som utfärdats av någon av Schengenstaterna berättigar innehavaren till resa mellan de 26 Schengenländerna i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Sedan viseringskodexen trädde i kraft 2010 har förutsättningarna för viseringspolitiken förändrats drastiskt. På senare år har EU ställts inför nya migrations- och säkerhetsutmaningar. I september 2017 tillkännagav kommissionen att den skulle lägga fram förslag om en möjlig modernisering av EU:s gemensamma viseringspolitik. Kommissionen bekräftade att den hade för avsikt att föreslå en översyn av viseringskodexen i sitt arbetsprogram för 2018 och samtidigt dra tillbaka sitt förslag i samma ärende.

Samtidigt uppgraderar EU sina informationssystem för gränsförvaltning i syfte att täppa till informationsluckorna och förbättra den inre säkerheten. Den kommande översynen av VIS kommer – tillsammans med antagandet nyligen av ett in- och utresesystem (EES) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) – att vara ännu ett steg mot fullständig samverkan mellan EU:s informationssystem.

Läs mer

Frågor och svar: En anpassning av EU:s gemensamma viseringspolitik till nya utmaningar

Faktablad: En starkare, effektivare och säkrare viseringspolitik i EU

Meddelande: En anpassning av EU:s gemensamma viseringspolitik till nya utmaningar

Förslag: Förordning om ändring av viseringskodexen

IP/18/1745

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar