Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise a orgány na ochranu spotřebitelů v členských státech žádají společnosti provozující sociální sítě, aby dodržovaly spotřebitelská pravidla EU

Brusel 17. března 2017

Orgány a organizace na ochranu spotřebitelů v EU dostávají stále více stížností od spotřebitelů, kteří byli při používání internetových stránek sociálních médií podvedeni nebo oklamáni, případně se setkali s některými podmínkami poskytování služeb, jež nesplňují právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitelů.

Proto orgány na ochranu spotřebitelů v EU v čele s francouzským orgánem na ochranu spotřebitelů a za podpory Evropské komise v listopadu 2016 zaslaly společnostem Facebook, Twitter a Google+ dopis, v němž požádaly, aby se uvedené společnosti zabývaly řešením těchto dvou problémů.

Ve čtvrtek 16. března se zástupci orgánů na ochranu spotřebitelů v EU spolu se zástupci Evropské komise sešli s představiteli uvedených společností, aby vyslechli navržená řešení a diskutovali o nich. Tyto společnosti mají nyní jeden měsíc na to, aby připravily konečnou podobu podrobných opatření, která by zajišťovala soulad s regulačním rámcem EU. Komise a orgány na ochranu spotřebitelů tyto konečné návrhy přezkoumají. Pokud nebudou uspokojivé, mohou se příslušné orgány v krajním případě uchýlit k vymáhání souladu právní cestou.

Komisařka Jourová u této příležitosti uvedla: „Sociální média se stala každodenní součástí našeho života a většina Evropanů je používá pravidelně. S ohledem na rostoucí význam internetových sociálních sítí je nyní nezbytné zaručit, aby naše přísná evropská pravidla, která chrání spotřebitele před nekalými praktikami, byla v tomto odvětví dodržována. Není přípustné, aby se spotřebitelé v EU mohli v případě řešení sporu obracet pouze na soud v Kalifornii. Nesmíme akceptovat ani to, aby byli uživatelé zbaveni svého práva odstoupit od online nákupu. Společnosti provozující sociální média také musí převzít větší odpovědnost za řešení podvodů nebo klamavého jednání, k nimž dochází na jejich internetových platformách. Chtěla bych poděkovat orgánům na ochranu spotřebitelů v EU za to, že v uplynulých měsících na vyřešení tohoto závažného problému s Komisí neúnavně spolupracovaly. Počínaje dneškem mají společnosti provozující sociální média přesně jeden měsíc na to, aby našly řešení splňující pravidla EU.“

Dotčené společnosti souhlasily, že navrhnou změny ve dvou oblastech:

 • nespravedlivé smluvní podmínky,
 • řešení podvodů a klamavého jednání, které spotřebitele při používání sociálních sítí uvádějí v omyl.

Vyjasnění podmínek nebo odstranění nezákonných podmínek

Podmínky poskytování služeb na platformách sociálních médií by měly být uvedeny do souladu s evropskými předpisy v oblasti ochrany spotřebitelů. Například směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách vyžaduje, aby standardní podmínky způsobující významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele (článek 3) byly považovány za nepřiměřené, a tedy neplatné. Uvedená směrnice rovněž vyžaduje, aby byly smluvní podmínky sepsány jasným a srozumitelným jazykem (článek 5), a spotřebitelé tak byli o svých právech vyrozuměni jednoznačným a pochopitelným způsobem.

To v praxi mimo jiné znamená:

 • sociální sítě nesmí spotřebitele připravit o právo obrátit se na soud ve členském státě, v němž spotřebitelé trvale pobývají,
 • sociální sítě nesmí od spotřebitelů vyžadovat, aby se zřekli svých zaručených práv, jako je právo odstoupit od online nákupu,
 • smluvní podmínky nesmí omezovat či zcela vylučovat odpovědnost sociálních sítí související s poskytováním služeb,
 • sponzorovaný obsah nesmí být skrytý, ale musí být možné ho jako takový rozpoznat,
 • sociální sítě nesmí jednostranně změnit smluvní podmínky, aniž by spotřebitele jasně informovaly o příslušných důvodech a aniž by jim daly možnost od smlouvy odstoupit, a to při poskytnutí přiměřené lhůty,
 • smluvní podmínky nesmí provozovatelům sociálních médií propůjčovat neomezené rozhodovací pravomoci, pokud jde o odstraňování obsahu,
 • ukončení smlouvy ze strany provozovatelů sociálních médií by se mělo řídit jasnými pravidly a nemělo by o něm být rozhodnuto jednostranně a bezdůvodně.

Odstraňování podvodů a klamavého jednání uvádějících spotřebitele v omyl

Společnosti provozující sociální média musí odstranit veškeré podvody a klamavé jednání, které se objeví na jejich internetových stránkách a mohou uvést spotřebitele v omyl, jakmile se o takovýchto praktikách dozví. V souvislosti s tím by měly národní orgány na ochranu spotřebitelů mít k dispozici přímý a standardizovaný komunikační kanál, jehož prostřednictvím by mohly takovéto přestupky hlásit provozovatelům sociálních médií (například jednání v rozporu se směrnicí o nekalých obchodních praktikách nebo směrnicí o právech spotřebitelů) a docílit odstranění obsahu. Také by měly získávat informace o obchodnících, kteří jsou za příslušné přestupky odpovědni. To je v souladu s právními předpisy EU na ochranu spotřebitelů a směrnicí o elektronickém obchodu, které členskému státu umožňují zavést postupy, jimiž se řídí odstraňování ilegálních informací a zamezení přístupu k nim.

Zde je několik příkladů odhalených praktik:

 • klamavé jednání, jehož součástí je přijetí platby od spotřebitelů,
 • předplatitelské pasti, kdy je spotřebitelům nabídnuta bezplatná zkušební registrace, avšak nejsou jim poskytnuty jasné a dostatečné informace,
 • prodej padělaných výrobků,
 • sociálními médii se šířící falešné propagační akce typu „vyhraj chytrý telefon za 1 euro“, které skutečně splňují definici soutěže, nicméně obsahují skryté dlouhodobé předplatné ve výši několika set eur ročně.

Souvislosti

Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele propojují vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele do celoevropské sítě pro vymáhání práv. Díky tomuto rámci se může vnitrostátní orgán jednoho státu EU obrátit v případě přeshraničního porušování pravidel pro ochranu spotřebitelů na svůj protějšek v jiné zemi EU a požádat jej, aby zasáhl.

Tato spolupráce se vztahuje na pravidla pro ochranu spotřebitelů v různých oblastech, které upravuje např. směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o elektronickém obchodu, směrnice o právech spotřebitelů nebo směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele dokončila v listopadu 2016 koordinované posouzení problematických praktik, k nimž dochází v největších sociálních médiích (Facebook, Twitter a Google+). Toto posouzení probíhalo pod vedením francouzského generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebu a boj proti podvodům (DGCCRF) a za přispění Komise. Kontakty byly navázány rovněž s oborovým sdružením EDiMA.

European consumer authorities common position

IP/17/631

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar