Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Finanțare sustenabilă: Planul de acțiune al Comisiei pentru o economie mai verde și mai curată

Bruxelles, 8 martie 2018

Comisia Europeană își prezintă astăzi strategia pentru un sistem financiar care să sprijine agenda UE privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.

Deoarece planeta noastră se confruntă tot mai mult cu consecințele imprevizibile ale schimbărilor climatice și ale epuizării resurselor, sunt necesare măsuri urgente în vederea adaptării la un model mai sustenabil. Pentru a atinge obiectivele UE pentru 2030 convenite la Paris, printre care se numără și reducerea cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, sunt necesare investiții suplimentare anuale de aproximativ 180 de miliarde EUR. Acesta este motivul pentru care, pe baza recomandărilor formulate de Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă, Comisia Europeană trasează astăzi o foaie de parcurs pentru a promova rolul finanțării în tranziția către o economie performantă, care să îndeplinească în același timp și obiectivele sociale și de mediu.

Planul de acțiune prezentat astăzi privind finanțarea sustenabilă este o componentă a eforturilor întreprinse în contextul uniunii piețelor de capital pentru a corela finanțarea cu nevoile specifice ale economiei europene, în beneficiul planetei și al societății noastre. Acesta marchează, de asemenea, una din etapele-cheie către punerea în aplicare a Acordului istoric de la Paris și a Agendei UE pentru dezvoltare durabilă.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Trecerea la o economie mai verde și mai sustenabilă este benefică pentru crearea de locuri de muncă, pentru oameni și pentru planetă. Astăzi ne asigurăm că și sistemul financiar participă la atingerea acestui obiectiv. Propunerile noastre le vor permite investitorilor și cetățenilor să facă alegerea corectă, astfel încât banii lor să fie utilizați într-un mod mai responsabil și să sprijine sustenabilitatea.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Inspirați de lucrările Grupului de experți la nivel înalt, prezentăm astăzi planurile noastre pentru o reformă la scară largă care ar putea servi drept cadru de referință global în materie de finanțare sustenabilă. Pentru atingerea obiectivelor privind schimbările climatice și energia, deficitul anual de finanțare de 180 de miliarde EUR nu poate fi acoperit decât cu ajutorul sectorului financiar. Mobilizarea finanțării necesare va contribui la asigurarea unui viitor sustenabil pentru generațiile următoare.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „UE se află deja în fruntea investițiilor în utilizarea eficientă a resurselor și în infrastructura socială, prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS). Cel puțin 40 % dintre investițiile FEIS în infrastructură vor fi direcționate către proiectele care contribuie la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice. În același timp, crearea condițiilor propice pentru ca investitorii privați să facă investiții sustenabile este esențială pentru a realiza tranziția către o economie mai curată, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, către o economie circulară.”

Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie, a declarat: „Investițiile la nivel global sunt esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice, mii de miliarde fiind deja investite în soluții precum sursele regenerabile de energie și eficiența energetică. Acordul de la Paris reprezintă o oportunitate de investiții majoră. Întrebarea este: cum putem să o valorificăm? Planul de acțiune prezentat astăzi va contribui la poziționarea sectorului financiar al Europei ca principală destinație globală pentru investițiile în tehnologii verzi.”

Elementele-cheie ale planului de acțiune

În urmă cu un an, Comisia a desemnat un Grup de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă care să elaboreze un set cuprinzător de recomandări pentru sectorul financiar în vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Inspirată de raportul final al grupului, Comisia propune astăzi o strategie a UE privind finanțarea sustenabilă, care trasează o foaie de parcurs pentru activitatea ulterioară și măsurile care urmează să fie aplicate cu privire la toți actorii relevanți din sistemul financiar. Printre acestea se numără:

  • stabilirea unui limbaj comun pentru finanțarea sustenabilă, și anume a unui sistem de clasificare unificată - sau a unei taxonomii - la nivelul UE, care să definească ceea ce este sustenabil și să identifice domeniile în care investițiile sustenabile pot avea cel mai mare impact;

  • crearea, pe baza acestui sistem de clasificare la nivelul UE, a unor etichete ale UE pentru produsele financiare verzi: acestea le vor permite investitorilor să identifice cu ușurință investițiile care îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate verzi sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

  • clarificarea îndatoririi administratorilor de active și a investitorilor instituționali de a ține seama de sustenabilitate în procesul de realizare a investițiilor și consolidarea cerințelor de prezentare a informațiilor;

  • introducerea obligației ca societățile de asigurare și firmele de investiții să consilieze clienții în funcție de preferințele lor în materie de sustenabilitate;

  • integrarea sustenabilității în cerințele prudențiale: băncile și societățile de asigurare sunt o sursă importantă de finanțare externă pentru economia europeană. Comisia va analiza fezabilitatea recalibrării cerințelor de capital aplicate băncilor (așa-numitul factor de sprijinire a mediului) pentru investițiile sustenabile, atunci când acest lucru se justifică din perspectiva riscului, asigurând, în același timp, protecția stabilității financiare;

  • sporirea transparenței în ceea ce privește raportarea corporativă: propunem revizuirea orientărilor privind informațiile nefinanciare în vederea continuării alinierii acestora la recomandările Grupului operativ privind publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice al Consiliului pentru Stabilitate Financiară.

Context

Atunci când au adoptat Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, UE și guvernele din întreaga lume s-au angajat să urmărească obiectivul de a promova o economie și o societate mai sustenabile. Datorită cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, uniunii energetice, Planului de acțiune pentru economia circulară și punerii în aplicare în UE a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, UE înregistrează deja progrese în acest sens.

Toți membrii societății trebuie să joace un rol în realizarea unei creșteri mai durabile, inclusiv sistemul financiar. Reorientarea capitalului privat către investiții mai sustenabile necesită o regândire a modului în care funcționează sistemul nostru financiar. Acest lucru este indispensabil dacă se dorește ca UE să înregistreze o creștere economică mai sustenabilă, să asigure stabilitatea sistemului financiar și să promoveze o mai mare transparență și o viziune pe termen mai lung în economie. Această premisă se află, de asemenea, la baza proiectului Uniunii Europene privind uniunea piețelor de capital.

Comisia a înființat, în 2016, un Grup de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă. Acesta este alcătuit din 20 de experți de rang înalt din societatea civilă, sectorul finanțelor, mediul universitar și din observatori din partea unor instituții europene și internaționale. În luna iunie 2018, grupul și-a prezentat raportul final, în cadrul căruia a evidențiat opt măsuri prioritare, considerate necesare pentru orice acțiune semnificativă în domeniul finanțării sustenabile. Planul de acțiune prezentat astăzi se bazează pe recomandările Grupului de experți la nivel înalt.

O parte dintre principalele recomandări ale raportului au fost discutate în raportul intermediar al grupului din 13 iulie 2017. În urma acestora, Comisia a propus deja includerea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță în mandatele autorităților europene de supraveghere. De asemenea, Comisia a organizat o consultare publică cu privire la îndatoririle investitorilor instituționali și ale administratorilor de active în ceea ce privește sustenabilitatea.

La 22 martie 2018, Comisia va organiza o conferință la nivel înalt pentru a discuta planul de acțiune prezentat astăzi.

Informații suplimentare

Comunicat de presă

MEMO

Fișă informativă

Informații suplimentare despre creșterea durabilă

IP/18/1404

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar