Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n viisumipolitiikka: Komissiolta ehdotuksia, joilla viisumipolitiikasta tehdään vahvempaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa

Bryssel 14. maaliskuuta 2018

Komissio on tänään ehdottanut EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistamista. Se haluaa mukauttaa sääntöjä muuttuviin turvallisuuskysymyksiin, muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja teknologisen kehityksen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin.

Viisumisäännöstöön ehdotettujen muutosten myötä laillisten matkustajien on helpompi saada viisumi Eurooppaan, mikä edistää matkailua, kauppaa ja liiketoimintaa. Samalla vahvistetaan turvallisuutta ja lievennetään laittomaan muuttoliikkeeseen liittyviä riskejä.

EU:ssa käy vuosittain miljoonia matkailijoita, jotka vauhdittavat unionin matkailualaa, muuttoliikeasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos totesi. ”Tänään ehdotettujen uudistusten ansiosta lailliset matkustajat voivat saada viisumin helpommin ja nopeammin. Samalla tehostetaan turvastandardeja, jotta laittomat matkustajat havaitaan ja saadaan pysäytettyä aiempaa paremmin. Uusilla säännöillä varmistetaan lisäksi, että yhteinen viisumipolitiikka voi auttaa parantamaan EU:n yhteistyötä muiden maiden kanssa laittomasti maahan tulleiden palauttamisen yhteydessä.”

Matkailualalla on keskeinen rooli Euroopan taloudessa, ja se muodostaa noin 10 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Vaikka EU:n jäsenvaltiot ovat maailman johtavia matkailukohteita, viisumimenettelyjen hitaus ja hankaluus saattaa vähentää intoa matkustaa Eurooppaan. Tällöin investoinnit ja kulutus siirtyvät muihin maihin ja EU:n talous kärsii. Toisaalta viisumillisten matkailijoiden tuoma hyöty on suhteutettava tarpeeseen parantaa muuttoliikkeen, turvallisuuden ja rajavalvonnan hallinnointia, jotta voidaan vastata asianmukaisesti nykyisiin ja tuleviin turvallisuus- ja muuttoliikehaasteisiin.

Viisumisäännöstöön tänään ehdotetut muutokset ovat ensimmäinen vaihe EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistamisessa. Myöhemmin keväällä annetaan ehdotus viisumitietojärjestelmän (VIS) tarkistamisesta.

Yksinkertaisemmat, nopeammat ja turvallisemmat menettelyt

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään uudistamaan ja virtaviivaistamaan EU:n yhteisiä viisumisääntöjä, helpottamaan viisumien myöntämistä niin matkailijoiden kuin jäsenvaltioidenkin kannalta ja lujittamaan viisumimenettelyn turvastandardeja.

  • Nopeammat ja joustavammat menettelyt: Viisumipäätösten tekemiseen varattu aika lyhennetään 15 päivästä 10 päivään. Lisäksi matkailijat voivat nykyisen kolmen kuukauden sijaan tehdä viisumihakemuksensa enintään kuusi kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Hakemuksen voi täyttää ja allekirjoittaa sähköisesti.
  • Toistuvaisviisumien pidempi voimassaoloaika: Yhdenmukaistettuja sääntöjä sovelletaan toistuvaisviisumeihin, jotta voitaisiin ehkäistä paremmin edullisimman viisumikohtelun etsimistä sekä säästää jäsenvaltioiden ja usein matkustavien henkilöiden aikaa ja kustannuksia. Toistuvaisviisumeja myönnetään luotettaville säännöllisesti matkustaville henkilöille, joilla on moitteeton viisumihistoria. Viisumi myönnetään määräajaksi, joka pitenee asteittain vuodesta jopa viiteen vuoteen. Maahantulon edellytysten täyttyminen tarkistetaan perusteellisesti ja toistuvasti.
  • Lyhytaikaiset viisumit ulkorajoilla: Jäsenvaltiot saavat lyhytaikaista matkailua helpottaakseen myöntää tarkasti säänneltyjen väliaikaisten sesonkijärjestelyjen puitteissa kertaviisumeja suoraan maa- ja meriulkorajoilla. Tällaiset viisumit ovat voimassa ainoastaan viisumin myöntäneessä jäsenvaltiossa enintään seitsemän päivän oleskelua varten.
  • Turvallisuuden lisääntyminen lisäresurssien ansiosta: Käsittelykustannukset ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, mutta viisumimaksu on pysynyt samana vuodesta 2006 lähtien. Nyt maksu nostetaan 60 eurosta 80 euroon. Tämän viisuminhakijoiden kannalta maltillisen hinnankorotuksen tavoitteena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus pitää konsuliedustustojen henkilöstömäärä kaikkialla maailmassa tasolla, jota turvallisuustutkinnan tehostaminen edellyttää, sekä mahdollistaa tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen päivittäminen.

Viisumipolitiikasta apua palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön parantamisessa

EU-johtajat kehottivat kesäkuussa 2017 tehostamaan EU:n yhteisiä toimia palauttamisen ja takaisinoton alalla. Komissio vastaa kehotukseen ja pyrkii siihen, että EU:n yhteisen viisumipolitiikan vipuvaikutusta hyödynnettäisiin aiempaa paremmin. Komissio ehdottaa, että käyttöön otettaisiin uusi mekanismi, jonka avulla viisumihakemusten käsittelyssä voidaan siirtyä noudattamaan tiukempia ehtoja, jos kumppanimaa ei tee riittävää yhteistyötä laittomien maahanmuuttajien takaisinotossa. Tämä koskee myös tapauksia, joissa matkustaja on tullut maahan laillisesti, muttei ole poistunut maasta viisumin umpeutuessa. Uusien sääntöjen myötä komissio arvioi säännöllisesti yhteistyötä, jota EU:n ulkopuoliset maat tekevät palauttamisasioissa. Tarvittaessa komissio voi päättää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että tiettyjä viisumisäännöstön säännöksiä sovelletaan rajoittavammin. Tämä voi koskea esimerkiksi hakemusten käsittelyn enimmäisaikaa, myönnettyjen viisumien voimassaoloaikaa, viisumimaksujen suuruutta ja tiettyjen matkustajien, kuten diplomaattien, vapauttamista näistä maksuista.

Turvatarkastusten tehostaminen

Komissio aikoo tehdä tänä keväänä ehdotuksen viisumitietojärjestelmän (VIS) tarkistamisesta. VIS on tietokanta, johon kirjataan hakemukset ja hakijoiden henkilötiedot. Uudistuksella pyritään siihen, että viisumivirkailijat ja rajavartijat voisivat tarkistaa viisuminhakijoiden taustan nopeammin ja tehokkaammin. Lisäksi sillä parannetaan EU-tason tiedonkulkua antamalla kansallisille viranomaisille mahdollisuus tarkastella ja vaihtaa pitkäaikaisia viisumeja ja oleskeluasiakirjoja koskevia tietoja rajavalvonnan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Keskeiset säännökset koskevat muun muassa viisumihakemusten pakollista vertaamista asiaankuuluviin turvallisuus- ja muuttoliiketietokantoihin sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että VIS-tietokanta on täysin yhteentoimiva EU:n laajuisten tietokantojen – kuten uuden rajanylitystietojärjestelmän (EES), Schengenin tietojärjestelmän (SIS) ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) – kanssa keskitetyn hakuportaalin kautta.

Digitaalisia viisumeja koskevia pohdintoja

Komissio käynnistää ennen vuoden 2018 loppua toteutettavuustutkimuksen ja aloittaa keskustelut Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten viisumihakemusprosessi voitaisiin digitalisoida kokonaisuudessaan.

Tausta

EU:n yhteinen viisumipolitiikka helpottaa matkustamista EU:hun matkailu- ja liiketarkoituksessa. Näin se edistää EU:n taloutta ja kasvua, ihmisten välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa. Pelkästään vuonna 2016 myönnettiin lähes 14 miljoonaa Schengen-viisumia lyhytaikaista oleskelua varten (ks. viimeisimmät tilastot Schengen-viisumeista).

Tällä hetkellä 105 EU:n ulkopuolisen maan ja alueen kansalaiset tarvitsevat viisumin Schengen-alueelle matkustamista varten (kattava luettelo saatavilla täällä). Yhdessä Schengen-maassa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetty viisumi oikeuttaa yleensä haltijansa matkustamaan kaikissa 26 Schengen-maassa enintään 90 päivän ajan 180 päivän jaksolla.

Viisumipolitiikan toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti sen jälkeen, kun viisumisäännöstö tuli voimaan vuonna 2010. EU on viime vuosina joutunut kohtaamaan uusia muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Komissio ilmoitti syyskuussa 2017 aikovansa esittää ideoita EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistamiseksi. Vuotta 2018 koskevassa työohjelmassaan komissio vahvisti ehdottavansa viisumisäännöstön tarkistamista ja peruuttavansa samaa aihetta koskevan aiemman ehdotuksensa.

Samaan aikaan EU parantaa rajaturvallisuuteen liittyviä tietojärjestelmiään tietovajeiden korjaamiseksi ja sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. VIS:n tuleva tarkistaminen edistää yhdessä hiljattain hyväksyttyjen rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) kanssa EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n yhteisen viisumipolitiikan mukauttaminen uusiin haasteisiin

TIETOKOOSTE: EU:n viisumipolitiikasta vahvempaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa

Tiedonanto: Yhteisen viisumipolitiikan mukauttaminen uusiin haasteisiin

Ehdotus: Asetus viisumisäännöstön muuttamisesta

IP/18/1745

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar