Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečné výrobky na jednotném trhu EU: Komise jedná v zájmu posílení důvěry

Brusel 19. prosince 2017

Komise dnes představuje dva legislativní návrhy, jejichž cílem je usnadnit společnostem, a to zejména malým a středním, prodej výrobků v celé Evropě a posílit kontroly prováděné vnitrostátními a celními orgány, aby se zamezilo prodeji nebezpečných výrobků evropským spotřebitelům.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „Jednotný trh s 500 miliony spotřebitelů je velkým úspěchem EU. Dnešním dnem odstraňujeme překážky, posilujeme důvěru a umožňujeme podnikům a spotřebitelům, aby z něj vytěžili maximum.“

Komisařka pro vnitřní trh Elżbieta Bieńkowská doplnila: „Jednotný trh je založen na důvěře. Spotřebitelé musí mít možnost důvěřovat, že výrobky, které používají, mají stejný standard, nehledě na to, odkud pochází; a veřejné orgány musí mít možnost důvěřovat, že výrobky na jejich vnitrostátních trzích jsou bezpečné pro jejich občany. Skandály s prsními implantáty a dieselgate tuto důvěru podlomily a my ji musíme obnovit a zavést přísnější plošné kontroly. Vadné výrobky nemohou mít v EU naprosto žádné místo.“

Dnešní iniciativy jsou navrženy s cílem zlepšit dva aspekty volného pohybu zboží v EU:

  • Usnadnit prodej výrobku v jiném členském státě:

Zásada „vzájemného uznávání“ zaručuje, že se výrobky, které nejsou předmětem regulace na celoevropské úrovni, mohou v zásadě volně pohybovat na jednotném trhu, pokud jsou zákonně uvedeny na trh v jednom členském státě. Tato zásada by měla umožnit výrobcům prodávat své výrobky v celé Evropě, aniž by museli plnit jakékoliv další požadavky. Nefunguje však vždy tak, jak by měla. V praxi společnosti, které chtějí prodávat výrobky, jako jsou boty, nádobí, nebo nábytek v jiném členském státě, často čelí překážkám, průtahům a dodatečným nákladům. Aby tato zásada v praxi mohla fungovat rychleji, snadněji a jasněji, navrhuje Komise nové nařízení o vzájemném uznávání zboží. Podniky budou vědět za několik měsíců, a nikoli let, zda mohou své výrobky prodávat v jiné zemi EU. Budou rovněž mít možnost používat dobrovolné prohlášení, že jejich výrobky splňují všechny relevantní požadavky v jejich zemi. Orgánům jiných členských států to usnadní posuzování, zda by se mělo uplatnit vzájemné uznávání, či nikoliv. Obdobně mechanismus pro řešení problémů umožní rychleji vyřešit spory mezi společnostmi a vnitrostátními orgány. Spolupráce a vzájemná důvěra mezi vnitrostátními orgány bude dále prohloubena prostřednictvím vzdělávání a výměnami mezi úředníky. Nebude to však bránit vnitrostátním orgánům v tom, aby zohledňovaly oprávněné obavy o veřejné zájmy.

  • Posílit kontroly prováděné vnitrostátními orgány, aby se zajistilo, že výrobky jsou bezpečné a vyhovují platným předpisům:

Na trhu EU se stále prodává příliš mnoho nebezpečných a nevyhovujících výrobků: ze zkontrolovaných výrobků až 32 % hraček, 58 % elektroniky, 47 % stavebních výrobků nebo 40 % osobních ochranných prostředků nesplňuje požadavky týkající se bezpečnosti nebo spotřebitelských informací podle právních předpisů EU. To ohrožuje spotřebitele a znevýhodňuje podniky, které předpisy dodržují, z hlediska jejich konkurenceschopnosti. Návrh nařízení o dodržování a prosazování předpisů pomůže vytvořit spravedlivější vnitřní trh pro zboží tím, že podpoří větší spolupráci mezi vnitrostátními orgány dozoru nad trhem. Bude to zahrnovat sdílení informací o nezákonných výrobcích a probíhajících šetřeních, aby mohly orgány podnikat účinná opatření vůči nevyhovujícím výrobkům. Nařízení rovněž vnitrostátním orgánům pomůže zlepšit kontroly výrobků vstupujících na trh EU. Vzhledem k tomu, že 30 % zboží v EU pochází z dovozu, navrhuje Komise posílení kontrol v přístavech a na vnějších hranicích.

Další kroky

Návrh nařízení bude nyní předložen k přijetí Evropskému parlamentu a Radě. Jakmile budou nařízení přijata, budou přímo použitelná.

Souvislosti

Jednotný trh, který v roce 2018 oslaví 25. výročí, je jedním z největších úspěchů Evropy. Byl koncipován s cílem umožnit volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Spotřebitelům nabízí větší výběr a nižší ceny a podnikatelům obchodní příležitosti. Umožňuje lidem cestovat, žít, pracovat a studovat tam, kde chtějí. Tyto výhody však nejsou vždy skutečností, protože pravidla jednotného trhu nejsou známa, nebyla provedena nebo je prostě maří neodůvodněné překážky. Proto Komise v roce 2015 představila svou strategii pro jednotný trh, což je plán ke splnění politického závazku předsedy Evropské komise Junckera plně rozvinout potenciál jednotného trhu a využít jej jako odrazový můstek pro evropské firmy na cestě k úspěchům ve světové ekonomice.

 

Obchod se zbožím představuje 75 % obchodu v rámci EU a přibližně 25 % HDP EU. Pravidla EU pro výrobky pokrývají drtivou většinu všech výrobků vyráběných v EU. Jejich hodnota činí 2 400 miliard EUR a vyrábí je a distribuuje zhruba 5 milionů podniků. Pravidla EU umožňují volný pohyb výrobků v rámci Unie, a současně přitom zajišťují vysokou úroveň ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Právní předpisy EU v oblastech, jako jsou například hračky a chemické výrobky patří k nejpřísnějším na světě.

Dnešní návrhy doplňují další iniciativy již předložené k naplnění strategie pro jednotný trh z roku 2015: opatření na zdokonalení ochrany práv duševního vlastnictví, návrhy týkající se elektronického obchodování, pokyny týkající se ekonomiky sdílení,kroky k modernizaci normalizační politiky EU, iniciativu pro začínající a rychle se rozvíjející podniky, opatření k oživení odvětví služeb a kroky k posílení dodržování předpisů a praktického fungování jednotného trhu EU.

Další informace

Časté otázky

Informativní přehled – jednotný trh: obchodování se zbožím v celé Evropě

Video materiál - jednotný trh

Návrh nařízení o vzájemném uznávání zboží

Návrh o dodržování a prosazování předpisů

Sdělení: Balíček týkající se zboží: Posilování důvěry v jednotný trh

Zpráva o fungování směrnice o transparentnosti jednotného trhu (směrnice 2015/1535)

Zpráva o akreditaci

 

IP/17/5301

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar