Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Itäisen kumppanuuden huippukokous 2017: yhdessä vahvempia

Bryssel 24. marraskuuta 2017

Brysselissä on tänään pidetty itäisen kumppanuuden viides huippukokous. Se tarjosi tilaisuuden juhlistaa EU:n ja sen kuuden itäisen kumppanin välisissä suhteissa kahden viime vuoden aikana saavutettuja tuloksia ja valmistella 20 uuden tavoitteen täytäntöönpanoa vuoteen 2020 mennessä.

Huippukokouksessa EU:n 28:aa jäsenvaltiota ja kuutta itäistä kumppania eli Armeniaa, Azerbaidžania, Georgiaa, Moldovan tasavaltaa, Ukrainaa ja Valko-Venäjää edustivat niiden valtion tai hallitusten päämiehet. EU:n toimielimiä edustivat komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Heidän lisäkseen kokoukseen osallistuivat unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini, Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn ja kauppakomissaari Cecilia Malmström.

Osallistujat antoivat kokouksen päätteeksi yhteisen julkilausuman. Kokouksen kulisseissa saatiin myös vietyä useita sopimushankkeita eteenpäin. Niistä voidaan mainita EU:n ja Armenian uusi kahdenvälinen sopimus, yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus Armenian kanssa sekä sopimus Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ulottamisesta itäisiin kumppanimaihin.

”Itäisessä kumppanuudessa on ennen kaikkea kyse ihmisistä. Sen tarkoituksena on parantaa kansalaisten elämää kaikissa siihen osallistuvissa maissa ja lähentää niiden yhteiskuntia toisiinsa. Kumppanuuden avulla puolustetaan EU:n ja sen itäisen naapurialueen kansalaisten yhteisiä arvoja, periaatteita ja pyrkimyksiä”, selitti komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. ”Sovimme tänään 20:stä käytännön toimesta, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2020 mennessä. EU on itäisen kumppanuuden puitteissa tukenut 10 000 työpaikan luomista, 20 000 henkilön kouluttamista ja lainojen myöntämistä yli 100 000 yritykselle. Olemme parantaneet maksuttomien oikeudellisten palvelujen tarjontaa, investoineet liikenneyhteyksiin, edistäneet sukupuolten tasa-arvoa ja auttaneet tuhansia opiskelijoita liikkumaan EU:n ja sen itäisen kumppanuusalueen välillä. Nyt on hyvä hetki ryhtyä uusiin toimiin vuotta 2020 ja sen jälkeistä aikaa silmällä pitäen. Suunta on oikea, pidetään siitä kiinni.”

Puheenjohtaja Junckerin lehdistökonferenssissa antama koko lausunto on luettavissa verkossa.

Itäinen kumppanuus kansalaisen asialla: 20 uutta toimea vuoteen 2020 mennessä

Itäisen kumppanuuden perimmäisenä tavoitteena on tehdä kansalaisten arjesta parempaa. Riiassa vuonna 2015 pidetyn edellisen huippukokouksen jälkeen yhteistyössä on ollut neljä painopistettä:

 1. Vahvempi talous: talouskehitys ja paremmat markkinamahdollisuudet
 2. Parempi hallinto: instituutioiden ja hyvän hallintotavan lujittaminen
 3. Parempi liitettävyys: liitettävyyden edistäminen liikenteen, energian, ympäristön ja ilmastonmuutoksen aloilla
 4. Vahvempi yhteiskunta: liikkuvuuden ja ihmisten välisten yhteyksien lisääminen.

Näiden painopisteiden puitteissa EU, sen jäsenvaltiot ja kumppanimaat ovat tänään vahvistaneet 20 tavoitetta sisältävän työohjelman, joka on määrä toteuttaa vuoteen 2020 mennessä. Seuraavassa joitakin esimerkkejä:

 • myönnetään kohdennettua tukea varsinkin ruohonjuuritason kansalaisjärjestöille ja lisätään vuorovaikutusta niiden kanssa
 • tuetaan yrityksiä ja myönnetään niille lainoja paikallisvaluutassa yhteistyössä keskeisten kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa
 • parannetaan kumppanimaiden valmiuksia, jotta ne voivat hyödyntää kaupankäyntimahdollisuudet EU:n kanssa ja keskenään
 • sitoudutaan uudistuksiin ja tehdään erityisinvestointeja energiatehokkuuteen
 • luodaan paremmat ja turvallisemmat liikenneyhteydet vuoteen 2030 mennessä pitkäkestoisen investoinnin avulla: tavoitteena on kytkeä kumppanimaat toisiinsa ja EU:hun
 • toteutetaan joukko digitaalialan toimenpiteitä, joilla yhdenmukaistetaan jaalennetaan verkkovierailumaksuja kumppanimaissa, helpotetaan internetyhteyden saantia ja tehdään se halvemmaksi kansallisten laajakaistastrategioiden täytäntöönpanon myötä sekä tuetaan digityöpaikkojen luomista
 • tuetaan nuoria ja koulutusta uudella mittavalla toimenpidepaketilla
 • omaksutaan uusi kokonaisvaltainen lähestymistapa itäisen kumppanuuden tukitoimia koskevaan viestintään ja lisätään strategista viestintää.

Huippukokouksessa päätettiin myös tarkistaa itäisen kumppanuuden monenvälistä toimielinrakennetta. Muutoksen avulla pyritään tehostamaan poliittista ohjausta ja harjoittamaan tuloshakuisempaa yhteistyötä.

Itäinen kumppanuuden tähänastiset saavutukset

Edellinen itäisen kumppanuuden huippukokous järjestettiin Riiassa vuonna 2015. Sen jälkeen EU:n ja sen kuuden kumppanimaan suhteissa on tapahtunut merkittävää edistystä. Georgian, Moldovan tasavallan ja Ukrainan kanssa tehdyt, pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen sisältävät assosiaatiosopimukset ovat tulleet voimaan. Sopimusten myötä avautuu uusia mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen tärkeimpien haasteiden ratkomiseksi samoin kuin talouden yhdentämiseen ja kaupankäyntiin. Kauppa kolmen assosioituneen kumppanimaan ja EU:n välillä on kasvanut merkittävästi. Assosiaatiosopimusten täytäntöönpanoa ohjataan hiljattain päivitettyjen assosiaatio-ohjelmien avulla. Georgian ja Ukrainan tehtyä joukon vaativia uudistuksia niiden kansalaisille sallittiin viisumivapaa matkustus Schengen-alueelle edellyttäen, että heillä on biometrinen passi. Moldovan tasavallan kansalaisilla on ollut vastaava mahdollisuus vuodesta 2014.

Myös suhteissa Armeniaan, Azerbaidžaniin ja Valko-Venäjään on tapahtunut edistystä. EU ja Armenia allekirjoittivat tänään kokonaisvaltaisen ja laajennetun kumppanuussopimuksen. Uuden sopimuksen myötä EU ja Armenia voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä yhteisten haasteiden ratkomiseksi ja tarjolla olevien tilaisuuksien hyödyntämiseksi maksimaalisesti. Uudesta puitesopimuksesta Azerbaidžanin kanssa käytät neuvottelut ovat edennet hyvin, ja suhteissa Valko-Venäjään on tapahtunut edistystä hiljattain perustetun koordinointiryhmän ansiosta. Kumppanuuden tulevat painopisteet kyseisten kolmen maan kanssa muodostavat uuden strategiakehyksen EU:n avulle. Kumppanuuden painopisteistä on sovittu Armenian kanssa, ja niistä keskustellaan parhaillaan Azerbaidžanin ja Valko-Venäjän kanssa.

EU ja Armenia ovat tänään parafoineet eli alustavasti vahvistaneet yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen. Sopimus parantaa toisaalta sopimuspuolten lentoyhtiöiden markkinoillepääsyä ja toisaalta liitettävyyttä. Tuloksena matkailijoiden valinnanvara kasvaa, palvelu paranee ja hinnat laskevat. Sopimus on osa Euroopan komission ilmailustrategiaa Euroopalle, ja sillä luodaan yhteinen sääntelykehys muun muassa ilmailun turvallisuuden ja turvatoimien alalla. Lisätietoja on saatavilla täällä.

Liikenneyhteyksien alalla EU ja kumppanimaat ovat sopineet ohjeellisista kartoista, joiden mukaisesti Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) runkoverkko ulotetaan itäisiin kumppanimaihin. Se on perusta liikenteen liitettävyyden parantamiselle ja infrastruktuuria koskevien yhteisten prioriteettien määrittelylle. Asiasta laaditut korkean tason yhteisymmärrysasiakirjat allekirjoitettiin huippukokouksen yhteydessä.

Itäinen kumppanuus ja yhteiskunnan vaikutusmahdollisuudet

Huippukokousta ennen järjestettiin oheistapahtumia, joihin osallistui kansalaisyhteiskunnan, median, liike-elämän, parlamenttien ja muiden sidosryhmien edustajia. Tapahtumat ovat osoitus siitä, että itäinen kumppanuus ei ole vain hallitusten välinen asia vaan koskee yhteiskuntaa laajemminkin. Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät oheistapahtumat:

Katso: Itäisen kumppanuuden mediakonferenssi (tietosivu)

Katso: Itäisen kumppanuuden sähköisen kumppanuuden konferenssi (tietosivu)

Katso: Itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntakonferenssi (tietosivu)

Katso: Itäisen kumppanuuden yritysfoorumi (tietosivu)

Katso: Tietosivut EU:n tuesta yrityksille Armeniassa, Azerbaidžanissa, Georgiassa, Moldovan tasavallassa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä

 

Lisätietoja:

Itäisen kumppanuuden 5. huippukokous (verkkosivut)

Viidennen itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteinen julkilausuma

Itäisen kumppanuuden 20 tavoitetta vuoteen 2020 (tietosivu)

Itäinen kumppanuus: tärkeimmät prioriteetit ja tavoitteet (yhteinen valmisteluasiakirja)

Itäistä kumppanuutta koskevat myytit (tietosivu)

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin lausunto 5. itäisen kumppanuuden huippukokouksen päätteeksi järjestetyssä yhteisessä lehdistötilaisuudessa

Lehdistötiedote: EU:n ja Armenian allekirjoittama uusi sopimus ja sen konkreettinen anti kansalaisille

EU:n ja Armenian kokonaisvaltainen ja laajennettu kumppanuussopimus (tietosivu)

Ilmailusopimus Armenian kanssa (tietosivu)

Faktoja ja numerotietoja EU:n suhteista Armenian, Azerbaidžanin, Valko-Venäjän, Georgian,

Moldovan tasavallan ja Ukrainan kanssa

EU:n edustusto Armeniassa, Azerbaidžanissa, Valko-Venäjällä, Georgiassa, Moldovan tasavallassa ja Ukrainassa

 

 

 

logo

IP/17/4845

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar