Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Finanční technologie: Komise podniká kroky k posílení konkurenceschopnosti a inovací na finančním trhu

Brusel 8. března 2018

Evropská komise dnes představila akční plán, jak využít příležitosti, které přinášejí inovace v oblasti finančních služeb založené na moderních technologiích, zkráceně označované jako FinTech.

Evropa by se měla stát globálním centrem finančních technologií a umožnit investorům a podnikům z EU co nejlépe zúročit výhody, které jednotný trh v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví nabízí. Jako první hlavní výstup Komise rovněž předkládá nové předpisy, které umožní rozvoj platforem pro skupinové financování (tzv. crowdfunding) na jednotném trhu EU.

Ambicí dnes prezentovaného akčního plánu je, aby se finančnímu sektoru podařilo využít rychlý pokrok v oblasti nových technologií, například technologie blockchain, umělé inteligence a cloudových služeb. Jeho dalším cílem je zvýšit bezpečnost trhů a usnadnit na ně přístup novým aktérům. To bude přínosem nejen pro ně, ale i pro spotřebitele, investory a banky. Kromě toho Komise navrhuje zavést u platforem celoevropské oficiální označení. Platforma, jež by získala licenci v jedné zemi, by tak mohla působit v celé EU.

Akční plán je součástí úsilí Komise o vytvoření unie kapitálových trhů a opravdu jednotného trhu s finančními službami pro spotřebitele. Plán je zároveň spojený s budováním jednotného digitálního trhu. Komise usiluje o to, aby byly právní předpisy EU více orientované na budoucí trend a reagovaly na rychlý technologický rozvoj.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, který má na starost finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Abychom mohli konkurovat v celosvětovém měřítku, potřebují evropské inovující podniky přístup ke kapitálu a prostor k experimentování a růstu. To jsou předpoklady úspěchu tohoto akčního plánu. Evropským crowdfundingovým platformám pomůže k růstu zavedení evropské licence. Podnikům z celé EU pomůže najít vhodné investory. Firmy a podnikatelé dostanou více příležitostí, aby mohli své podnikatelské nápady prezentovat širší základně poskytovatelů finančních prostředků.“

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, dále uvedl: „Nové technologie transformují finanční odvětví a radikálně mění způsob, jakým lidé finanční služby využívají. Alternativní zdroje financování, jako je crowdfunding nebo přímé úvěrování, přímo propojují úspory s investicemi. Trh je díky nim přístupnější pro inovující podnikatele a začínající a malé podniky. Tento cíl je stěžejním prvkem unie kapitálových trhů.“

Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, zdůraznila: „Digitální technologie mají dopad na naši ekonomiku jako celek – na jednotlivce i na podniky. Technologie typu blockchain mohou zcela proměnit pravidla finančních služeb i dalších oblastí. Musíme vytvořit rámec, který umožní úspěšný rozvoj inovací, řízení rizik a ochranu spotřebitelů.“ 

Akční plán pro finanční technologie: 

Finanční sektor je největším uživatelem digitálních technologií a je významnou hnací silou při digitální transformaci ekonomiky. Dnešní akční plán obsahuje 19* dílčích opatření, která mají umožnit rozvoj inovačních obchodních modelů, podpořit zavádění nových technologií, zvýšit kybernetickou bezpečnost a integritu finančního systému. Například:

 

  • Komise poskytne zázemí Evropské laboratoři finančních technologií, kde budou zástupci evropských a vnitrostátních orgánů jednat s poskytovateli technologií v nestranném nekomerčním prostředí.

  • Komise již vytvořila Fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain. Během roku 2018 připraví zprávu o výzvách a možnostech kryptoměn a v současné době pracuje na komplexní strategii zaměřené na technologie distribuované účetní knihy a blockchainu zahrnující všechna odvětví hospodářství. Tzv. distribuovaná účetní kniha je typ informační databáze, která je sdílena v rámci sítě. Nejznámější distribuovanou účetní knihou je právě blockchain.

  • Komise provede konzultaci zaměřenou na otázky, jak nejlépe podpořit digitalizaci informací zveřejňovaných evropskými kotovanými společnostmi, včetně za použití inovativních technologií umožňujících propojení národních databází. Tyto technologie poskytnou investorům mnohem snazší přístup k důležitým informacím, na základě kterých budou moci činit svá investiční rozhodnutí.

  • Komise uspořádá pracovní semináře s cílem zkvalitnit sdílení informací o kybernetické bezpečnosti.

  • Komise dodá dokument obsahující osvědčené postupy k tzv. regulačním sandboxům, které vznikly na základě pokynů od evropských orgánů dohledu. Regulační sandbox je prostor vymezený regulačními orgány, který startupům a dalším inovátorům umožňuje provádět autentické experimenty s FinTech nástroji v kontrolovaném prostředí a pod dohledem regulačního orgánu. Regulační sandboxy nabývají na popularitě, především pak na rozvinutějších finančních trzích.

Nařízení o skupinovém financování:

Skupinové financování usnadní přístup k financování zejména pro začínající a malé podniky. Začínající podnik může představit svůj projekt na online platformě a zažádat o podporu v podobě úvěru (přímé úvěrování) nebo vlastního kapitálu. Investoři pak mohou u investic očekávat finanční návratnost. V současné době však není pro řadu platforem snadné expandovat do jiných zemí EU. Proto se zatím v EU skupinovému financování ve srovnání s ostatními významnými světovými ekonomikami tolik nedaří a trh EU postrádá celistvost. Jednou z největších překážek je nedostatek společných celoevropských pravidel. To podstatně zvyšuje náklady spojené s dodržováním předpisů i provozní náklady a brání expanzi crowdfundingových platforem do dalších států.

Dnešní návrh platformám usnadní poskytování služeb v celé EU a zlepší přístup k této inovativní formě financování podnikům, které potřebují zafinancovat. Jakmile bude navrhované nařízení přijato Evropským parlamentem a Radou, umožní platformám využívat oficiální označení EU odkazující na jednotný soubor pravidel. To jim umožní nabízet služby v celé EU. Investory účastnící se platforem skupinového financování ochrání jasná pravidla ohledně zveřejňování informací, pravidla týkající se správy a řízení rizik a ucelený přístup k dohledu.

Souvislosti

Přezkum v polovině období týkající se akčního plánu pro vytvoření unie kapitálových trhů z června 2017 zdůraznil potenciál finančních technologií pro transformaci kapitálových trhů – mohou přilákat nové účastníky trhu, zajistit účinnější řešení, povzbudit hospodářskou soutěž a snížit náklady podnikům i investorům. Komise u té příležitosti oznámila, že zavede komplexní přístup, který umožní, aby se v EU využitím finančních technologií prohloubily a rozšířily kapitálové trhy integrací potenciálu digitalizace.

V rámci příprav akčního plánu v oblasti finančních technologií provedla Komise v březnu 2017veřejnou konzultaci, v jejímž trámci shromáždila názory zúčastněných stran na dopad nových technologií na finanční služby. Mnoho respondentů v konzultaci zdůraznilo, že technologické inovace v odvětví finančních služeb a technologické inovace obecně jsou hnací silou rozvoje finančního odvětví, což skýtá obrovské příležitosti, pokud jde o přístup k financování, provozní efektivitu, úspory nákladů a hospodářskou soutěž.

Podklady pro návrh týkající se skupinového financování byly shromážděny během přípravných prací, zejména při provádění akčního plánu pro vytvoření unie kapitálových trhů z roku 2015, veřejné konzultace jeho přezkumu v polovině obdobíkonzultace na téma FinTech z března 2017.

*[Figure corrected on 19/03/2018 at 16:50]

IP/18/1403

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar