Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen efterlyser ett snabbare genomförande av partnerskapsramen för migration och ytterligare åtgärder längs den centrala Medelhavsrutten.

Bryssel den 2 mars 2017

Inför Europeiska rådets möte nästa vecka rapporterar kommissionen och den höga representanten/vice ordföranden för tredje gången om de framsteg som gjorts vad gäller partnerskapsramen för migration och redovisar de första steg som tagits för att genomföra åtgärder längs den centrala Medelhavsrutten.

Inför Europeiska rådets möte nästa vecka rapporterar kommissionen och den höga representanten/vice ordföranden för tredje gången om de framsteg som gjorts vad gäller partnerskapsramen för migration och redovisar de första steg som tagits för att genomföra åtgärder längs den centrala Medelhavsrutten, i enlighet med Maltaförklaringen av den 3 februari och det gemensamma meddelandet av den 25 januari. Det har visserligen gjorts påtagliga framsteg vad gäller de fem prioriterade afrikanska länderna Etiopien, Niger, Mali och Senegal, men det behövs trots detta ytterligare insatser för att man ska nå resultat. Det pågår insatser längs den centrala Medelhavsrutten för att bättre klara av migrationen, rädda liv, intensifiera kampen mot människosmugglare och människohandlare, erbjuda skydd till migranter som behöver detta och öka vidarebosättning och frivilligt återvändande. Dessa insatser genomförs med fullt iakttagande av EU:s humanitära skyldigheter och de mänskliga rättigheterna

– Partnerskap är ett centralt begrepp för Europeiska unionens politik på alla områden, säger Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande för Europeiska kommissionen Federica Mogherini. De viktigaste utmaningarna i vår tid kan vi endast lösa i samarbete med våra partner. Genom partnerskapsramen och de åtgärder som anges i Maltaförklaringen har vi skapat en verkligt heltäckande migrationspolitik, som grundar sig på partnerskap och har försetts med nödvändiga investeringar och resurser . Därigenom kan vi fortsätta att arbeta tillsammans för att rädda liv, upplösa kriminella nätverk, ge människor bättre möjligheter och gemensamt hantera migrationsflödena på ett hållbart, respektfullt och humant sätt.

Ett snabbare genomförande av partnerskapsramen

Sedan partnerskapsramen infördes i juni 2016 har en rad viktiga resultat uppnåtts. Åtgärderna för att bekämpa smuggling av migranter och människohandel och ge bistånd till migranter håller på att ta form. Som exempel kan nämnas att i Niger fördubblades antalet migranter som fick stöd i de centrum som drivs av Internationella organisationen för migration (IOM) under 2016, till över 15 000 personer. Närmare 5 000 personer fick hjälp till frivilligt återvändande till sina ursprungsorter och nio projekt inom ramen för EU:s förvaltningsfond för Afrika tillhandahåller stöd till Nigers utveckling i stort. Förhandlingar pågår med Nigeria om ett återtagandeavtal och målsättningen är att dessa ska ha slutförts senast i juni 2017. Man har antagit ytterligare projekt för Senegal och Mali som syftar till att stödja återanpassning och skapa sysselsättning. Dessutom planeras ytterligare program för Etiopien som syftar till att stödja flyktingar och värdsamhällen och man har även sänt europeiska sambandsmän för integration till alla de fem prioriterade länderna.

I december 2016 antogs 42 nya program till ett värde av 587 miljoner euro inom ramen för EU:s förvaltningsfond för Afrika, vilket gör att det nu totalt sett finns 106 antagna projekt med ett värde av drygt 1,5 miljarder euro. EU:s förvaltningsfond är verksam i 26 länder och dess anslag uppgår för närvarande till över 2,5 miljarder euro, vilket inbegriper de 152 miljoner euro som hittills anslagits av EU:s medlemsstater och andra givare.

Åtgärder längs den centrala Medelhavsrutten

Arbetet inom ramen för partnerskapsramen har kompletterats genom att ökad tonvikt nu läggs på den centrala Medelhavsrutten. De föreslagna åtgärderna kommer att konkretiseras genom den genomförandeplan som fastställts av det maltesiska ordförandeskapet i nära samarbete med kommissionen, den höga representanten och medlemsstaterna.

Främst prioriteras hanteringen av migrationsströmmarna längs den centrala Medelhavsrutten och för 2017 mobiliseras 200 miljoner euro till migrationsrelaterade projekt, särskilt i Libyen. Syftet är att minska antalet överfarter, fortsätta att rädda liv till sjöss, intensifiera kampen mot människosmugglare och människohandlare, skydda migranter, öka vidarebosättning, främja frivilligt återvändande och att hantera migrationsflödena via Libyens södra gräns. Samordningen med internationella partner såsom UNHCR och IOM har intensifierats. IOM har till exempel inom ramen för EU:s förvaltningsfond för Afrika fått i uppdrag att ansvara för humanitärt återsändande och återanpassning av 5 000 migranter (ursprungligt mål) i Libyen. Under 2017 har hittills så länge 560 strandsatta migranter erbjudits bistånd i samband med återvändande.

Det är av stor vikt att man fortsätter och förstärker samarbetet med Egypten, Tunisien och Algeriet, bland annat genom regionala initiativ som t.ex. Seahorse-nätverket för Medelhavet. GSFP-insatser och GSFP-uppdrag, bland annat insatsen Eunavfor MED Sophia och EU Bam Libyen, är särskilt viktiga för genomförandet. Sophia-insatsen har slutfört ett första utbildningspaket för 93 anställda inom den libyska kustbevakningen och marinen och ett andra paket har inletts. Kommissionen har kompletterat detta med en specialistutbildning för libyska kustbevakningen och marinen som ges inom ramen för Seahorse-insatsen, som kommer att bestå av 15 nya utbildningstillfällen fram till juli 2017.

Vad händer nu?

EU kommer att fortsätta sitt samarbete med tredjeländer inom ramen för partnerskapsramen och använda sig av alla strategier och redskap den förfogar över för detta ändamål, till exempel återvändandepolitiken, laglig migration och operativa redskap, bland annat en ökad användning av EU-organen, de europeiska sambandsmännen för integration och de finansiella instrumenten. Under de närmaste månaderna kommer man att ytterligare utveckla synergieffekter mellan partnerskapsramen och de nya initiativen i samband med Maltaförklaringen, särskilt i Sahelbältet och längs Libyens södra gräns och för att underlätta ett snabbt frivilligt återvändande för strandsatta migranter i Libyen. En utvärdering kommer i den rapport om partnerskapsramen som läggs fram i juni, dvs. ett år efter det att ramen började genomföras.

Bakgrund

Sedan partnerskapsramen inleddes i juni 2016 har EU:s institutioner och medlemsstater – i nära samarbete med partnerländerna – oavbrutet verkat för att förbättra hanteringen av migrationen i alla dess former. Samtidigt har det genomförts kompletterande insatser genom regionala initiativ såsom Khartoum- och Rabatprocesserna och man har även fortsatt med arbetet för att konkretisera förklaringen och handlingsplanen från Valletta. Vid det möte på högre tjänstemannanivå inom ramen för Vallettaprocessen som ägde rum den 8 februari kunde man göra en bedömning av vilka resultat som dittills uppnåtts. EU har genom den europeiska migrationsagendan infört en omfattande strategi för att bättre hantera migrationen och åtgärda dess bakomliggande orsaker, vilken sammankopplar den interna dimensionen och arbetet tillsammas med tredjeländer i detta avseende. Den rapport som nu läggs fram är dessutom nära kopplad till den förnyade handlingsplanen för en effektivare återvändandepolitik och den rekommendation om genomförandet av genomförandet av direktivet om återvändande som också antogs i dag.

Läs mer

Tredje lägesrapporten om partnerskapsramen med tredjeländerna inom den europeiska migrationsagendan

Bilaga

Frågor och svar:

Faktablad: Partnerskapsramen för migration

Faktablad: Mali

Senegal

Etiopien

Niger

Nigeria

Förbindelserna mellan EU och Libyen

Faktablad: EU:s förvaltningsfond för Afrika

IP/17/402

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar