Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя предложение за възможностите за риболов в Атлантическия океан и Северно море през 2018 г.

Брюксел, 7 ноември 2017 r.

Комисията представя предложението си за устойчив риболов от страна на отрасъла в навечерието на насроченото за декември заседание на Съвета по рибарство, на което държавите членки трябва да договорят риболовните квоти за Атлантическия океан и Северно море през следващата година.

Днес Комисията представя своето предложение за възможностите за риболов в Атлантическия океан и Северно море през 2018 г. Комисията предлага риболовни квоти за 76* запаса: за 53 запаса те ще останат непроменени или ще се увеличат, а при 23* запаса се предвижда намаляване на квотите. Възможностите за риболов или общият допустим улов (ОДУ) представляват квоти, които се определят за повечето запаси със стопанско значение и които гарантират доброто състояние на тези запаси и максимален улов за риболовния сектор. С увеличаване на размера на някои основни запаси — по-конкретно на морски език в Северно море, на мерлуза в Северно море, Скагерак и покрай атлантическото крайбрежие на Обединеното кралство, Ирландия и Франция, както и на сафрид в Атлантическия океан около Иберийския полуостров — нараства и рентабилността на риболовния сектор, чиято печалба само за 2017 г. възлиза на приблизително 1,5 млрд. евро.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Печалбите на европейския флот нарастват благодарение на по-доброто състояние и повишената численост на някои от най-важните рибни запаси на ЕС. Постоянството на рибарите и отговорното управление на сектора доказват, че устойчивостта и рентабилността могат да вървят ръка за ръка. Твърде рано е обаче да се поздравяваме с успехите. Трябва да продължим да полагаме колективни усилия за управлението на европейските морета и океани по начин, който е от полза за околната среда, икономиката и бъдещите поколения.

Напредъкът, постигнат от ЕС през последните години, е значителен — в момента 44 запаса се експлоатират на равнищата на максималния устойчив улов, докато през 2009 г. броят на тези запаси беше едва пет. Целта на общата политика в областта на рибарството е до 2020 г. да се постигнат устойчиви равнища на риболов за всички запаси. Действията по нейното осъществяване са съобразени със съответните социално-икономически и екологични фактори. С наближаването на правно задължителния краен срок за постигането на целта — 2020 г., намаляват възможностите за определяне на квоти, които не гарантират устойчив риболов. При прехода към новите правила рибарите могат да разчитат на съвместната подкрепа на Комисията и държавите членки.

Днешното предложение ще бъде представено за обсъждане от държавите членки на заседанието на Съвета по рибарство, което ще се състои в Брюксел на 11 и 12 декември. Мерките ще започнат да се прилагат от 1 януари 2018 г.

Какво включва предложението?

Комисията предлага риболовни квоти въз основа на независимите научни становища, изготвени от Международния съвет за изследване на морето.

Предложението обхваща както запасите, управлявани само от ЕС, така и тези, които се управляват заедно с държави извън Съюза (например Норвегия) или чрез регионални организации за управление на рибарството. Международните преговори за много от запасите все още са в ход, като за други запаси се очаква тепърва да бъдат представени научни становища. Стойностите за тези запаси ще бъдат включени в предложението на по-късен етап.

До края на годината Комисията ще предложи допълнителни количества за квотите, свързани с видовете риболов, за които през 2018 г. ще се прилага задължението за разтоварване. Съгласно това задължение целият улов на регулирани търговски видове, намиращ се на борда на риболовните кораби, трябва да бъде разтоварван и приспадан от съответната квота. Допустимите квоти съответно трябва да се увеличат, за да се улесни преходът към новите правила, които не позволяват изхвърлянето на улов. Точният размер на допълнителните количества за всеки вид риболов ще зависи от научните становища. В предложението не са отразени допълнителните количества ОДУ, които ще бъдат определени на по-късен етап.

  • Предложено увеличаване: Комисията предлага увеличаване на ОДУ за 19 запаса, сред които са норвежкият омар в Северно море, четири запаса от морски език и три запаса от писия в северозападните води, както и запасите от мегрим в югозападните води. В предложението е включен и важният в социално-икономическо отношение запас от морски език в Бискайския залив — за този запас беше приложен план за управление под ръководството на риболовния сектор и вече е възможно увеличаване на свързания с него ОДУ. Аналогично е положението със запаса от морски език в източната част на Ламанша и от сафрид в западната част на Атлантическия океан, по отношение на които също е възможно увеличаване на ОДУ.
  • Запаси, чийто улов остава непроменен: Запазват се миналогодишните равнища на ОДУ за 14 запаса.
  • Предложено намаляване: Предлага се намаляване на ОДУ за 23* запаса, като за 15 от тях то е под 20 %. За запаса от писия в Келтско море и от меджид в зоната на запад от Шотландия* се предлага нулев ОДУ.
  • Предложението включва и забрана на улова на змиорки във всички води на Съюза — тя е съобразена с научните становища, в които се призовава да се преустанови уловът на риба, хвърляща хайвера си, докато не бъдат получени категорични доказателства за подобряване на състоянието на съответния запас.
  • Запаси, за които липсват научни данни: В случаите, в които наличните данни не позволяват точна оценка на размера на запасите, предложението на Комисията е съобразено с научното становище на Международния съвет за изследване на морето, т.е. предвиденото намаляване или увеличаване на ОДУ не надхвърля 20 %.

Допълнителна информация

Подробности относно днешното предложение за възможностите за риболов в Атлантическия океан и Северно море се съдържат в таблиците по-долу.

ОДУ и квоти

Въпроси и отговори във връзка с предложението на Комисията за възможностите за риболов през 2018 г. в Атлантическия океан и Северно море

Научни становища: предложените равнища на ОДУ са съобразени с научните становища на Международния съвет за изследване на морето и на Научния, технически и икономически комитет по рибарство.

Въз основа на изготвения от Комисията документ за консултация беше проведена и консултация със заинтересованите страни.

Многогодишни планове за управление

Карта на риболовните зони

 

Забележка: в таблиците по-долу са включени само запасите на ЕС, които не са споделени с трети държави.

Таблица 1: Запаси, за които се предлага увеличаване на ОДУ

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Окончателен ОДУ през 2017 г., вкл. допълнителните количества

ОДУ през 2018 г. (предложение, без допълнителните количества)

Промяна в ОДУ: 2017—2018 г. (предложение)

Атлантическа треска

Gadus morhua

7a

146

292

100 %

Обикновен морски език

Solea solea

7d

2724

2933

8 %

Обикновен морски език

Solea solea

8ab

3420

3621

6 %

Обикновен морски език

Solea solea

7e

1178

1202

2 %

Обикновен морски език

Solea solea

7fg

845

901

7 %

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Води на Съюза от 3 и 4

1028

1234

20 %

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Води на Съюза и международни води от 5, 6 и 7

3884

4661

20 %

Пикша

Melanogrammus

7a

2615

2796

7 %

Херинга

Clupea

7a

4127

7016

70 %

Сафрид

Trachurus

Води на Съюза от 2a, 4a; 6, 7a—c,7e—k, 8abde; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

83829

101070

21 %

Сафрид

Trachurus

8c

13271

16000

21 %

Мегрим

Lepidorhombus

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

1159

1387

20 %

Норвежки омар

Nephrops

Води на Съюза от 2a и 4

20034

20851

4 %

Писия

Pleuronectes

7a

1098

1793

63 %

Писия

Pleuronectes

7de

10022

10360

3 %

Писия

Pleuronectes

7fg

405

511

26 %

Менек

Brosme brosme

3а, подучастъци 22—32

29

31

7 %

Менек

Brosme brosme

4

235

251

7 %

Менек

Brosme brosme

Води на Съюза и международни води от 5, 6 и 7

3860

4130

7 %

 

Таблица 2: Запаси без промяна на ОДУ[1]

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Окончателен ОДУ през 2017 г., вкл. допълнителните количества

ОДУ през 2018 г. (предложение, без допълнителните количества)

Промяна в ОДУ: 2017—2018 г. (предложение)

Атлантическа треска

Gadus morhua

Категат

525

525

0 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

6a; води на Съюза и международни води от 5b на изток от 12º 00' з.д.

0

0

0 %

Обикновен морски език

Solea solea

7a

40

40

0 %

Черна писия

Reinhardtius hippoglossoides

Води на Съюза от 2а и 4, международни води от 5b и 6

2500

2500

0 %

Херинга

Clupea harengus

Води на Съюза и международни води от 5b, 6b и 6aN

4170

4170

0 %

Херинга

Clupea

6a (S), 7b, 7c

1630

1630

0 %

Малоуста писия и червена писия

Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

Води на Съюза от 2a и 4

6391

6391

0 %

Молва

Molva molva

4 (ЕС)

3494

3494

0 %

Молва

Molva molva

Води на Съюза и международни води от 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 14

20396

20396

0 %

Норвежки омар

Nephrops

8c

0

0

0 %

Бодлива акула

Squalus

Води на Съюза и международни води от 1, 5, 6, 7, 8, 12 и 14

270

270

0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

7

12146

12141

0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

8abde

1482

1482

0 %

Меджид

Merlangius

8

2540

2540

0 %

 

Таблица 3: Запаси, за които се предлага намаляване на ОДУ*

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Окончателен ОДУ през 2017 г., вкл. допълнителните количества

ОДУ през 2018 г. (предложение, без допълнителните количества)

Промяна в ОДУ: 2017—2018 г. (предложение)

Морски дявол

Lophius

7

33516

29534

- 12 %

Морски дявол

Lophius

8abde

8980

7914

- 12 %

Морски дявол

Lophius

8c, 9, 10, CECAF 34.1.1

3955

3879

-2 %

Синя молва

Molva dypterigia

Води на Съюза и международни води от 5b, 6 и 7

11314

10763

-5 %

Синя молва

Molva dypterigia

Международни води от 12

357

286

- 20 %

Капрова риба

Caproidae

Води на Съюза и международни води от 6, 7 и 8

27288

20380

-25 %

Обикновен морски език

Solea solea

Води на Съюза от 2a и 4

16123

14027

-13 %

Обикновен морски език**

Solea solea

3а; води на Съюза от подучастъци 22—32

551

336

- 39 %

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Води на Съюза и международни води от 6b, 12 и 14

4690

4202

- 10 %

Мерлуза (общ ОДУ в северните води)**

Merluccius

Общ ОДУ в северните води (3a/2a и 4/5b, 6, 7, 12 и 14/8abde)

119765

97581

- 19 %

Мерлуза

Merluccius

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

10520

7366

- 30 %

Херинга

Clupea

7ghjk

14467

5445

- 62 %

Сафрид

Trachurus

Води на Съюза от 4b, 4c и 7d

18247

15179

- 17 %

Сафрид

Trachurus

9

73349

55555

- 24 %

Мегрим

Lepidorhombus

Води на Съюза от 2a и 4

2639

2526

- 4 %

Мегрим

Lepidorhombus

8abde

1352

1218

- 10 %

Мегрим

Lepidorhombus

Води на Съюза и международни води от 5b; 6

5682

4691

- 17 %

Мегрим

Lepidorhombus

7

13691

12310

- 10 %

Норвежки омар

Nephrops

3а; води на Съюза от подучастъци 22—32

12715

11738

- 8 %

Писия

Pleuronectes

7hjk

128

0

- 100 %

Писия

Pleuronectes platessa

Категат

2343

1467

- 37 %

Цаца

Sprattus

7de

4120

3296

- 20 %

Меджид

Merlangius

6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

213

0

- 100 %

 

Таблица 4: Запаси, във връзка с които все още се очаква научно становище или се водят преговори[2]*

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Окончателен ОДУ през 2017 г.

Хамсия

Engraulis

8

33000

Хамсия*

Engraulis

9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

12500

Морски дявол

Lophiidae

Води на Съюза от 2a и 4

13521

Морски дявол

Lophius

6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

7650

Синя молва

Molva dypterigia

Води на Съюза и международни води от 5b, 6 и 7

11314

Атлантическа треска

Gadus morhua

7b, 7c, 7e—k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF

2830

Пикша

Melanogrammus

5b, 6a

3697

Пикша

Melanogrammus

7b—k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

7751

Норвежки омар

Nephrops

6; води на Съюза и международни води от 5b

16407

Норвежки омар

Nephrops

7

25356

Норвежки омар

Nephrops

7 — специално условие за Porcupine Bank

3100

Норвежки омар

Nephrops

8abde

4160

Норвежки омар

Nephrops

9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

336

Норвежки паут

Trisopterus esmarki

3a; води на Съюза от 2a и 4

176250

Бодлива акула

Squalus

Води на Съюза и международни води от 1, 5, 6, 7, 8, 12 и 14

270

Пясъчница

Ammodytes

Води на Съюза от 2a, 3a и 4

486,115

Скатове

Rajidae

Води на Съюза от 2a и 4

1378

Скатове

Rajidae

Води на Съюза от 3а

47

Скатове

Rajidae

Води на Съюза от 6ab, 7a—c и 7e—k

8434

Скатове

Rajidae

Води на Съюза от 8 и 9

3762

Скатове

Rajidae

7d

1063

Цаца

Sprattus sprattus

Води на Съюза от 2a и 4

176411

Калкан и средиземноморски калкан

Psetta maxima и Scopthalmus rhombus

Води на Съюза от 2a и 4

4937

Меджид*

Merlangius

7a

80

Меджид

Merlangius

7b—k

27500

 

Таблица 5: Запаси, за които определянето на ОДУ е делегирано на отделни държави членки

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Делегирано на

Херинга

Clupea

VI Clyde(1)

Обединеното кралство

Сафрид

Trachurus

CECAF (Канарски острови)

Испания

Сафрид

Trachurus

CECAF (Мадейра)

Португалия

Сафрид

Trachurus

X, CECAF (Азорски острови)

Португалия

Скариди от рода Penaeus

Penaeus

Френска Гвиана

Франция

 

[1]В таблица 2 не са включени 20-те запаса, посочени в Съвместното изявление на Съвета и на Комисията по отношение на изявлението за стабилните запаси (вж. документ PECHE 491, 15502/15 REV1 на Съвета).

[2]Окончателните стойности на ОДУ за 2017 г. включват прехвърлянията и отразяват общия ОДУ, определен от ЕС за даден запас.

 

*Изменение от 9.11.2017 г.: На този етап предложението на Комисията не включва ОДУ за хамсия (участък, в който ще се прилага ОДУ: 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1) и за меджид (участък, в който ще се прилага ОДУ: 7a). Таблиците бяха коригирани, така че съответните два запаса да бъдат преместени от таблица 3 — Запаси, за които се предлага намаляване на ОДУ, в таблица 4 — Запаси, във връзка с които все още се очаква научно становище или се водят преговори.

**Поправка от 5.12.2017 г.: На този етап Комисията предлага ОДУ за обикновения морски език (участък, в който ще се прилага ОДУ: 3a; води на Съюза от подучастъци 22—32) да е 336 тона (промяната в ОДУ за 2017—2018 г. е - 39 %) вместо 436 тона (- 21 %). Предложеният ОДУ за мерлуза (участък, в който ще се прилага ОДУ: общ ОДУ в северните води 3a/2a и 4/5b, 6, 7, 12 и 14/8abde) е 97 581 тона (промяната в ОДУ за 2017—2018 г. е - 19 %) вместо 104 060 тона (- 13 %).

IP/17/4284

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar