Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija teikia pasiūlymus dėl griežtesnės, veiksmingesnės ir saugesnės bendros ES vizų politikos

Briuselis, 2018 m. kovo 14 d.

Šiandien Komisija siūlo pertvarkyti bendrą ES vizų politiką, kad taisyklėmis būtų atsižvelgiama į kylančias saugumo problemas, sprendžiami su migracija susiję uždaviniai ir išnaudojamos dėl technologijų pažangos atsirandančios naujos galimybės.

Siūlomais Vizų kodekso pakeitimais bus užtikrinta, kad teisėtiems keliautojams būtų lengviau gauti vienos iš valstybių narių vizą, bus skatinamas turizmas, prekyba ir verslas, drauge didinamas saugumas ir mažinamos neteisėtos migracijos grėsmės.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Kiekvienais metais ES apsilanko milijonai keliautojų, o kelionių ir turizmo sektoriai gauna pajamų. Šiandien siūlomomis reformomis bus užtikrinta, kad teisėti keliautojai galėtų lengviau ir greičiau gauti vizą, o taikant griežtesnius saugumo standartus bus nustatyti taisyklių nesilaikantys keliautojai. Naujosiomis taisyklėmis taip pat bus užtikrinta, kad mūsų bendra vizų politika padėtų gerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis neteisėtų migrantų grąžinimo srityje.“

Turizmo ir kelionių sektoriui Europos ekonomikoje tenka svarbus vaidmuo – jame sukuriama apie 10 proc. ES BVP. Nors ES valstybės narės yra vienos populiariausių turizmo vietų pasaulyje, dėl ilgų ir sudėtingų procedūrų keliautojai gali nuspręsti nevykti į Europą, o tai gali neigiamai paveikti ES ekonomiką, nes investicijos ir pajamos tektų kitoms šalims. Kita vertus, vizų režimas naudingas tik tada, kai deramai užtikrinamas migracijos srautų bei sienų valdymas ir saugumas, kad būtų tinkamai sprendžiami dabartiniai ir būsimi su saugumu ir migracija susiję uždaviniai.

Vizų kodekso pakeitimai, apie kuriuos šiandien skelbiama, yra pirmas bendros ES vizų politikos reformos etapas, o šių metų pavasarį bus pateiktas pasiūlymas atnaujinti Vizų informacinę sistemą (VIS).

Paprastesnės, greitesnės ir saugesnės procedūros

Šiandien siūlomais pokyčiais siekiama atnaujinti ir suvienodinti bendras ES vizų taisykles, lengvinti vizų išdavimo procesą tiek teisėtiems keliautojams, tiek valstybėms narėms, ir sykiu griežtinti vizų išdavimo procedūrų saugumo standartus.

  • Greitesnės ir lankstesnės procedūros. Sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimo terminas bus sutrumpintas nuo 15 iki 10 dienų. Keliautojai prašymus išduoti vizą galės teikti likus 6 (šiuo metu – 3) mėnesiams iki planuojamos kelionės ir prašymo formas pildyti ir pasirašyti elektroniniu būdu.
  • Ilgiau galiojančios daugkartinės vizos. Siekiant užkirsti kelią palankiausių vizų išdavimo sąlygų paieškai, sumažinti valstybių narių ir dažnų keliautojų patiriamas išlaidas ir sutaupyti laiko, išduodant daugkartines vizas bus taikomos suderintos taisyklės. Tokios daugkartinės vizos bus išduodamos patikimiems nuolatiniams keliautojams, kurie anksčiau teisėtai naudojosi vizomis, ir jų galiojimo laikas bus laipsniškai didinamas nuo 1 iki 5 metų. Bus nuodugniai ir pakartotinai tikrinama, kaip keliautojai laikosi atvykimo sąlygų.
  • Trumpalaikės vizos prie išorės sienų. Siekdamos skatinti trumpalaikes keliones, valstybės narės, laikydamosi griežtų sąlygų, vienkartines vizas pagal laikinas, sezonines programas galės išduoti tiesiogiai prie išorės sausumos ir jūrų sienų. Tokios vizos galios ne ilgiau kaip 7 dienas tik ją išdavusioje valstybėje narėje.
  • Papildomi ištekliai saugumui didinti. Atsižvelgiant į pastaraisiais metais smarkai išaugusias vizų prašymų nagrinėjimo išlaidas, nuo 2006 m. galiojęs vizos mokestis bus šiek tiek padidintas (nuo 60 iki 80 EUR). Šiek tiek didesnis mokestis leis valstybėms narėms visame pasaulyje išlaikyti tinkamą konsulinių pareigūnų, atliekančių griežtesnius saugumo patikrinimus, skaičių, jos taip pat galės atnaujinti IT ir programinę įrangą, nesudarydamos kliūčių prašymus išduoti vizą teikiantiems asmenims.

Vizų politika kaip priemonė gerinti bendradarbiavimą grąžinimo ir readmisijos srityje

2017 m. birželio mėn. paraginta ES šalių vadovų, Komisija šiandien taip pat stiprina bendras ES pastangas grąžinimo ir readmisijos srityje siekdama išnaudoti bendros ES vizų politikos galimybes. Komisija siūlo nustatyti naują mechanizmą, pagal kurį būtų griežtinamos prašymų išduoti vizą nagrinėjimo sąlygos, kai šalis partnerė nepakankamai bendradarbiauja neteisėtų migrantų, įskaitant asmenų, kurie atvyko turėdami vizą, bet pasiliko ilgiau, nei leidžiama, readmisijos srityje. Pagal naująsias taisykles Komisija reguliariai vertins, kaip ES nepriklausančios šalys bendradarbiauja grąžinimo srityje. Prireikus Komisija kartu su valstybėmis narėmis galės nuspręsti riboti tam tikrų Vizų kodekso nuostatų, be kita ko, susijusių su prašymų išduoti vizą nagrinėjimo terminais, išduotų vizų galiojimo trukme, vizų mokesčiais ir tokių mokesčių netaikymu tam tikriems keliautojams, pavyzdžiui, diplomatams, įgyvendinimą.

Saugumo patikrų griežtinimas

Šį pavasarį Komisija pateiks pasiūlymą peržiūrėti Vizų informacinę sistemą (VIS) – duomenų bazę, kurioje registruojami prašymai išduoti vizą ir juos padavusių asmenų biografiniai duomenys. Šia reforma siekiama užtikrinti, kad už vizų išdavimą atsakingi pareigūnai ir sienų apsaugos pareigūnai galėtų greitai ir veiksmingai atlikti prašymą išduoti vizą pateikusių asmenų patikrinimus. Taip pat bus panaikinta dar viena ES lygmens informacijos spraga – nacionalinės institucijos sienų valdymo ir saugumo tikslais galės susipažinti su informacija, susijusia su ilgalaikėmis vizomis ir leidimais gyventi, ir tokia informacija keistis.

Pagrindinės nuostatos apims prašymų išduoti vizą pateikusių asmenų duomenų privalomus patikrinimus atitinkamose saugumo ir migracijos duomenų bazėse, taip pat priemones užtikrinti visišką VIS sąveikumą su visoje ES veikiančiomis duomenų bazėmis, pavyzdžiui, naujai sukurta atvykimo ir išvykimo sistema, Šengeno informacine sistema ir Europos nuosprendžių registrų informacine sistema, be kita ko, naudojantis Vienu paieškos portalu.

Svarstymai apie skaitmenines vizas

Iki 2018 m. pabaigos Komisija parengs galimybių studiją ir su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis pradės diskusijas apie tai, kaip visiškai suskaitmeninti prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindiniai faktai

Bendra ES vizų politika lengvinamos turizmo ir verslo kelionės į ES, prisidedama prie ES ekonomikos ir augimo, žmonių tarpusavio ryšių ir kultūrinių mainų. Vien 2016 m. išduota beveik 14 mln. Šengeno vizų trumpalaikiams apsilankymams (žr. naujausią statistiką apie Šengeno vizas).

Šiuo metu 105 ne ES šalių ir teritorinių vienetų piliečiams, norintiems atvykti į Šengeno erdvę, būtina viza (išsamus sąrašas pateikiamas čia). Paprastai vienos Šengeno valstybės išduotos trumpalaikės vizos turėtojui leidžiama keliauti 26 Šengeno valstybėse iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Nuo Vizų kodekso įsigaliojimo 2010 m. drastiškai pasikeitė aplinka, kurioje vykdoma vizų politika. Pastaraisiais metais ES kilo naujų migracijos ir saugumo uždavinių. 2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pranešė, kad ji pateiks pasiūlymų, kaip atnaujinti bendrą ES vizų politiką. 2018 m. darbo programoje Komisija patvirtino ketinimus peržiūrėti Vizų kodeksą ir atšaukti savo ankstesnį pasiūlymą tuo pačiu klausimu.

Tuo pačiu ES atnaujina sienų valdymo srities informacines sistemas, kad būtų panaikintos informacijos spragos ir būtų sustiprintas vidaus saugumas. Ateityje bus peržiūrėta VIS, o neseniai priimtais pasiūlymais dėl atvykimo ir išvykimo sistemos ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos bus žengtas dar vienas svarbus žingsnis užtikrinant ES informacinių sistemų sąveikumą.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai. Bendros ES vizų politikos priderinimas prie naujų uždavinių

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Griežtesnė, veiksmingesnė ir saugesnė ES vizų politika

Komunikatas „Bendros vizų politikos priderinimas prie naujų uždavinių“

Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Vizų kodeksas

IP/18/1745

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar