Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: По-малко пречки пред трансграничните инвестиции и по-бърза реализация

Брюксел, 12 март 2018 r.

Днес Европейската комисия предприема решителна стъпка към изграждането на съюз на капиталовите пазари (СКП) с утвърждаването на алтернативните източници на финансиране и премахването на пречките пред трансграничните инвестиции.

СКП ще донесе ползи за всички държави членки и значително ще укрепи икономическия и паричен съюз, като популяризира поделянето на риска между частни инвеститори.

В продължение на постигнатото от обявяването на СКП през 2015 г. до сега представените днес предложения ще стимулират трансграничните пазари на инвестиционни фондове, ще популяризират пазара на ЕС за покрити облигации като източник на дългосрочно финансиране и ще дадат по-голяма сигурност на инвеститорите при трансграничните сделки с ценни книжа и вземания. СКП е един от приоритетите, който си поставя Комисията „Юнкер“ с оглед укрепване на европейската икономика и стимулиране на инвестициите с цел създаване на работни места. Задачата на СКП е да мобилизира и насочи капитали към всички предприятия в ЕС и особено към малките и средните предприятия (МСП), които се нуждаят от средства, за да могат да разширяват успешно дейността си.

Бързото приемане на тези предложения от страна на Европейския парламент и Съвета ще даде възможност на предприятията и инвеститорите в по-пълна степен да използват възможностите на единния пазар. Комисията призовава съзаконодателите и за бързо приемане на останалите актове, отнасящи се до ключови за завършването на СКП реформи, като предложенията за подсилване на надзора на капиталовите пазари, преструктурирането на предприятия и осигуряването на нови възможности за спестяване от страна на потребителите. Към днешна дата от общо 12-те предложения, представени от Комисията с цел изграждане на елементите на СКП, само три са на етап финализиране от съзаконодателите. 

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Представените днес предложения са част от по-мащабна стратегия за укрепване на капиталовите пазари и насърчаване на инвестициите в ЕС. За да можем до 2019 г. да изградим истински съюз на капиталовите пазари в Европа, трябва да постигнем напредък в три направления — знаци и паспортизация на ЕС за финансови продукти, хармонизирани и опростени правила с цел задълбочаване на капиталовите пазари и по-последователен и ефикасен надзор. 

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Искаме за дружествата и особено за малките и средните предприятия да е по-лесно и по-евтино да получават необходимото им финансиране. Един по-задълбочен единен пазар ще даде на дружествата тази възможност и ще им позволи да се развиват. Комисията изпълнява поетия от нея ангажимент да изгради отделните елементи на СКП. На ход сега са Европейският парламент и Съветът. Комисията има готовност да си взаимодейства с тях, за да могат всички законодателни предложения да бъдат приети до 2019 г. 

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, отбеляза: Новите правила ще улеснят достъпа на МСП до кредитиране и ще насърчат трансграничните инвестиции. Искаме да постигнем правна сигурност и премахване на правните рискове при трансграничното прехвърляне на вземания, както и при трансакциите, които са важни за финансирането на МСП.  

Предложенията по-подробно 

  • Европейски покрити облигации

Днес Комисията предлага общи правила — директива и регламент — за покритите облигации. Общата им стойност от 2,1 трилиона евро в момента ги нарежда сред най-големите дългови пазари в ЕС. Европейските банки са на челни световни позиции на този пазар, който е важен източник на дългосрочно финансиране в много държави от ЕС. 

Покритите облигации са финансови инструменти, гарантирани със специално отделена група заеми. Полезността им се дължи не само на това, че финансират разходоефективното кредитиране, но и на особено голямата им сигурност. Пазарът в ЕС обаче е фрагментиран по национален признак и показва специфични за всяка държава членка разлики. 

Предлаганите правила стъпват върху стандарти за високо качество и най-добри практики. Целта им е използването на покрити облигации като стабилен и рентабилен източник на финансиране за кредитните институции да бъде улеснено, особено там, където пазарите са по-слабо развити. За инвеститорите те ще осигурят по-широк и по-сигурен избор на инвестиционни възможности. 

Другата цел на предложението е да бъдат намалени разходите по заеми за икономиката като цяло. Оценките на Комисията сочат, че потенциалните общи годишни икономии за кредтополучателите в ЕС биха възлезли на между 1,5 и 1,9 млрд. евро. 

  • Трансгранично предлагане на инвестиционни фондове 

Инвестиционните фондове са важен инструмент за насочване на частните спестявания в икономиката и за увеличаване на възможностите за финансиране на предприятията. Пазарът на инвестиционни фондове в ЕС възлиза на общо 14,3 трилиона евро. Той обаче все още не е реализирал пълния си потенциал. Регистрирани за продажба в повече от три държави членки са малко над една трета (37 %) от ПКИПЦК и около 3 % от алтернативните инвестиционни фондове (АИФ). Причина за това са и регулаторните пречки, които в момента възпрепятстват трансграничното предлагане на инвестиционни фондове. 

Целта на представеното днес предложение е тези пречки да отпаднат по отношение на всички видове инвестиционни фондове и трансграничното предлагане да стане по-опростено, бързо и евтино. Засилената конкуренция ще доведе до по-голям избор и по-изгодни предложения, без това да бъде за сметка на високото равнище на защита на инвеститорите. 

  • Законодателство по отношение на трансграничните сделки с вземания и ценни книжа * [последна актуализация — 15.3.2018 г., 11:40]

Под прехвърляне на вземане се разбира ситуация, в която кредитор прехвърля на друго лице правото да получи негово вземане. Тази правна възможност се използва от дружествата с цел увеличаване на ликвидните им средства и достъп до кредитиране. В момента няма правна сигурност за това кое национално право се прилага, когато се определя чие притежание е вземането, когато то е обект на трансгранично дело или административна процедура. Предложените днес нови правила изясняват съгласно кое право следва да се решават такива спорове. Общото правило е това да бъде правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на прехвърлителите, независимо от това пред съдилищата или органите на коя държава членка е заведено делото или процедурата. Предложението ще насърчи трансграничните инвестиции и достъпа до по-евтино кредитиране и ще предотврати появата на системни рискове.  

Комисията прие също така съобщение, с което изяснява правото на коя държава е приложимо за определяне кой е притежателят на ценна книга при трансгранична сделка. Повишената правна сигурност ще стимулира трансграничните инвестиции, достъпа до по-евтино кредитиране и интеграцията на пазарите. 

През юни 2017 г. чрез междинния преглед на плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари беше отчетен постигнатия до момента напредък и бяха заложени сроковете за следващите действия. В тази връзка Комисията обяви, че през първото тримесечие на 2018 г. ще излезе с няколко законодателни предложения, по-специално в областта на инвестиционните фондове, покритите облигации и разрешаването на спорове. Тези предложения са част от днешния пакет.

Контекст 

Европейската комисия обяви плана за действие за съюз на капиталовите пазари през 2015 г. с цел да спомогне за изграждането на истински единен пазар за капитали в целия ЕС. Планът за действие е ключов елемент от плана за инвестиции за Европа, т.нар. план „Юнкер“. Единният капиталов пазар ще донесе ползи за всички държави членки, като особено много ще укрепи икономическия и паричен съюз, като насърчи трансграничното поделяне на риска между частните инвеститори в еврозоната, което е от особено голямо значение за поемането на системни икономически сътресения. 

Планът стъпва върху следните основни принципи: 

  • задълбочаване на финансовата интеграция и засилване на конкуренцията

  • създаване на повече възможности за инвеститорите

  • свързване на финансовия с реалния сектор на икономиката чрез насърчаване на небанковите източници на финансиране

  • постигане на по-силна и по-устойчива финансова система.

За повече информация 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Информационен документ

Повече информация за предложението

IP/18/1364

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar