Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uudet toimet avaintaitojen ja digitaalitaitojen samoin kuin koulutuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämiseksi

Bryssel 17. tammikuuta 2018

Göteborgin huippukokouksen jatkotoimena komissio on tänään hyväksynyt uusia aloitteita, joilla parannetaan Euroopan kansalaisten avaintaitoja ja digitaalitaitoja sekä edistetään Euroopan unionin yhteisiä arvoja ja oppilaiden tietämystä sen toiminnasta.

Uudet ehdotukset esitetään vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Euroopan valtion- ja hallitusten päämiehet keskustelivat koulutukseen ja kulttuuriin liittyvistä seikoista Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa 2017. Tarkoituksena on vähentää sosioekonomista eriarvoisuutta ja pitää samalla yllä kilpailukykyä, jotta voidaan rakentaa yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi Eurooppa.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan tämänpäiväisillä aloitteilla on tarkoitus antaa ihmisille vaikutusmahdollisuuksia, jotta he voivat hyödyntää kykyjään parhaansa mukaan ja jotta Euroopan talouksista ja yhteiskunnista saadaan oikeudenmukaisia ja sietokykyisiä. ”Meidän on varmistettava, että koulutuksesta on etua kaikille koko Euroopassa, jotta ihmiset voivat mukautua muutoksiin ja saada niistä hyötyä. Tämä on olennaisen tärkeää Euroopan kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kannalta – tulevaisuudessa entistäkin enemmän. Olemme valmiina tukemaan jäsenvaltioita ja tekemään yhteistyötä, jotta tämä toteutuisi”, jatkoi Katainen.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaavan komissaarin Tibor Navracsicsin mukaan Euroopan koulutusjärjestelmien on tarjottava kaikista taustoista tuleville ihmisille oikeat taidot työelämässä edistymistä ja menestymistä varten mutta myös sitä varten, että he pystyvät toimimaan aktiivisina kansalaisina.”Meidän on hyödynnettävä koulutuksen potentiaalia edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta. Tätä varten on käytettävä pohjana yhteisiä arvoja ja varmistettava, että koulutus antaa ihmisille mahdollisuuden omaksua eurooppalainen identiteetti kaikessa sen monimuotoisuudessa ja oppia lisää Euroopasta, muista Euroopan maista ja itsestään”, totesi Navracsics.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komission jäsen Mariya Gabriel lisäsi vielä, että digitaalisuus laajenee kaikille elämän alueille ja muidenkin kuin tietotekniikka-alalla työskentelevien on oltava valppaina digitaalisen muutoksen edessä. ”Digitaalikuilu on todellinen. Tulevista työpaikoista jo 90 prosentissa edellytetään jonkinasteista digitaalilukutaitoa, mutta 44 prosentilla eurooppalaisista ei ole edes perustason digitaalitaitoja. Tänään ehdotetulla digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmalla autetaan eurooppalaisia, oppilaitoksia ja koulutusjärjestelmiä mukautumaan paremmin elämiseen ja työskentelyyn yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa.”

 

Uusia ehdotuksia käsitellään ensimmäisessä koulutusalan EU-huippukokouksessa, jota Tibor Navracsics isännöi Brysselissä 25. tammikuuta. Sen teemana on perustusten luominen eurooppalaiselle koulutusalueelle ja innovatiiviselle, osallistavalle ja arvoihin perustuvalle koulutukselle.

Komissio esitti seuraavat kolme aloitetta:

1. Neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista Ehdotus perustuu vuonna 2006 annettuun avaintaitoja koskevaan suositukseen, ja siinä esitetään tärkeitä päivityksiä, joissa tulee esiin opetuksessa ja oppimisessa tapahtunut nopea muutos. Sen tavoitteena on parantaa kaikenikäisten ihmisten avaintaitojen kehittämistä läpi elämän ja ohjeistaa jäsenvaltioita tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista toimista. Keskeiselle sijalle on asetettu yrittäjyys- ja innovointihenkisyyden edistäminen, jotta saataisiin käyttöön ihmisten potentiaali, luovuus ja aloitteellisuus. Lisäksi komissio suosittelee toimia, joilla edistetään STEM-taitoja (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) ja motivoidaan nuoria työskentelemään näillä aloilla. Tänään esitetyt ehdotukset olisi nähtävä myös osana toimia, joilla pyritään parantamaan kiireesti Euroopan koulutusjärjestelmiä, jotta ne pystyisivät vastaamaan uusimmassa PISA-tutkimuksessa esiin tulleisiin haasteisiin. Toimenpiteillä kannustetaan yleisemmin jäsenvaltioita valmistelemaan paremmin ihmisiä muuttuviin työmarkkinoihin ja aktiiviseen kansalaisuuteen yhteiskunnissa, joissa monimuotoisuus, liikkuvuus, digitaalisuus ja globaalisuus yhä lisääntyvät.

2. Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa tuodaan esiin, miten EU voi auttaa ihmisiä, oppilaitoksia ja koulutusjärjestelmiä mukautumaan paremmin elämiseen ja työskentelyyn yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa

  • hyödyntämällä paremmin digitaaliteknologiaa opetuksessa ja oppimisessa;

  • kehittämällä digitaalisia taitoja ja osaamista, joita tarvitaan elämässä ja työssä nopean digitaalisen muutoksen aikakaudella; ja

  • parantamalla koulutusta tietojen paremman analysoinnin ja ennusteiden avulla.

Toimenpiteitä ovat muun muassa koulujen tukeminen nopeiden laajakaistayhteyksien hankkimisessa, teknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa koskevan uuden koulujen itsearviointivälineen (SELFIE) yleisempi käyttöönotto sekä verkkoturvallisuutta, medialukutaitoa ja kyberhygieniaa koskeva julkinen tiedotuskampanja.

3. Neuvoston suositus yhteisistä arvoista, osallistavasta koulutuksesta ja opetuksen eurooppalaisesta ulottuvuudesta Aloitteessa ehdotetaan tapoja, joilla koulutus voi auttaa nuoria ymmärtämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen yhteisten arvojen merkityksen ja niiden kunnioittamisen. Sillä pyritään vahvistamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja torjumaan populismin, muukalaisvihan ja vastakkainasettelua edistävän kansallismielisyyden nousua ja valeuutisten leviämistä. Ehdotuksella myös vahvistetaan osallistavaa koulutusta. Tavoitteena on tarjota kaikille korkealaatuinen koulutus ja tuoda opetukseen eurooppalainen ulottuvuus, jotta lapset oppisivat myös Euroopan yhteisestä perinnöstä ja monimuotoisuudesta ja saisivat hyvän käsityksen EU:n toiminnasta. Näiden tavoitteiden tueksi komissio toteuttaa toimia, joilla lisätään koulujen välistä virtuaalista yhteydenpitoa, etenkin menestyksekkään e-Twinning-verkoston kautta, ja edistetään liikkuvuutta Erasmus+ -ohjelman kautta.

Tausta

Valtion- ja hallitusten päämiehet keskustelivat epävirallisesti koulutukseen ja kulttuuriin liittyvistä seikoista Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa 2017. Keskustelujen pohjana käytettiin komission tiedonantoa ”Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla”. Tämän tuloksena laadittiin 14. joulukuuta 2017 Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa kehotettiin jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota viemään eteenpäin Göteborgissa keskusteltuja toimia. Kesäkuussa 2016 hyväksytyssä Euroopan uudessa osaamisohjelmassa ilmoitettiin vuonna 2006 annetun avaintaitoja koskevan neuvoston suosituksen tarkistuksesta. Ehdotustaan valmistellessaan komissio järjesti vuonna 2017 julkisen kuulemisen ja sidosryhmien konferenssin.

Ehdotettu suositus yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä pohjautuu Pariisin julistukseen (kansalaisuuden sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistäminen koulutuksen avulla), joka hyväksyttiin 17. maaliskuuta 2015 Pariisissa pidetyssä opetusministereiden epävirallisessa kokouksessa. Siitä ilmoitettiin 14. kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen”. Ehdotustaan valmistellessaan komissio järjesti vuonna 2017 julkisen kuulemisen.

 

Lisätietoja

Muistio – Kysymyksiä ja vastauksia

Eurooppalaista koulutusaluetta käsittelevät tietosivut

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja käsittelevät tietosivut

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa käsittelevät tietosivut

Yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämistä käsittelevät tietosivut

Neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Neuvoston suositus yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma

Digitaalista oppimista käsittelevä verkkosivusto

Göteborgin huippukokousta käsittelevät tietosivut

IP/18/102

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar