Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s framtid: Juncker bildar arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det effektivare”

Bryssel den 14 november 2017

Idag har Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker officiellt inrättat en arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare”.

Gruppen ska senast den 15 juli 2018 lämna en rapport till ordföranden med rekommendationer om hur man ska tillämpa subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bättre. Den ska identifiera politikområden där arbetet kan delegeras eller slutgiltigt lämnas till medlemsstaterna, men också komma fram till hur man ska göra för öka regionala och lokala myndigheters deltagande i beslutsfattande och genomförande av EU:s politik.

– Den här kommissionen har strävat efter att vara stor i de stora frågorna och liten i de små, sa Jean-Claude Juncker i sitt tal till unionen den 13 september när han tillkännagav att arbetsgruppen skulle bildas. – För att slutföra vad vi påbörjar kommer jag därför denna månad att tillsätta en subsidiaritets- och proportionalitetsgrupp som ska titta mycket kritiskt på alla politikområden för att säkerställa att vi bara agerar där EU tillför ett mervärde.

Gruppen ska börja sitt arbete den 1 januari 2018 under ledning av Frans Timmermans, kommissionens förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Den kommer att bestå av ytterligare nio medlemmar, varav tre från de nationella parlamenten, tre från Europaparlamentet och tre från Regionkommittén. Jean-Claude Juncker har idag skickat brev till Europaparlamentets, Cosacs (konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) och Regionkommitténs ordförande, med en uppmaning till dem att utse medlemmar till gruppen från sina institutioner.

I sitt tal till unionen den 13 september 2017 lade Jean-Claude Juncker fram sin syn på EU:s framtid som bygger på den debatt som inleddes genom vitboken om EU:s framtid fram till 2025. Ett av de scenarier som presenterades var scenario 4, ”göra mindre men göra det effektivare”. Det innebär att EU bör intensifiera insatserna på vissa områden och avstå från att agera eller göra mindre på områden där man anser att mervärdet är litet eller att man inte kan leva upp till löftena. Gruppens arbete kommer att bidra till EU:s utveckling i samband med kommissionens färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU. Färdplanen kommer att färdigställas vid EU-ledarnas möte den 9 maj 2019 i Sibiu i Rumänien, före Europaparlamentsvalet.

 

Bakgrund

Enligt kommissionsordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer, som lades fram den 15 juli 2014, ska kommissionen fokusera på tio prioriterade politikområden. Detta har präglat kommissionens arbete de senaste tre åren och inneburit att EU-länderna själva tar hand om så mycket som möjligt. Dessutom har kommissionen utvecklat detta koncept i vitboken om EU:s framtid som lades fram den 1 mars 2017 och innehöll fem scenarier, däribland ”göra mindre men göra det effektivare”.

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna fastställs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt och att EU bara ingriper om det är mer effektivt att göra något på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå. Proportionalitetsprincipen innebär att EU bara utövar sina befogenheter om det är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Ett exempel på hur de här principerna har tillämpats av den nuvarande kommissionen är att kontrollen av statligt stöd i stor utsträckning har delegerats till de nationella myndigheterna, så att det i 90 % av fallen är nationella, regionala och lokala myndigheter som beslutar om statligt stöd.

Mer information

Beslut om inrättande av en arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare”

Tal om tillståndet i unionen 2017

Vitbok om EU:s framtid

Ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer

IP/17/4621

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar