Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ieskicē nākamos pasākumus ceļā uz Eiropas datu ekonomiku

Briselē, 2017. gada 10. janvārī

2015. gada maijā iesniegtās digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros Eiropas Komisija šodien ierosināja politiskus un juridiskus risinājumus datu ekonomikas potenciāla atraisīšanai.

2015. gada maijā iesniegtās digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros Eiropas Komisija šodien ierosināja politiskus un juridiskus risinājumus datu ekonomikas potenciāla atraisīšanai.

Komisija šim jautājumam ir pievērsusies tāpēc, ka patlaban ES savu datu potenciālu neizmanto pietiekami. Lai stāvokli uzlabotu, jālikvidē nepamatoti ierobežojumi brīvai datu plūsmai pāri robežām un jākliedē juridiskā nenoteiktība vairākos jautājumos. Šodien iesniegtajā Komisijas paziņojumā ir iezīmēti politiskie un juridiskie risinājumi, kam jāatraisa datu ekonomikas potenciāls. Komisija ir arī sākusi divas sabiedriskās apspriešanas un diskusiju ar dalībvalstīm un ieinteresētām personām, lai noteiktu nākamos pasākumus.

Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips teica: “Datiem būtu brīvi jāplūst no vietas uz vietu, no valsts uz valsti vienotā datu telpā. Eiropā datu plūsmu un datu pieejamību bieži vien kavē lokalizācijas noteikumi un citi tehniski un juridiski šķēršļi. Ja vēlamies, lai mūsu ekonomika plauktu un radītu darbvietas, dati ir jāizmanto. Bet, lai tos varētu izmantot, tiem jābūt pieejamiem un analizējamiem. Mums ir nepieciešama koordinēta Eiropas mēroga pieeja, lai izmantotu iespējas, ko sniedz dati. Tās pamatā jābūt spēcīgiem ES noteikumiem par personas datu un privātuma aizsardzību.”

Par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU atbildīgā Komisijas locekle Elžbeta Beņkovska uzskata: “Dati ir jaunās ekonomikas degviela. Lai jaunajā rūpniecības ekonomikas ērā Eiropai būtu panākumi, mums vajag stabilu un paredzamu tiesisko regulējumu datu plūsmai vienotajā tirgū. Lai Eiropas uzņēmējsabiedrības, MVU un jaunuzņēmumi spētu pilnībā attīstīt lietu interneta potenciālu, svarīgi ir nodrošināt skaidrus noteikumus par datu pieejamību, drošību un atbildību. Mums nevis jānosprauž digitālas robežas, bet jākoncentrējas uz tādas Eiropas datu ekonomikas attīstību, kas ir pilnīgi integrēta un spēj konkurēt pasaules datu ekonomikā.” 

Paziņojumā Komisija arī aicināja dalībvalstis iesaistīties pārrobežu projektos, kuros pēta aktuālus datu jautājumus reālās dzīves situācijās. Dažās dalībvalstīs jau tiek īstenoti sadarbīgas satīklotas un automatizētas pārvietošanās (CAD) projekti, kur transportlīdzekļi ir savienoti tīklā gan cits ar citu, gan ar ceļmalas infrastruktūru. Komisija vēlas šos projektus attīstīt un praksē pārbaudīt, kāda ietekme būs datu pieejamības un atbildības regulējumam.

Ir aplēsts, ka Eiropas Savienības datu ekonomikas vērtība 2015. gadā bija 272 miljardi eiro (5,6 % pieaugums gadā), un 2020. gadā tajā varētu būt 7,4 miljoni nodarbināto. Datus var izmantot, lai uzlabotu gandrīz vai visas ikdienas dzīves jomas — no darījumu analīzes līdz laika prognozei, no jaunas ēras medicīnā, kur iespējams personalizēt aprūpi, līdz drošākai ceļu satiksmei un retākiem ceļu sastrēgumiem. Tālab Komisijas paziņojumā ir uzsvērta brīvas datu plūsmas nozīme Eiropas Savienībā.

Turklāt pētījumi norāda uz neskaitāmiem juridiskiem un administratīviem ierobežojumiem, galvenokārt valsts datu lokalizācijas prasību dēļ, kuras ierobežo visu ES datu tirgu. Ja šos ierobežojumus atceltu, IKP pieaugums katru gadu varētu būt līdz 8 miljardiem eiro (pētījums).

Visu šo iniciatīvu pamatā ir stingri noteikumi par personas datu aizsardzību (pērn pieņemtā Vispārīgā datu aizsardzības regula) un par elektroniskās saziņas konfidencialitāti (sk. šodien iesniegto priekšlikumu par e-privātumu), jo datu ekonomika jābūvē uz uzticības pamatiem.

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā ir pamatīgi reglamentēts, kā apstrādāt personas datus, arī automātiski ģenerētos un rūpniecības datus, pēc kuriem var identificēt privātpersonu. Nosakot vienotus augstus datu aizsardzības standartus, tā garantē personas datu brīvu plūsmu ES. Tomēr Vispārīgā datu aizsardzības regula neattiecas ne uz datiem, kas nav personas dati, bet ir rūpniecības dati vai automātiski ģenerēti, ne šķēršļiem, kas kavē personas datu plūsmu nevis personas datu aizsardzības, bet citu iemeslu, piemēram, nodokļu vai grāmatvedības likumu dēļ.

Lai Eiropas ekonomika varētu izmantot datu potenciālu, Komisija:

  • piedalīsies strukturētos dialogos ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai apspriestu datu lokalizācijas ierobežojumu samērīgumu; tā arī centīsies iegūt papildu pierādījumus par šo ierobežojumu raksturu un ietekmi uz uzņēmumiem, it īpaši MVU un jaunuzņēmumiem, un publiskā sektora organizācijām,
  • vajadzības gadījumā sāks atbilstošus izpildes nodrošināšanas pasākumus un, ja būs nepieciešams, turpmākas iniciatīvas, vēršoties pret nepamatotiem vai nesamērīgiem datu lokalizācijas ierobežojumiem.

Komisija ir pievērsusi uzmanību arī juridiskajai nenoteiktībai, kas radusies datu ekonomikas problēmu dēļ, un aicina citus izteikt viedokli par iespējamajiem politiskajiem un juridiskajiem pasākumiem tālāk izklāstītajos jautājumos.

  • Datu pieejamība un nosūtīšana. Ja plaši izmantotu automātiski ģenerētus datus, kas nav personas dati, Eiropas Savienībā varētu rasties izcili jaunievedumi, jaunuzņēmumi un jauni uzņēmējdarbības modeļi.
  • Atbildība par datos balstītajiem produktiem un pakalpojumiem. Pašreizējie ES noteikumi par atbildību nav piemēroti mūsdienu digitālajiem datu virzītajiem produktiem un pakalpojumiem.
  • Datu pārnesamība. Pašreiz ir sarežģīti pārnest datus, kuri nav personas dati, piemēram, kad uzņēmums vēlas pārvietot lielu daudzumu datu no viena mākoņpakalpojuma sniedzēja pie cita.

 

Plašāk

Šodien publiskotās iniciatīvas palīdzēs vienotajā tirgū likvidēt atlikušos šķēršļus, kā 2016. gada decembrī aicināja darīt Eiropadome (secinājumi). Ar Eiropas Parlamenta un dalībvalstu atbalstu pēc iespējas ātrāk būtu jāpabeidz digitālā vienotā tirgus izveide. Šodien sāktās iniciatīvas palīdzēs veidot nākotnes politisko dienaskārtību saistībā ar Eiropas datu ekonomiku. Apspriešana par Eiropas datu ekonomikas izveidi ritēs līdz 2017. gada 26. aprīlim, un iegūtos rezultātus izmantos Komisijas iniciatīvā, ko tā varbūt īstenos vēlāk 2017. gadā attiecībā uz Eiropas datu ekonomiku. Apspriešana, kurā novērtēs Atbildības par defektīviem produktiem direktīvu, risināsies līdz 2017. gada 26. aprīlim. Abās apspriešanās var piedalīties visi, kas ražo, vāc un potenciāli vai faktiski lieto datus, kas nav personas dati, it īpaši automātiski vai ar sensoriem ģenerētus neapstrādātus datus. Tie ir visu veidu uzņēmumi, pievienoto un satīkloto ierīču ražotāji un lietotāji, interneta platformu operatori un lietotāji, datu mākleri, pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizācijas, pētniecības organizācijas un patērētāji.

 

Papildinformācijai

Faktu lapa “Eiropas datu ekonomikas izveide: bieži uzdotie jautājumi”

Paziņojums par Eiropas datu ekonomikas celtniecību

Sabiedriskās apspriešanas lapa

#dataeconomy

 

 

IP/17/5

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar