Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES patērētāju aizsardzība – tiešsaistes tirdzniecības vietas apvieno centienus, lai bīstamās preces izņemtu no ES tirgus

Briselē, 2017. gada 16. martā

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar savu jaunāko ziņojumu par ātrās brīdināšanas sistēmu bīstamo preču jomā.

2016. gadā valstu iestādes aktīvāk izmantoja šo sistēmu un vairāk bīstamo preču izņēma no veikaliem. Tomēr arvien vairāk bīstamo preču, par kurām ziņots ātrās brīdināšanas sistēmā, pārdod tiešsaistes platformās. Tāpēc Komisija ir pastiprinājusi sadarbību ar Amazon, Ebay un Alibaba, lai aktīvāk cīnītos pret iespējami nedrošām vai neatbilstīgām precēm šo uzņēmumu tīmekļa vietnēs, kurās tiek pārdotas preces patērētājiem ES.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Patērētājiem jānodrošina aizsardzība pret bīstamām precēm. Un šī aizsardzība attiecas gan uz tiešsaistes, gan bezsaistes tirdzniecību. Tāpēc es priecājos, ka varējām panākt vienošanos ar Amazon, Ebay un Alibaba par centienu apvienošanu, lai no šo uzņēmumu tīmekļa vietnēm izņemtu preces, par kurām ziņots ātrās brīdināšanas sistēmā, un es aicinu citus sekot šim piemēram. Esmu gandarīta arī par to, ka esam panākuši zināmu progresu attiecībās ar Ķīnu, kā rezultātā šogad samazinājās importēto bīstamo preču skaits. Tas liecina, ka mūsu sadarbība ar Ķīnu un mūsu neatlaidība, pieprasot ievērot augstus standartus, atmaksājas.”

Sadarbība starp ES valstīm ir pastiprinājusies, un tās arvien vairāk izmanto ātrās brīdināšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka bīstamās preces tiek ātri izņemtas no tirgus visā Eiropā. 2016. gadā valstu iestādēm tika nosūtīti 2044 brīdinājumi par bīstamām precēm, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu. Šo brīdinājumu rezultātā tika veikti 3824 turpmāki pasākumi, piemēram, atsauktas preces. Novēroto reaģēšanas gadījumu skaits bija vairāk nekā divas reizes lielāks par iepriekšējo gadu rādītājiem. Tas liecina, ka valstu iestādes ciešāk uzrauga brīdinājumus un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai tirgu padarītu drošāku patērētājiem.

Eiropas Komisija sadarbojās arī ar valstu iestādēm, lai šo sistēmu padarītu lietotājiem draudzīgāku, turklāt tika modernizēta publiski pieejamā tīmekļa vietne, lai mudinātu uzņēmumus un patērētājus to izmantot.

Kā tas aizsargā patērētājus pret bīstamām precēm, ko pārdod tiešsaistē?

Daudzas bīstamās preces, par kurām ziņots ātrās brīdināšanas sistēmā, pārdod arī tiešsaistes platformās vai tirdzniecības vietās, jo patērētāji arvien vairāk iepērkas tiešsaistē. 2016. gadā tas attiecās uz 244 paziņojumiem. Lai vērstos pret šo parādību, vairākas dalībvalstis jau ir izveidojušas īpašas komandas, kas uzrauga tīmekļa vietnes un izseko bīstamās preces, ko pārdod tiešsaistē. Turklāt Amazon, eBay un Alibaba piekrita pastiprināt centienus, lai šādas preces, ko identificējušas ES regulatīvās iestādes, izņemtu no tirdzniecības. Šajā nolūkā tiešsaistes tirdzniecības vietas ir izveidojušas iestādēm paredzētu vienotu kontaktpunktu.

Ar kurām precēm ir saistīts vislielākais risks?

2016. gadā preču kategorija, par kuru tika ziņots visvairāk, bija rotaļlietas (26 %), kam seko mehāniskie transportlīdzekļi (18 %) un apģērbs, tekstilizstrādājumi un modes preces (13 %).

Attiecībā uz riskiem jāatzīmē, ka visbiežāk ziņotais risks 2016. gadā bija fizisku traumu risks (25 %), kam seko ķīmiskā sastāva radītais risks (23 %).

Kāda bija bīstamo preču izcelsme 2016. gadā?

Lielākā daļa no bīstamajām precēm, par kurām ziņots sistēmā, bija no valstīm ārpus ES. Ķīna tika norādīta kā izcelsmes valsts 53 % (1069) no paziņotajam precēm. Attiecībā uz precēm no Ķīnas brīdinājumu skaits samazinājās par 9 procentpunktiem – no 62 % 2015. gadā līdz 53 % 2016. gadā.

468 (23 %) paziņojumi bija par Eiropas izcelsmes bīstamajām precēm.

2016. gadā 102 paziņojumos (5 %) kā izcelsmes valsts tika norādīta ASV un 53 paziņojumos (2,6 %) – Turcija. 158 paziņotajām precēm (8 %) izcelsmes valsts nav zināma.

Nākamie pasākumi

Komisija turpinās darbu, lai uzlabotu ātrās brīdināšanas sistēmu un to padarītu vēl ērtāku iestādēm ikdienas lietošanai.

Eiropas Komisija turpinās sadarboties ar Ķīnas iestādēm, apmainoties ar informāciju par bīstamajām precēm, attiecībā uz kurām šīs iestādes veic pasākumus jau pašā sākumposmā – Ķīnā.

Komisija turpinās sadarboties ar tiešsaistes tirdzniecības vietām un raudzīsies, lai tās veic pret bīstamajām precēm vērstus pasākumus. Lai atbalstītu iestāžu veiktās kontroles, Komisija gatavo praktiskus norādījumus par tiešsaistē pārdoto preču tirgus uzraudzību.

Pamatinformācija

Kopš 2003. gada ātrās brīdināšanas sistēma nodrošina, lai starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju ātri tiktu izplatīta informācija par bīstamām nepārtikas precēm, kas izņemtas un/vai atsauktas no tirgus jebkur Eiropā. Tādējādi visā ES var veikt attiecīgus turpmākos pasākumus (pārdošanas aizliegums/apturēšana, izņemšana no tirgus, atsaukšana no tirgus vai muitas iestāžu noteikts aizliegums importēt).

Šajā sistēmā pašlaik piedalās 31 valsts (ES, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija). Ātrās brīdināšanas sistēma darbojas, pateicoties dalībvalstu pastāvīgai un ciešai sadarbībai ikdienā.

Ātrās brīdināšanas sistēma ir pieejama atsevišķā tīmekļa vietnē (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), kas nodrošina piekļuvi iknedēļas atjauninājumiem par brīdinājumiem, kurus iesniegušas šajā sistēmā iesaistītās valstu iestādes. Katru nedēļu tiek reģistrēti un tīmekļa vietnē publicēti apmēram 50 brīdinājumi. Ikviens var iepazīties ar paziņojumiem šajā sistēmā. Patērētāji un uzņēmumi tagad var arī izveidot brīdinājumu personalizētu abonementu atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm, ka arī izplatīt brīdinājumus, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus.

PIELIKUMS

Mobilā telefona Samsung Galaxy Note 7 lieta: labas prakses piemērs

Šai precei bija bīstams akumulatora elements, kas pārkarsa un “uzsprāga”, patērētajiem varot radīt smagus apdegumus. Apvienotās Karalistes iestādes ar ātrās brīdināšanas sistēmas starpniecību paziņoja par pasākumiem, kas veikti, lai izņemtu šo preci no tirgus un pārtrauktu tās pārdošanu. Tā rezultātā sistēmas ietvaros notika informācijas apmaiņa par konstatēto ierīču skaitu, veiktajiem pasākumiem, iesaistītajiem ekonomikas dalībniekiem un paziņoto incidentu skaitu. Lai gan iestādes nebija ziņojušas par negadījumiem, tika noteikts, ka šī prece rada augstu apdeguma risku.

 

1

1. diagramma

Kopējais paziņojumu skaits, kopējais atbilžu skaits un kopējais to paziņojumu skaits, pēc kuriem tika veikti pasākumi, 2016. gadā, dalījumā pa valstīm

Graph1 

2. diagramma

3

Attēli

4

Papildinformācijai

2016. gada ziņojums par bīstamajām precēm

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Ātrās brīdināšanas sistēmas tīmekļa vietne

Interaktīvā karte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/602

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar