Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Brexit: Kommissionen föreslår beslut om tillräckliga framsteg

Bryssel den 8 december 2017

I dag rekommenderade EU-kommissionen Europeiska rådet att göra bedömningen att det har gjorts tillräckliga framsteg i den första etappen av förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50 i fördraget.

Det är nu upp till Europeiska rådets möte (artikel 50, konstellationen EU-27) den 15 december 2017 att besluta om tillräckliga framsteg har gjorts och därmed tillåta förhandlingarna att gå vidare till den andra etappen.

Kommissionens bedömning bygger på en gemensam rapport som godkänts av förhandlarna för kommissionen och Storbritanniens regering och som i dag tillstyrktes av premiärminister Theresa May under ett sammanträde med kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Kommissionen är nöjd med framstegen på de tre prioriterade områdena medborgarnas rättigheter, dialogen om Irland / Nordirland och den ekonomiska uppgörelsen, enligt framställningen i Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017. Kommissionens förhandlare har sett till att de EU-medborgare som har valt att bo och arbeta i Storbritannien kommer att vara skyddade. Rättigheterna för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare i EU-27 kommer att vara oförändrade när Storbritannien har lämnat EU. Kommissionen har också sett till att alla administrativa förfaranden blir billiga och enkla för EU-medborgare i Storbritannien.

När det gäller den ekonomiska uppgörelsen har Storbritannien gått med på att åtaganden som gjorts av EU-28 kommer att fullföljas av EU-28, inklusive Storbritannien.

När det gäller gränsen mellan Irland och Nordirland är Storbritannien införstådd med de unika förhållandena på ön Irland och har gjort betydande åtaganden för att undvika en hård gräns.

En fullständig redogörelse för kommissionens bedömning finns i kommissionens meddelande om framstegen i förhandlingarna med Storbritannien.

– Detta är svåra förhandlingar, men vi har nu nått ett första genombrott. Jag är nöjd med den rättvisa överenskommelse vi har nått med Storbritannien. Om de 27 medlemsstaterna instämmer i vår bedömning, så är EU-kommissionen och vår chefsförhandlare Michel Barnier beredda att börja arbeta på den andra etappen i förhandlingarna omedelbart. Jag kommer även fortsättningsvis att se till att Europaparlamentet är mycket nära knutet till processen, eftersom det är Europaparlamentet som kommer att ratificera det slutgiltiga utträdesavtalet, säger Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande.

– Kommissionens bedömning grundar sig på konkreta, solida framsteg på alla de tre prioriterade områdena. När vi väl har enats om detta och lagt det förflutna bakom oss kommer vi att kunna blicka framåt och börja diskutera vårt framtida förhållande på en grund av tillit och förtroende, säger Michel Barnier, kommissionens chefsförhandlare.

Nästa steg: Om rådet anser att det har gjorts tillräckliga framsteg kommer kommissionen och Storbritanniens regering att börja skriva ett utträdesavtal i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen och på grundval av den gemensamma rapporten och resultaten av förhandlingarna om andra utträdesfrågor. I linje med riktlinjerna av den 29 april 2017, och så snart medlemsstaterna instämmer i kommissionens bedömning, är kommissionen färdig att omedelbart börja arbeta på eventuella övergångsarrangemang och inleda förberedande diskussioner om det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien.

Bakgrund

Den 29 mars 2017 anmälde Storbritannien att landet ville gå ur EU i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget. Den 29 april 2017 antog rådet (artikel 50, konstellationen EU-27) politiska riktlinjer. Vid rådets möte den 22 maj 2017 bemyndigades kommissionen att inleda förhandlingar med Storbritannien och antogs direktiv för förhandlingarna (förhandlingsdirektiven).

Förhandlingarna bör slutföras senast hösten 2018 för att det ska finnas gott om tid för rådet att sluta utträdesavtalet efter godkännande från Europaparlamentet och för Storbritannien att godkänna avtalet i enlighet med sina egna förfaranden före den 29 mars 2019.

Läs mer:

Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet (artikel 50)

Gemensam rapport från förhandlarna för Europeiska unionen och Storbritannien

Gemensam teknisk tabell för EU och Storbritannien om medborgarnas rättigheter

Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017

Rådets förhandlingsdirektiv av den 22 maj 2017

Europeiska rådets slutsatser av den 24 oktober 2017

Mer information på webbplatsen.

IP/17/5173


Side Bar