Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bæredygtig finansiering: Kommissionens handlingsplan for en grønnere og renere økonomi

Bruxelles, den 8. marts 2018

Europa-Kommissionen præsenterer i dag sin strategi for et finansielt system, der understøtter EU's dagsorden for klima og bæredygtig udvikling.

Vores planet står i stigende grad over for uforudsigelige konsekvenser af klimaændringer og udtømning af ressourcer, og der er derfor brug for hurtig handling for at tilpasse sig en mere bæredygtig model. Der er behov for yderligere investeringer på omkring 180 mia. EUR om året for at nå EU's 2030-mål, der blev aftalt i Paris, herunder en reduktion af drivhusgasemissionerne på 40 %. Det er grunden til, at Kommissionen på grundlag af henstillingerne fra ekspertgruppen på højt plan om bæredygtig finansiering (HLEG) i dag fremlægger en køreplan for at styrke den rolle, som finansiering spiller i indsatsen for at opnå en velfungerende økonomi i topform, som samtidig leverer på de miljømæssige og social mål.

Dagens handlingsplan om bæredygtig finansiering er en del af kapitalmarkedsunionens (CMU) bestræbelser på at koble finansiering sammen med de specifikke behov i den europæiske økonomi til gavn for vores planet og vores samfund. Det er også et af de vigtigste skridt hen imod gennemførelsen af den historiske Parisaftale og EU's dagsorden for bæredygtig udvikling.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "En indsats for en grønnere og mere bæredygtig økonomi er godt for jobskabelsen, godt for mennesker og godt for planeten. Nu vil vi sikre os, at det finansielle system arbejder hen imod dette mål. Vores forslag vil gøre det muligt for investorer og de enkelte borgere at træffe et positivt valg, så deres penge bruges mere ansvarligt og støtter bæredygtighed."

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Med udgangspunkt i arbejdet fra ekspertgruppen på højt plan fremlægger vi i dag vores planer for en vidtrækkende reform, der kan sætte den globale standard for bæredygtig finansiering. Kun ved hjælp af den finansielle sektor kan vi udfylde det årlige udækkede finansieringsbehov på 180 mia. EUR med henblik på at nå vores klima- og energimål. Dette vil bidrage til en bæredygtig fremtid for kommende generationer."

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "EU er allerede i front med at investere i ressourceeffektivitet og social infrastruktur via Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer. Mindst 40 % af EFSI's investeringer i infrastruktur vil blive dirigeret hen imod projekter, der bidrager til at nå Parisaftalens mål for bekæmpelse af klimaændringer. Samtidig er det af afgørende betydning for gennemførelsen af omstillingen til en renere og mere ressourceeffektiv cirkulær økonomi, at der etableres vilkår, der gør, at private investorer investerer bæredygtigt."

Miguel Arias Cañete, EU's kommissær med ansvar for klima og energi, udtaler: "Globale investeringer er nøglen til bekæmpelse af klimaændringer, med flere billioner allerede investeret i løsninger såsom vedvarende energi og energieffektivitet. Parisaftalen er en kolossal investeringsmulighed. Hvordan kan vi udnytte den? Den handlingsplan, som fremlægges i dag, vil medvirke til, at Europas finansielle sektor positionerer sig som en førende global destination for investeringer i grønne teknologier."

Centrale elementer i handlingsplanen

For et år siden udpegede Kommissionen en ekspertgruppe på højt niveau om bæredygtig finansiering til at udarbejde et samlet sæt henstillinger for den finansielle sektor med henblik på at støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi. Med udgangspunkt i gruppens afsluttende rapport foreslår Kommissionen i dag en EU-strategi for bæredygtig finansiering med en køreplan for det videre arbejde og kommende aktioner, som dækker alle relevante aktører i det finansielle system. De omfatter:

  • Oprettelse af et fælles sprog for bæredygtig finansiering, dvs. et fælles EU-klassifikationssystem med henblik på at definere, hvad der er bæredygtigt, og kortlægge områder, hvor bæredygtige investeringer kan få størst virkning.

  • Udarbejdelse af EU-mærker til grønne finansielle produkter på grundlag af EU-klassifikationssystemet: Dette vil gøre det muligt for investorerne let at identificere investeringer i overensstemmelse med grønne eller kulstoffattige kriterier.

  • Præcisering af kapitalforvalteres og institutionelle investorers forpligtelse til at tage hensyn til bæredygtighed i investeringsprocessen og styrke oplysningskravene.

  • Krav om, at forsikringsselskaber og investeringsvirksomheder rådgiver kunder på grundlag af deres præferencer vedrørende bæredygtighed.

  • Indarbejdelse af bæredygtighed i tilsynskrav: Banker og forsikringsselskaber er en vigtig kilde til ekstern finansiering for den europæiske økonomi. Kommissionen vil undersøge muligheden for at justere kapitalkrav til banker (den såkaldte grønne støttefaktor) i forbindelse med bæredygtige investeringer, når det er berettiget ud fra en risikobetragtning, samtidig med at den finansielle stabilitet sikres.

  • Øge gennemsigtigheden i virksomhedsrapportering: Vi foreslår at revidere retningslinjerne for ikke-finansielle oplysninger for at bringe dem endnu mere i tråd med anbefalingerne fra Rådet for Finansiel Stabilitets taskforce om offentliggørelse af klimarelaterede finansielle oplysninger.

Baggrund

EU og regeringerne verden over tilsluttede sig målet om en mere bæredygtig økonomi og et mere bæredygtigt samfund, da de vedtog Parisaftalen om klimaændringer og FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. EU gør allerede en forskel takket være EU's klima- og energipolitiske ramme for 2030, energiunionen, handlingsplanen for den cirkulære økonomi og EU's gennemførelse af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

For at opnå en mere bæredygtig vækst bør alle i samfundet spille en rolle. Det finansielle system er ingen undtagelse. Omdirigering af privat kapital til mere bæredygtige investeringer kræver en omfattende nytænkning af, hvordan vores finansielle system fungerer. Dette er nødvendigt, hvis EU skal udvikle en mere bæredygtig økonomisk vækst, sikre det finansielle systems stabilitet og gøre økonomien mere gennemsigtig og langsigtet. Denne tankegang er også kernen i EU's kapitalmarkedsunion (CMU).

Kommissionen nedsatte i 2016 en ekspertgruppe på højt plan om bæredygtig finansiering. Den bestod af 20 højtstående eksperter fra civilsamfundet, finanssektoren, den akademiske verden og observatører fra EU's og internationale institutioner. Gruppen udsendte sin afsluttende rapport i januar 2018. Den opstillede 8 prioriterede aktioner, som den mener er nødvendige elementer i enhver meningsfuld indsats vedrørende bæredygtig finansiering. Dagens handlingsplan bygger på gruppens anbefalinger.

Arbejdet med en række af rapportens vigtigste anbefalinger blev drøftet i gruppens foreløbige rapport af 13. juli 2017. Som reaktion herpå har Kommissionen allerede foreslået, at faktorer vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG-faktorer) medtages i mandaterne for de europæiske tilsynsmyndigheder. Kommissionen har også gennemført en offentlig høring om institutionelle investorers og kapitalforvalteres opgaver med hensyn til bæredygtighed.

Kommissionen afholder en konference på højt plan den 22. marts 2018 for at drøfte den handlingsplan, der blev fremlagt i dag.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse

MEMO

Faktablad

Flere oplysninger om bæredygtig vækst

IP/18/1404

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar