Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Безопасност на продуктите на единния пазар на ЕС: Комисията предприема действия за укрепване на доверието

Брюксел, 19 декември 2017 r.

Днес Комисията внася две законодателни предложения, които улесняват дружествата и особено МСП да продават продуктите си в цяла Европа и същевременно засилват контрола от страна на националните органи и митнически служители, целящ да предотврати възможностите небезопасни продукти да се продават на европейските потребители.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Със своите 500 милиона потребители единният пазар е един истински успех. С днешните предложения премахваме съществуващите пречки, укрепваме доверието и даваме възможност на фирмите и потребителите да се възползват максимално от него.

Комисарят за вътрешния пазар Елжбета Бенковска допълни: Единният пазар почива върху споделено доверие. Потребителите трябва да имат увереността, че продуктите, които използват, са винаги с един и същ стандарт, независимо от къде произхождат. Публичните органи пък от своя страна трябва да имат увереността, че продуктите на техните национални пазари са безопасни за гражданите. Скандалите със силиконовите гръдни импланти и дизеловите двигатели подкопаха доверието. Сега сме длъжни да го укрепим чрез по-строг контрол във всички области. Неизрядните продукти нямат място в ЕС.

Днешните инициативи имат за цел да подобрят два аспекта на свободното движение на стоки в ЕС.

  • Улеснена продажба на продукти в друга държава членка

Принципът за „взаимно признаване“ гарантира, че продуктите, което не са обект на обща за ЕС законодателна уредба, могат по принцип да се движат свободно в единния пазар, ако са законно пуснати на пазара в една от държавите членки. Този принцип следва да позволява на производителите да продават продуктите си в цяла Европа, без да трябва да изпълняват каквито и да било допълнителни изисквания. На практика обаче системата не винаги функционира точно така. Фирмите, които желаят да продават в друга държава членка продукти като обувки, домакински съдове или мебели, често се сблъскват с пречки, забавяния и допълнителни разходи. За да може принципът да се прилага на практика по-бързо, по-просто и по-ясно, Комисията предлага нов Регламент за взаимното признаване на стоките. Фирмите ще получават в рамките на няколко месеца, а не на няколко години, отговор дали техните продукти могат да се продават в друга държава от ЕС. Те ще могат също така чрез доброволна декларация да заявяват, че продуктите им отговарят на всички съответни изисквания в тяхната държава. Така органите на другите държави членки ще могат по-лесно да преценят дали следва да се приложи принципът за взаимно признаване. Механизмът за разрешаване на спорове, от своя страна, ще осигури по-бързо разрешаване на споровете между предприятията и националните органи. Обучението и обмяната на опит между служителите пък допълнително ще подобри сътрудничеството и доверието между националните органи. Това, разбира се, няма да попречи на националните органи да отчитат надлежно всички легитимни съображения за защита на обществения интерес.

  • Засилен контрол от страна на националните органи, който да гарантира безопасността на продуктите и съответствието им с правилата

На пазара на ЕС все още има твърде много небезопасни и несъответстващи на изискванията продукти. Цели 32 % от подложените на проверка играчки, 58 % от електрониката, 47 % от строителните продукти и 40 % от личните предпазни средства не отговарят на предвидените в законодателството на ЕС изисквания за безопасност или за информиране на потребителите. Тази ситуация излага на риск потребителите и влошава конкурентната позиция на фирмите, спазващи изискванията. Предложеният Регламент относно съответствието и правоприлагането ще спомогне да се изгради по-справедлив вътрешен пазар на стоки и с оглед на това предвижда засилено сътрудничество между националните органи за надзор на пазара. То ще включва обмен на информация относно незаконни продукти и разследвания в ход, така че съответните органи да могат да предприемат ефективни мерки срещу несъответстващите на изискванията продукти. Регламентът ще помогне на националните органи да усъвършенстват и проверките на продуктите, влизащи на пазара на ЕС. Тъй като 30 % от стоките в ЕС са внос, Комисията предлага също така засилване на проверките по пристанищата и външните граници.

Следващи стъпки

Предстои проектите за регламенти да бъдат изпратени на Европейския парламент и на Съвета за приемане. След това те ще се прилагат пряко.

Контекст

Единният пазар, който ще чества своята 25-годишнина през 2018 г., е едно от най-големите постижения на Европа и стои в основата на свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора. На потребителите той предлага по-голям избор и по-ниски цени, а на фирмите — повече възможности. Той позволява на хората да пътуват, живеят, работят и учат навсякъде, където желаят. Тези възможности обаче не винаги се реализират на практика, защото правилата за единния пазар не се познават добре, не се прилагат правилно или прилагането им се възпрепятства от неоправдани пречки. Ето защо през 2015 г. Комисията представи Стратегията за единния пазар — своеобразна пътна карта за изпълнение на поетия от председателя на Комисията Юнкер политически ангажимент изцяло да се разгърне потенциалът на единния пазар и той да се превърне в трамплин за успешното представяне на европейските предприятия в условията на глобалната икономика.

 

Търговията със стоки представлява 75 % от вътрешната за ЕС търговия и около 25 % от БВП на ЕС. Правилата на ЕС относно продуктите обхващат по-голямата част от промишлените продукти в ЕС. Тяхната обща стойност е 2 400 милиарда евро, а производителите и дистрибуторите им са близо 5 милиона. Правилата на ЕС позволяват на продуктите да се движат свободно в Съюза, като същевременно гарантират високо равнище на защита на околната среда, здравето и безопасността. Законодателството на ЕС в области като детските играчки и химикалите е сред най-строгите в света.

Днешните предложения допълват други инициативи за изпълнението на Стратегията за единния пазар от 2015 г.: мерките за по-добра защита на правата на интелектуална собственост, предложенията в областта на електронната търговия, насоките относно икономиката на сътрудничеството, стъпките към модернизиране на политиката на ЕС за стандартизацията, инициативата за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия, мерките, целящи да дадат нов тласък на сектора на услугите и стъпките за постигане на по-голяма степен на съответствие и подобряване на практическото функциониране на единния пазар на ЕС.

За повече информация

Често задавани въпроси

Информационен документ — Единният пазар: Търговия със стоки в цяла Европа

Stockshots – Единният пазар

Предложение за Регламент относно взаимното признаване на стоките

Предложение за Регламент относно съответствието и правоприлагането

Съобщение: Пакет от законодателни актове за стоките Укрепване на доверието в единния пазар

Доклад относно действието на Директивата за прозрачността в рамките на единния пазар (Директива 2015/1535)

Доклад относно акредитацията

 

IP/17/5301

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar