Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkra produkter på EU:s inre marknad: EU-kommissionen agerar för att stärka förtroendet

Bryssel den 19 december 2017

Kommissionen lägger i dag fram två lagförslag som ska göra det lättare för företag, särskilt små och medelstora företag, att sälja sina produkter i hela EU och stärka de nationella myndigheternas och tulltjänstemännens kontroller för att hindra att osäkra produkter säljs till konsumenterna i EU.

– Den inre marknaden med 500 miljoner konsumenter är en av EU:s största framgångar, säger jobb- och tillväxtkommissionär Jyrki Katainen. I dag river vi hinder, stärker förtroendet och låter våra företag och konsumenter drar nytta av den.

– Den inre marknaden bygger på förtroende, säger inremarknadskommissionär Elżbieta Bieńkowska. Konsumenterna måste kunna lita på att de produkter de använder håller samma kvalitet var de än kommer ifrån, och myndigheterna måste kunna lita på att produkterna på deras nationella marknader är säkra för allmänheten. Skandalerna med bröstimplantat och dieselfusk har undergrävt detta förtroende, och vi måste bygga upp det igen med strängare kontroller över hela linjen. Defekta produkter hör inte hemma i EU.

Dagens initiativ är avsedda att förbättra den fria rörligheten för varor i EU på två sätt:

  • Det ska bli lättare att sälja en produkt i ett annat EU-land

Principen om ”ömsesidigt erkännande” går ut på att produkter som inte är reglerade på EU-nivå i princip kan röra sig fritt på den inre marknaden, om de lagligen säljs i ett EU-land. Den här principen ska göra det möjligt för tillverkarna att sälja sina produkter i hela EU utan några ytterligare krav. Men den fungerar inte alltid som den borde. I praktiken drabbas ofta företag som vill sälja t.ex. skor, bestick eller möbler i ett annat EU-land av hinder, förseningar och merkostnader. För att göra principen snabbare, enklare och tydligare i praktiken föreslår kommissionen en ny förordning om ömsesidigt erkännande av varor. Företagen kan då få veta om deras produkter får säljas i ett annat EU-land inom några månader i stället för år. De kan också utfärda en frivillig förklaring för att visa att deras produkter uppfyller alla relevanta krav i hemlandet. Detta gör det lättare för myndigheterna i andra EU-länder att bedöma om ömsesidigt erkännande ska gälla. Dessutom ska en problemlösningsmekanism göra det snabbare att lösa tvister mellan företag och nationella myndigheter. Utbildning och utbyten mellan tjänstemän ska ytterligare förbättra samarbetet och förtroendet mellan de nationella myndigheterna. Detta hindrar inte de nationella myndigheterna från att ta hänsyn till legitima allmänintressen.

  • Skärpta kontroller av att produkterna är säkra och uppfyller kraven

Det finns fortfarande för många farliga och felaktiga produkter ute på EU-marknaden. Hela 32 % av leksakerna, 58 % av elektroniken, 47 % av byggprodukterna och 40 % av den personliga skyddsutrustningen som inspekterats följer inte kraven på säkerhet eller konsumentinformation i EU:s lagstiftning. Detta utgör en fara för konsumenterna och ger de seriösa företagen en konkurrensnackdel. Förslaget till förordning om efterlevnad och tillsyn ska bidra till en rättvisare inre marknad för varor, genom mer samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. Här ingår bl.a. utbyte av information om olagliga produkter och pågående utredningar, så att myndigheterna kan gripa in effektivt mot produkter som inte uppfyller kraven. Förordningen ska också hjälpa de nationella myndigheterna att förbättra kontrollerna av produkter som på väg in på EU:s marknad. Eftersom 30 % av alla varor i EU är importerade, föreslår kommissionen också skärpta inspektioner i hamnar och vid EU:s yttre gränser.

Vad händer nu?

Förslagen till förordningar ska nu behandlas av Europaparlamentet och rådet. När de har antagits blir de direkt tillämpliga.

Bakgrund

Den inre marknaden, som firar sitt 25-årsjubileum 2018, är en av EU:s största framgångar och syftar till att låta varor, tjänster, kapital och människor röra sig fritt. Den ger konsumenterna större urval och lägre priser och skapar möjligheter för både arbetstagare och företag. Den gör det också möjligt för människor att resa, bo, arbeta och studera var de vill. Men dessa möjligheter kan inte alltid omsättas i praktiken, eftersom alla inte känner till reglerna för den inre marknaden, eller för att reglerna inte följs eller helt enkelt motverkas av omotiverade hinder. Därför presenterade kommissionen 2015 en strategi för den inre marknaden – en färdplan för att genomföra ordförande Jean-Claude Junckers politiska löfte att ta vara på den inre marknadens hela potential så att det europeiska näringslivet kan frodas i den globala ekonomin.

 

Varuhandeln utgör 75 % av handeln inom EU och står för cirka 25 % av EU:s BNP. EU:s produktregler omfattar huvuddelen av alla tillverkade produkter i EU. De har ett värde på 2 400 miljarder euro och tillverkas eller distribueras av cirka 5 miljoner företag. EU:s bestämmelser låter produkter röra sig fritt i hela unionen, och garanterar samtidigt en hög skyddsnivå för miljö, folkhälsan och säkerheten. Exempelvis är EU:s lagstiftning om leksaker och kemikalier bland de strängaste i världen.

Dagens förslag kompletterar andra initiativ som redan lagts fram för att genomföra strategin för den inre marknaden: stärkt immaterialrättsligt skydd, e-handel, vägledning om delningsekonomin, modernisering av EU:s standardiseringspolitik, initiativ för nystartade företag i tillväxtfasen, stimulans till tjänstesektorn samt förbättringar av den inre marknaden.

Läs mer:

Vanliga frågor

Faktablad – den inre marknaden: handel med varor inom EU

Videomaterial - den inre marknaden

Förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor

Förslag till förordning om efterlevnad och verkställighet

Meddelande: Varupaketet: En stärkt inre marknad för varor

Rapport om genomförandet av öppenhetsdirektivet (direktiv 2015/1535)

Rapport om ackreditering

 

IP/17/5301

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar