Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kestävä rahoitus: komission toimintasuunnitelma vihreämpää ja puhtaampaa taloutta varten

Bryssel 8. maaliskuuta 2018

Euroopan komissio esittelee tänään strategiansa, jolla pyritään EU:n toimia ilmaston ja kestävän kehityksen alalla tukevaan rahoitusjärjestelmään.

Koska ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen aiheuttavat maapallolla yhä enemmän ennalta arvaamattomia seurauksia, toimintamallimme on kiireesti muutettava kestävämmäksi. Pariisissa sovittujen vuoteen 2030 ulottuvien EU:n tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan noin 180 miljardia euroa lisärahoitusta. EU:n tavoitteisiin sisältyy muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen 40 prosentin vähennys. Tämän vuoksi komissio esittelee tänään kestävää rahoitusta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän suosituksiin pohjautuvan etenemissuunnitelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa rahoituksen roolia pyrittäessä hyvin toimivaan talouteen, joka täyttää myös ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tavoitteet.

Kestävää rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma on osa pääomamarkkinaunionin pyrkimyksiä linkittää rahoitus Euroopan talouden erityistarpeisiin maapallon ja koko yhteiskunnan hyödyksi. Se on myös yksi keskeisistä toimista käänteentekevän Pariisin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja EU:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Vihreämpi ja kestävämpi talous on hyväksi työpaikkojen luomiselle, ihmisille ja maapallolle”, totesi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, ja jatkoi: ”Haluamme varmistaa, että rahoitusjärjestelmällä on tämä tavoite. Ehdotustemme ansiosta sijoittajat ja yksittäiset kansalaiset voivat tehdä valintoja sen mukaan, että heidän rahansa käytetään vastuullisemmin ja kestävän kehityksen hengessä.”

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis kertoi korkean tason asiantuntijaryhmän työn inspiroineen komissiota suunnitelmaa laadittaessa. ”Esittelemme tänään suunnitelmamme kauaskantoisesta uudistuksesta, josta voi tulla maailmanlaajuinen vertailuarvo kestävän rahoituksen alalla. Ilman rahoitusalan apua emme pysty kattamaan 180 miljardin euron vuotuista rahoitusvajetta ilmasto- ja energiatavoitteidemme saavuttamisessa. Toimintasuunnitelmalla tuetaan tulevien sukupolvien kestävää tulevaisuutta.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen puolestaan totesi seuraavaa: ”EU on jo eturintamassa investoimassa resurssitehokkuuteen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) kautta. Vähintään 40 prosenttia ESIR:in infrastruktuuri-investoinneista kohdennetaan hankkeisiin, joiden tavoitteena on ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen. Samaan aikaan on välttämätöntä luoda yksityissijoittajille kestäviä investointeja edistävät olosuhteet, jotta pystymme siirtymään kohti puhtaampaa ja resurssitehokkaampaa kiertotaloutta.”

”Maailmanlaajuiset investoinnit ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen onkin jo investoitu biljoonia. Pariisin sopimus on huomattava investointimahdollisuus. Miten sitä päästään hyödyntämään? Nyt esitellyn toimintasuunnitelman avulla EU:n rahoitusalasta tulee vihreän teknologian merkittävin investointikohde maailmanlaajuisesti”, sanoi ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete.

Toimintasuunnitelman keskeiset piirteet

Vuosi sitten komissio nimitti korkean tason asiantuntijaryhmän laatimaan rahoitusalalle kestävää rahoitusta koskevia suosituksia vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukemiseksi. Asiantuntijaryhmän loppuraportin pohjalta komissio ehdottaa tänään kestävää rahoitusta koskevaa EU:n strategiaa. Siinä esitetään etenemissuunnitelma jatkotyöskentelyä varten ja tulevia toimia, jotka kattavat kaikki rahoitusjärjestelmän toimijat. Toimet ovat seuraavat:

  • Vahvistetaan yhteinen kestävän rahoituksen kieli eli yhtenäinen EU:n luokitusjärjestelmä sen määrittelemiseksi, mikä on kestävää ja mikä ei, ja niiden alojen määrittämiseksi, joilla kestävillä investoinneilla on eniten vaikutusta.

  • Luodaan EU:n merkinnät ympäristömyönteisille rahoitustuotteille EU:n luokitusjärjestelmän perusteella, jotta sijoittajat voivat helposti tunnistaa ne investoinnit, jotka täyttävät ympäristömyönteisyyden tai vähähiilisyyden kriteerit.

  • Selvennetään omaisuudenhoitajien ja institutionaalisten sijoittajien velvoitetta ottaa huomioon kestävyysnäkökohdat sijoituksissa ja tiukennetaan julkistamisvaatimuksia.

  • Velvoitetaan vakuutus- ja sijoituspalveluyritykset ottamaan neuvonnassa huomioon se, miten niiden asiakkaat suhtautuvat kestävyysnäkökohtiin.

  • Sisällytetään kestävyys vakavaraisuusvaatimuksiin: pankit ja vakuutusyritykset ovat tärkeä ulkoisen rahoituksen lähde Euroopan taloudelle. Komissio tutkii, voitaisiinko pankkien pääomavaatimuksia mukauttaa kestävien investointien osalta (ns. vihreä tukikerroin), jos se on perusteltua riskinäkökulmasta tarkasteltuna. Samalla on kuitenkin turvattava rahoitusvakaus.

  • Lisätään läpinäkyvyyttä yritysraportoinnissa: ehdotamme, että ohjeita muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta tarkistetaan niin, että ohjeet myötäilevät paremmin finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän yhteyteen perustetun ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista käsittelevän työryhmän (TCFD) suosituksia.

Tausta

EU ja hallitukset ympäri maailman sitoutuivat kestävämmän talouden ja yhteiskunnan tavoitteeseen, kun ne hyväksyivät Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030. EU on jo saanut tuloksia aikaan EU:n vuoden 2030 energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden, energiaunionin ja kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman avulla ja pantuaan täytäntöön kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman.

Kestävämmän kasvun saavuttamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panosta. Rahoitusjärjestelmä ei ole poikkeus. Yksityisen pääoman kohdentaminen kestävämpiin investointeihin edellyttää kattavaa uudelleenarviointia siitä, miten rahoitusjärjestelmä toimii. Tämä on välttämätöntä, mikäli EU haluaa kehittää kestävämpää talouskasvua, varmistaa rahoitusjärjestelmän vakauden ja edistää läpinäkyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä taloudessa. Tämä ajattelutapa on keskeisessä asemassa myös Euroopan unionin pääomamarkkinaunionia koskevassa hankkeessa.

Komissio perusti kestävää rahoitusta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän vuonna 2016. Se koostuu 20:stä korkean tason asiantuntijasta, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa, rahoitusalaa, tiedeyhteisöä ja tarkkailijoita eurooppalaisista ja kansainvälisistä elimistä. Asiantuntijaryhmä julkaisi loppuraporttinsa tammikuussa 2018. Siinä esiteltiin kahdeksan ensisijaista toimea, joiden asiantuntijaryhmä katsoi olevan välttämättömiä rakenneosia kestävää rahoitusta koskevien merkityksellisten toimien kannalta. Tänään esitetty toimintasuunnitelma perustuu korkean tason asiantuntijaryhmän suosituksiin.

Loppuraporttiin sisällytettävistä pääsuosituksista keskusteltiin asiantuntijaryhmän 13. heinäkuuta 2017 julkaisemassa väliraportissa. Sen perusteella komissio on jo ehdottanut ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden (ESG-kriteerit) sisällyttämistä Euroopan valvontaviranomaisten toimeksiantoihin. Lisäksi komissio järjesti julkisen kuulemisen institutionaalisten sijoittajien ja omaisuudenhoitajien velvollisuuksista investointien kestävyyden suhteen.

Komissio järjestää 22. maaliskuuta 2018 korkean tason konferenssin, jossa keskustellaan tänään esitetystä toimintasuunnitelmasta.

Lisätietoja

Lehdistötiedote

Taustatiedote

Tietosivu

Lisätietoja kestävästä kasvusta

IP/18/1404

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar