Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Droši produkti ES vienotajā tirgū: Komisija rīkojas, lai stiprinātu uzticēšanos

Briselē, 2017. gada 19. decembrī

Komisija šodien iesniedz divus tiesību aktu priekšlikumus, lai atvieglotu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, savu produktu pārdošanu visā Eiropā, un pastiprinātu valsts iestāžu un muitas darbinieku veiktās kontroles nolūkā Eiropas patērētājiem piedāvāt tikai drošus produktus.

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens: “Vienotais tirgus ar 500 miljoniem patērētāju ir liels ES veiksmes stāsts. Šodien mēs novēršam šķēršļus, lai stiprinātu uzticību un ļautu mūsu uzņēmumiem un patērētājiem no tirgus gūt lielāko labumu.”

Par iekšējā tirgus jautājumiem atbildīgā komisāre Elžbeta Beņkovska piebilda: “Vienotā tirgus pamatā ir uzticēšanās. Patērētājiem ir jābūt pārliecībai, ka viņu iegādātie produkti ir ražoti pēc vienādiem standartiem neatkarīgi no to izcelsmes valsts; arī valsts iestādēm ir jābūt pārliecībai, ka produkti, ko var iegādāties valsts tirgū, ir pilsoņiem droši. Krūšu implantu un “dīzeļgeitas” skandāli sašķobīja šo uzticēšanos, un mums tā jāatjauno ar stingrākām kontrolēm visās jomās. Sliktas kvalitātes produktiem nav vietas ES tirgū.”

Šodien sākto iniciatīvu mērķis ir uzlabot divus preču brīvas aprites ES aspektus:

  • Atvieglot produktu pārdošanu citā dalībvalstī.

“Savstarpējās atzīšanas” princips nodrošina, ka produktus, uz kuriem neattiecas ES regulējums, principā var brīvi pārvietot vienotā tirgus robežās, ja tie tiek likumīgi tirgoti vienā dalībvalstī. Ievērojot šo principu, ražotāji varētu pārdot savus produktus visā Eiropā bez jebkādām papildu prasībām. Taču tas ne vienmēr darbojas tā, kā vajadzētu. Praksē uzņēmumi, kas vēlas pārdot tādus produktus kā apavus, galda piederumus vai mēbeles citā dalībvalstī, bieži saskaras ar šķēršļiem, kavēšanos un papildu izmaksām. Lai šo principu praksē padarītu ātrāku, vienkāršāku un skaidrāku, Komisija ierosina jaunu regulu par preču savstarpējo atzīšanu. Jau pāris mēnešu laikā, nevis pēc vairākiem gadiem, uzņēmumi zinās, vai to ražotos produktus var pārdot citā ES valstī; kā arī varēs izmantot brīvprātīgu deklarāciju, lai pierādītu, ka to produkti atbilst visām attiecīgajām viņu valsts prasībām. Līdz ar to citu dalībvalstu iestādēm būs vieglāk novērtēt, vai savstarpējā atzīšana ir jāpiemēro, vai nav. Līdzīgi problēmu risināšanas mehānisms nodrošinās ātrāku strīdu izšķiršanu starp uzņēmumiem un valsts iestādēm. Ierēdņu apmācība un apmaiņas vēl vairāk uzlabos sadarbību un uzticēšanos starp valstu iestādēm. Tomēr tas neliegs dalībvalstu iestādēm ņemt vērā likumīgus sabiedriskās politikas apsvērumus.

  • Pastiprināt valsts iestāžu veiktās kontroles, lai nodrošinātu, ka produkti ir droši un atbilst noteikumiem.

ES tirgū joprojām tiek pārdoti pārāk daudzi nedroši un neatbilstoši produkti: 32 % no rotaļlietām, 58 % no elektronikas precēm, 47 % no būvizstrādājumiem un 40 % no individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas pārbaudīti, neatbilst ES tiesību aktos paredzētajām drošības vai patērētāju informēšanas prasībām. Tas apdraud patērētājus, un arī uzņēmumiem tiek radīti neizdevīgi konkurences nosacījumi. Regula par atbilstību un izpildi palīdzēs izveidot taisnīgāku preču iekšējo tirgu, veicinot ciešāku sadarbību starp valstu tirgus uzraudzības iestādēm. Tajā ir paredzēta informācijas apmaiņa par nelegāliem produktiem un notiekošajām izmeklēšanām, lai iestādes varētu veikt efektīvus pasākumus pret neatbilstošiem produktiem. Minētā regula arī palīdzēs valstu iestādēm uzlabot ES tirgū ienākušo produktu kontroli. 30 % no visām precēm ES tiek importētas, tāpēc Komisija ierosina arī pastiprināt pārbaudes ostās un uz ārējām robežām.

Turpmākie pasākumi

Abu regulu projektus tagad nosūtīs Eiropas Parlamentam un Padomei pieņemšanai. Pēc pieņemšanas tās kļūs tieši piemērojamas.

Vispārīga informācija

Vienotais tirgus, kurš 2018. gadā atzīmēs savu 25. gadadienu, ir viens no Eiropas lielākajiem sasniegumiem. Tā mērķis ir preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite un personu brīva pārvietošanās. Tas patērētājiem nodrošina lielāku izvēli un zemākas cenas un sniedz lielākas iespējas profesionāļiem un uzņēmumiem. Tas ļauj cilvēkiem ceļot, dzīvot, strādāt un mācīties, kur vien tie vēlas. Taču šīs iespējas ne vienmēr īstenojas, tāpēc ka vienotā tirgus noteikumi nav iepazīti, nav īstenoti vai arī tos vienkārši apgrūtina kādi nepamatoti šķēršļi. Tāpēc 2015. gadā Komisija ierosināja vienotā tirgus stratēģiju —, kas ir ceļvedis tam, kā īstenojama Komisijas priekšsēdētāja Ž.K. Junkera politiskā apņemšanās pilnībā izmantot vienotā tirgus piedāvāto potenciālu un kā panākt, lai tas kļūtu par atspēriena punktu Eiropas uzņēmumiem nolūkā veiksmīgi attīstīties pasaules ekonomikā.

 

Preču tirdzniecība veido 75 % no ES iekšējās tirdzniecības apjoma un aptuveni 25 % no ES IKP. ES produktu noteikumi attiecas uz lielāko daļu no visiem saražotajiem produktiem Eiropas Savienībā. To vērtība ir 2 400 miljardi eiro, un tos ražo vai izplata apmēram 5 miljoni uzņēmumu. ES noteikumi ļauj produktu brīvu apriti visā Savienībā, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa vides, veselības un drošības aizsardzību. Piemēram, ES tiesību akti tādās nozarēs kā rotaļlietas un ķīmiski produkti ir vieni no stingrākajiem pasaulē.

Šodienas priekšlikumi papildina citas iniciatīvas, kas jau izvirzītas, lai sasniegtu 2015. gada vienotā tirgus stratēģiju: pasākumi, lai uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, priekšlikumi par e-komerciju, norādījumi par sadarbīgo ekonomiku, pasākumi ES standartizācijas politikas modernizēšanai, jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalsta iniciatīva, pasākumi ar mērķi dot jaunu impulsu pakalpojumu nozarei un pasākumi, lai sekmētu uzticēšanos ES vienotajam tirgum un uzlabotu tā praktisku darbību.

Plašāka informācija

Bieži uzdotie jautājumi

Faktu lapa — vienotais tirgus: preču tirdzniecība visā Eiropā

Video materiāls - vienotais tirgus

Priekšlikums regulai par preču savstarpējo atzīšanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz atbilstību un izpildi

Paziņojums: Preču tiesību aktu kopums: stiprināt uzticēšanos vienotajam tirgum

Ziņojums par Vienotā tirgus pārredzamības direktīvas darbību (Direktīva 2015/1535)

Ziņojums par akreditāciju

 

IP/17/5301

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar