Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Actieplan inzake financiële diensten voor de consument: betere producten en meer keuze voor de Europese consument

Brussel, 23 maart 2017

Actieplan inzake financiële diensten voor de consument: betere producten en meer keuze voor de Europese consument

In het actieplan dat vandaag wordt gepresenteerd, zet de Europese Commissie uiteen hoe het assortiment aan financiële diensten voor de Europese consument EU-wijd kan worden uitgebreid en toegankelijker gemaakt. Technologie speelt hierin een cruciale rol: de drijvende kracht achter een beter geïntegreerde markt voor financiële diensten zal immers komen van innovatieve onlinediensten. Daarom zet de Commissie ook een raadpleging op het getouw over de impact van technologie op de Europese financiëledienstensector ("fintech"), als insteek voor haar werk op dit gebied.

De Commissie-Juncker heeft zich ertoe verbonden de eengemaakte markt te verdiepen en rechtvaardiger te maken, onder meer met behulp van digitale middelen. Vertaald naar de markt voor financiële diensten betekent dit meer concurrentie en meer keuze, zodat de consumenten in eigen land of in een andere lidstaat goedkopere en betere diensten kunnen aanschaffen, of het nu gaat om bankrekeningen, autoverzekeringen of geldovermakingen.

Momenteel koopt slechts 7 % van de consumenten financiële diensten aan in een andere lidstaat. Dit actieplan heeft tot doel nationale obstakels die deze terughoudendheid in de hand werken, uit de weg te ruimen. Elke consument moet de mogelijkheid hebben zijn keuze te maken uit het brede assortiment aan financiële diensten die EU-wijd verkrijgbaar zijn, en moet daarbij zoveel mogelijk waar voor zijn geld kunnen krijgen, in de wetenschap dat hij goed beschermd is. In een echt eengemaakte markt zou het verschil tussen binnenlandse of buitenlandse aanbieders van diensten irrelevant moeten zijn. Ook aanbieders van financiële diensten moeten de vruchten van de eengemaakte EU-markt kunnen plukken.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: "Zowel de consument als het bedrijfsleven in Europa moet optimaal kunnen profiteren van de voordelen die verbonden zijn aan een echt eengemaakte markt voor financiële diensten. Consumenten moeten niet alleen in eigen land, maar in de hele EU toegang hebben tot de beste producten die voorhanden zijn. We willen ook bekijken welke mogelijkheden de beschikbare technologie hiervoor biedt. Mits met beleid gebruikt kan die technologie een positieve verandering teweegbrengen in de financiële sector en in de toegang van de consument tot financiële diensten."

Jyrki Katainen, vicevoorzitter, bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "De in dit ambitieuze actieplan voorgestelde maatregelen zullen onze eengemaakte markt geleidelijk verdiepen en het leven van de Europese burger voelbaar beïnvloeden. Bij de lancering van onze plannen voor de kapitaalmarktenunie hebben we beloofd om financiering en financiële consumentendiensten voor zowel de consument als het bedrijfsleven toegankelijker te maken en daarbij gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op het gebied van financiële technologieën."

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid:"Geen enkel recht van de Unie wordt door de Europese burger zo hoog ingeschat als het recht om zich vrij in de EU te bewegen. Toch loopt de consument in de EU in zijn dagelijkse leven nog te vaak tegen belemmeringen aan. Of het gaat om het openen van een bankrekening, het afsluiten van een autoverzekering of het aangaan van een lening: zodra hij over de grens van zijn eigen lidstaat kijkt, wordt de zaak gecompliceerd. Vandaag komen we met een plan dat betere producten en meer keuze voor de consument moet opleveren en de duidelijkheid en bescherming op het gebied van financiële diensten moet verbeteren."

Het actieplan

Om een stap dichter bij een echt eengemaakte markt voor financiële diensten te komen, moet volgens de Commissie vooruitgang worden geboekt op de volgende drie werkterreinen

  • Het consumentenvertrouwen vergroten en de consumenten mondiger maken bij de aankoop van diensten in eigen land of in andere lidstaten, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat autobestuurders hun no-claimsbonus (bonus-malussysteem) makkelijker kunnen "meenemen" naar het buitenland, dat de tarieven voor grensoverschrijdende transacties in andere valuta's dan de euro worden verlaagd en dat de prijzen voor autohuurverzekeringen transparanter worden.

  • Wettelijke en regelgevende belemmeringen die bedrijven hinderen bij het aanbieden van financiële diensten in het buitenland, verminderen, door bijvoorbeeld te werken aan gemeenschappelijke criteria voor het beoordelen van de kredietwaardigheid en aan een makkelijkere uitwisseling van gegevens tussen kredietregisters.

  • De ontwikkeling van een innovatieve digitale wereld, die een aantal belemmeringen voor de eengemaakte markt kan wegnemen, ondersteunen, door bijvoorbeeld samen met de particuliere sector te bekijken hoe deze gebruik kan maken van elektronische identificatie en vertrouwensdiensten om de identiteit van consumenten te controleren. We zullen ook toezicht houden op de praktijken van digitale aanbieders om na te gaan of de regels voor de verkoop van financiële diensten op afstand – telefonisch of online – aan bijwerking toe zijn.

Een groot aantal factoren die de eenmaking van de markt voor financiële consumentendiensten belemmeren, heeft de Commissie al aangepakt door middel van EU-wetgeving. Het actieplan van vandaag moet bezien worden als een routekaart voor verdere werkzaamheden. Een groot aantal maatregelen zal inspraak vereisen van belanghebbende partijen, zoals nationale toezichthoudende autoriteiten, aanbieders van diensten en consumentenorganisaties.

Fintech: nieuwe speerpunt in financiële diensten

De snelle ontwikkeling van fintech brengt nieuwe kansen voor consumenten en bedrijven met zich mee op het gebied van het verbeteren van de toegang van de consument tot financiële diensten overal in de eengemaakte markt, het slechten van nationale barrières en het verhogen van de efficiëntie.

Om de Europese fintech-sector te helpen zijn activiteiten vrij over de hele EU te ontplooien en concurrerend te werken, zet de Commissie in op drie kernbeginselen. Technologieneutraliteit moet zorgen voor innovatie en een gelijk speelveld, doordat voor traditioneel (bijv. via kantoren) verkochte producten en diensten dezelfde regels gelden als voor hun digitaal verkochte tegenhangers. Evenredigheid moet ervoor zorgen dat de regels geschikt zijn voor het bedrijfsmodel, de omvang en de activiteiten van de gereguleerde entiteiten. Meer integriteit moet de consument verzekeren van transparantie, eerbiediging van zijn privacy en beveiliging.

Bij wijze van eerste stap nodigt de Commissie alle belanghebbenden uit om te reageren op de fintech-raadpleging die is opgestart parallel met de #FinTechEU-conferentie, waarvoor de aftrap vandaag in Brussel wordt gegeven. De raadpleging is bedoeld om uit eerste hand informatie over de impact van nieuwe technologieën op de financiële sector te verzamelen en om na te gaan of de regels en toezichtsvoorschriften van de EU adequaat zijn en welke maatregelen in de toekomst eventueel moeten worden genomen.

Achtergrond

De EU heeft al een aantal maatregelen getroffen om de markt voor financiële consumentendiensten één te maken. De richtlijn betaalrekeningen zorgt voor grotere transparantie in de kosten voor bankrekeningen en maakt het makkelijker om naar een andere betaalrekening over te stappen. Met haar strategie voor een digitale eengemaakte markt wil de Commissie de toegang tot digitale producten en diensten fors stimuleren en met haar actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie zet ze in op versterking van de kapitaalmarkten in de EU en verbetering van de toegang tot retailbeleggingsproducten.

Om de resterende belemmeringen in kaart te brengen, is de Commissie in december 2015, naar aanleiding van haar groenboek over financiële retaildiensten, gestart met een raadpleging die een beeld moest geven van de volledige Europese markt voor financiële consumentendiensten, zoals verzekeringen, hypotheek- en andere leningen, betalingen en bankrekeningen. Parallel daarmee werd een speciale Eurobarometer-enquête opgetuigd om meer gegevens over de markt voor financiële consumentendiensten te verzamelen.

De 428 reacties uit uiteenlopende hoek (consumenten, consumentenorganisaties, de financiële sector en bevoegde autoriteiten) wijzen erop dat zowel consumenten als aanbieders nadeel ondervinden van de factoren die de werking van de eengemaakte markt belemmeren.

Meer informatie:

Zie ook: MEMO/15/6287

Informatieblad

Actieplan consumenten

Raadpleging inzake het groenboek over financiële retaildiensten

Samenvatting van de reacties op de raadpleging over financiële retaildiensten

Actieplan voor de kapitaalmarktenunie

Speciale Eurobarometer 446

 

Hashtags: #MyMoneyEU, #EUHaveYourSay

IP/17/609

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar