Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Bardziej zjednoczona, silniejsza i demokratyczniejsza Unia: wspólna deklaracja w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019

Bruksela, 14 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisał dzisiaj – wspólnie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim i przewodniczącym rotacyjnej prezydencji w Radzie UE, premierem Estonii Jürim Ratasem – nową wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019.

Deklaracja dotyczy 31 nowych wniosków ustawodawczych przedstawionych przez Komisję, które Parlament i Rada będą traktowały priorytetowo, zmierzając do ich przyjęcia lub poczynienia znacznych postępów, do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker skomentował: Już w trakcie mojej kampanii wyborczej, jaką prowadziłem w 2014 r., podkreślałem, że w czasie mojej prezydencji Komisja Europejska będzie się w dużym stopniu angażować w poważne sprawy, które rzeczywiście mają znaczenie dla naszych obywateli, i do końca kadencji w 2019 r. osiągnie pozytywne rezultaty, jakich obywatele oczekują. Cieszę się, że w tej pracy mogę liczyć na Parlament Europejski i Radę jako sojuszników. Wspólną deklaracją w sprawie priorytetów legislacyjnych UE pokazujemy, że nie są to obietnice bez pokrycia. Jest to wyraz naszego zobowiązania zobowiązanie do intensywnej pracy przez kolejne 18 miesięcy w celu znalezienia konkretnych rozwiązań wyzwań, w obliczu których stoi Europa, i do zachowania jedności w interesie Europejczyków.

Podpisując dzisiejszą wspólną deklarację, przewodniczący trzech instytucji UE postanowili przedstawić pozytywny plan działań na rzecz bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej zjednoczonej Unii oraz opracować nowe ramy finansowe na okres po 2020 r., co zapewni właściwą równowagę między politykami UE będącą w interesie obywateli.

We wspólnej deklaracji określono siedem obszarów priorytetowych:

  1. lepsza ochrona bezpieczeństwa naszych obywateli;
  2. reforma i rozwój polityki w dziedzinie migracji w duchu odpowiedzialności i solidarności;
  3. pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji;
  4. zajęcie się społecznym wymiarem Unii Europejskiej;
  5. wypełnienie zobowiązania dotyczącego realizacji połączonego jednolitego rynku cyfrowego;
  6. realizacja celu dotyczącego ambitnej unii energetycznej i przyszłościowej polityki w dziedzinie klimatu; oraz
  7. dalsze umocnienie legitymacji demokratycznej na szczeblu UE.

Trzej przewodniczący postanowili ponadto nadal angażować się na rzecz wspólnych wartości europejskich, demokracji i praworządności; kontynuować silną, otwartą i sprawiedliwą politykę handlową; przeciwdziałanie zjawisku oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania; zapewniać ochronę socjalną i prawa socjalne określone w ramach filaru praw socjalnych; przyczyniać się do stabilności, bezpieczeństwa i pokoju; oraz zapewniać wysoki poziom ochrony danych, praw cyfrowych i norm etycznych w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki.

Przewodniczący trzech instytucji uzgodnili również ponadto, że będą kontynuować prace nad wszystkimi nierozpatrzonymi wnioskami ze wspólnej deklaracji z 2017 r. oraz rozpatrywać wnioski ustawodawcze przedstawione w programie prac Komisji na 2018 r.

 

Kontekst

W dniu 15 marca 2016 r. trzy instytucje europejskie uzgodniły porozumienie międzyinstytucjonalne (IIA) w sprawie lepszego stanowienia prawa, w oparciu o wniosek Komisji Europejskiej przedstawiony w Programie lepszego stanowienia prawa w maju 2015 r. Porozumienie międzyinstytucjonalne określa zmiany w całym cyklu kształtowania polityki, od konsultacji i oceny skutków aż po przyjęcie, wdrożenie i ocenę unijnego prawodawstwa. Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym instytucje muszą osiągać porozumienie w kluczowych sprawach, które prawodawcy powinni traktować priorytetowo, dotyczących między innymi uproszczenia obowiązujących przepisów.

Każdego roku Rada, Parlament i Komisja omawiają obecnie unijne priorytety legislacyjne i wspólnie uzgadniają priorytety na nadchodzący rok, które są określane w corocznej wspólnej deklaracji. Dzięki temu mogą ściślej współpracować w obliczu rysujących się poważnych wyzwań.

Pierwszą wspólną deklarację podpisano w grudniu 2016 r.

 

Dodatkowe informacje

Wspólna deklaracja w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na 2018 r.

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa

Program lepszego stanowienia prawa

IP/17/5266

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar