Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

UE i Japonia finalizują umowę o partnerstwie gospodarczym

Bruksela, 8 grudnia 2017 r.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström i minister spraw zagranicznych Japonii Tarō Kōno ogłosili dzisiaj pomyślne zakończenie ostatecznych dyskusji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią.

W oparciu o polityczne porozumienie co do zasady osiągnięte na szczycie UE–Japonia w dniu 6 lipca 2017 r. negocjatorzy obu stron dopracowywali ostatnie szczegóły, aby móc przedstawić ostateczną wersję tekstu prawnego. Obecnie proces ten dobiegł końca.

Drogę do dzisiejszego osiągnięcia utorowało silne osobiste zaangażowanie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera i premiera Japonii Shinzo Abe w cały proces. Było to widoczne w szczególności w 2017 r. przy okazji spotkań zorganizowanych w marcu w Brukseli oraz szczytu grupy G7 w Taorminie, który odbył się w marcu.

Zakończenie tych negocjacji jest ważnym krokiem na drodze ku wdrożeniu najbardziej kompleksowej dwustronnej umowy o partnerstwie gospodarczym, jaką dotychczas wynegocjowała Unia Europejska. Umowa o partnerstwie gospodarczym otworzy ogromne możliwości rynkowe dla obu stron, wzmocni współpracę między Europą i Japonią w wielu obszarach, ponownie potwierdzi zaangażowanie obu stron w zrównoważony rozwój i po raz pierwszy uwzględni szczególne zobowiązania wynikające z porozumienia klimatycznego z Paryża.

Po potwierdzeniu zakończenia tego procesu w dzisiejszej rozmowie telefonicznej z premierem Shinzo Abe przewodniczący Jean-Claude Juncker stwierdził:To jest właśnie UE w swoim najlepszym wydaniu, osiągając dobre wyniki, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i formę. UE i Japonia przesyłają jasną wiadomość w obronie otwartego i uczciwego handlu opartego na określonych regułach. Umowa ta zasadza się na wspólnych wartościach i zasadach i przyniesie wymierne korzyści obu stronom, chroniąc jednocześnie ich wrażliwe sektory. Zgodnie z zobowiązaniem podjętym w lipcu zakończyliśmy dyskusje przed końcem roku. Podejmiemy teraz konieczne działania, aby przedłożyć umowę Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim UE, tak aby nasze przedsiębiorstwa i nasi obywatele mogli zacząć wykorzystywać pełny potencjał umowy jeszcze przed zakończeniem kadencji mojej Komisji.

Dokładnie na czas spełniamy naszą obietnicę zakładającą zakończenie tej przynoszącej korzyści obu stronom umowy w ciągu tego roku, powiedziała komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. UE i Japonia dzielą wspólną wizję zakładającą otwartą i opartą na zasadach gospodarkę światową, gwarantującą najwyższe standardy. Dzisiaj występujemy do innych krajów z przesłaniem, że wolny i uczciwy handel oraz kształtowanie globalizacji to fundamentalne dla nas sprawy. Potencjał tej umowy jest ogromny i cieszę się, że UE i Japonia podejmują wszelkie konieczne działania w celu podpisania jej w przyszłym roku. W ten sposób przedsiębiorstwa, pracownicy i konsumenci UE będą mogli jak najszybciej korzystać z dobrodziejstw umowy.

W tej sprawie wypowiedział się komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan: Umowa stanowi najbardziej znaczące i dalekosiężne porozumienie zawarte dotychczas przez UE w obszarze handlu produktami rolno-spożywczymi. Zapewni ogromne możliwości wzrostu dla naszych eksporterów produktów rolno-spożywczych na bardzo dużym, dojrzałym i zaawansowanym rynku. Z powodzeniem opracowaliśmy modelową umowę o wolnym handlu, która jest zgodna z naszym profilem eksportu, a jednocześnie jest umową z naszym partnerem, przynoszącą wzajemne korzyści. Stawia to UE na pozycji globalnego lidera, określającego standardy w kształtowaniu handlu międzynarodowego i jego zasad – jest to konkretny przykład, w jaki sposób UE umożliwia naszym obywatelom czerpanie korzyści z globalizacji. Eksport produktów rolno-spożywczych z UE przyczynia się do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, przy czym większość z nich znajduje się na obszarach wiejskich.

Zaawansowane dyskusje na temat zagadnień technicznych, które przeprowadzono od lipca br., obejmowały między innymi: ustabilizowanie zobowiązań UE i Japonii w odniesieniu do taryf i usług; uzgodnienie ostatecznych postanowień w celu ochrony oznaczeń geograficznych UE i Japonii; opracowanie rozdziałów dotyczących dobrych praktyk regulacyjnych i współpracy regulacyjnej oraz przejrzystości; podkreślenie zobowiązania do realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża w rozdziale poświęconym handlowi i zrównoważonemu rozwojowi; jak również wyjaśnienie pozostałych mniej znaczących kwestii w kilku częściach umowy.

 

Główne elementy umowy

Umowa o partnerstwie gospodarczym zniesie ogromną większość ceł o wartości 1 mld euro rocznie, płaconych przez przedsiębiorstwa UE eksportujące do Japonii, jak również szereg od dawna obowiązujących barier regulacyjnych. Otworzy również rynek japoński, liczący 127 mln konsumentów, dla kluczowych eksporterów artykułów rolnych w UE oraz zwiększy możliwości eksportu UE w innych sektorach.

W przypadku eksportu produktów rolnych z UE umowa w szczególności:

  • zniesie cło na wiele rodzajów serów, np. gouda i cheddar (które obecnie wynosi 29,8 proc.) oraz na wina (obecnie średnio 15 proc.);
  • umożliwi UE znaczne zwiększenie eksportu wołowiny do Japonii; w przypadku wieprzowiny handel mięsem przetworzonym zostanie w pełni zliberalizowany, a cło na import świeżego mięsa będzie niemal bliskie zeru;
  • zapewni ochronę ponad 200 wysokiej jakości europejskich produktów rolnych w Japonii, za pomocą tzw. oznaczeń geograficznych, oraz ochronę wybranych japońskich oznaczeń geograficznych w UE.

Umowa przewiduje też otwarcie rynków usług, w szczególności usług finansowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu. Ponadto umowa…

  • zagwarantuje unijnym przedsiębiorstwom dostęp do dużych rynków zamówień publicznych w 48 dużych japońskich miastach oraz usunie bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych w istotnym z gospodarczego punktu widzenia sektorze kolejowym;
  • uwzględni szczególne wrażliwe sektory gospodarki UE, np. przemysł motoryzacyjny, dzięki odpowiednim okresom przejściowym poprzedzającym otwarcie rynków.

Umowa zawiera również kompleksowy rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi; określi również najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów; oraz wzmocni działania UE i Japonii w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu oraz będzie w pełni zabezpieczać usługi publiczne.

W odniesieniu do ochrony danych, która jest rozpatrywana oddzielnie od umowy o partnerstwie gospodarczym, na szczycie w lipcu wydano wspólne oświadczenie, w którym UE i Japonia podkreślają, jak istotne jest zapewnienie wysokiego poziomu poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, co jest prawem podstawowym i kluczowym czynnikiem budującym zaufanie konsumentów do gospodarki cyfrowej. Ułatwi to w dalszym stopniu wzajemne przepływy danych, prowadząc do rozwoju gospodarki cyfrowej. Dzięki niedawno przeprowadzonym zmianom przepisów dotyczących poufności obie strony w dalszym stopniu zbliżyły swoje systemy prawne, które opierają się w szczególności na nadrzędnym prawie dotyczącym poufności, podstawowym zestawie praw indywidualnych oraz egzekwowaniu przepisów przez niezależne organy nadzorcze. Oferuje to nowe możliwości ułatwiające wymianę danych, w tym przez jednoczesne ustalenie adekwatnego poziomu ochrony przez obie strony. UE i Japonia kontynuują prace, aby jak najszybciej w 2018 r. przyjąć decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony na podstawie przepisów obu stron dotyczących ochrony danych.

 

Dalsze kroki

Komunikat ten oznacza, że UE i Japonia rozpoczną teraz prawną weryfikację tekstu, zwaną również przeglądem prawnym.

Po zakończeniu przeglądu angielski tekst umowy zostanie przetłumaczony na pozostałe 23 języki urzędowe UE oraz na język japoński.

Następnie Komisja przedłoży umowę do zatwierdzenia przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE, dążąc do tego, aby weszła ona w życie przed końcem obecnej kadencji Komisji Europejskiej w 2019 r.

Jednocześnie trwają negocjacje w sprawie standardów ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów dotyczących ochrony inwestycji. W obliczu wspólnego zobowiązania do utrzymania stabilnego i bezpiecznego otoczenia inwestycyjnego w Europie i Japonii obie strony podejmują zdecydowane działania, aby jak najszybciej osiągnąć porozumienie w negocjacjach w sprawie ochrony inwestycji.

UE i Japonia kontynuują również prace zmierzające do wczesnego zawarcia umowy o partnerstwie strategicznym, która jeszcze bardziej zacieśni stosunki między UE i Japonią oraz zapewni kierunki strategiczne i spójność naszych wspólnych działań, obecnie i w przyszłości. Planuje się, że umowa o partnerstwie strategicznym i umowa o partnerstwie gospodarczym zostaną podpisane razem w 2018 r.

 

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy dotyczący porozumienia co do zasady (lipiec 2017 r.)

Wspólne oświadczenie UE i Japonii wydane na 24. spotkaniu na szczycie (lipiec 2017 r.)

Notatka: kluczowe elementy umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią

Tematyczne zestawienia informacji dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią

Infografiki dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią

Historie eksporterów: eksporterzy europejscy wchodzący na rynek japoński

Opracowane rozdziały i dokumenty negocjacyjne

Przejrzystość w negocjacjach: spotkania i dokumenty

Dalsze informacje na temat umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią

Dalsze informacje na temat stosunków handlowych między UE a Japonią

IP/17/5142

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar