Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija aicina paātrināt izpildi attiecībā uz Migrācijas partnerības satvaru un turpmākiem pasākumiem Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā

Briselē, 2017. gada 2. martā

Pirms Eiropadomes sanāksmes, kas notiks nākamnedēļ, Komisija un Augstā pārstāve / Komisijas priekšsēdētāja vietniece trešo reizi ziņo par progresu, kas panākts Migrācijas partnerības satvara ietvaros, un izklāsta pirmos soļus, kas veikti, lai īstenotu pasākumus Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā.

Pirms Eiropadomes sanāksmes, kas notiks nākamnedēļ, Komisija un Augstā pārstāve/Komisijas priekšsēdētāja vietniece trešo reizi ziņo par progresu, kas panākts Migrācijas partnerības satvara ietvaros, un izklāsta pirmos soļus, kas veikti, lai īstenotu pasākumus Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā, kā noteikts 3. februāra Maltas deklarācijā un 25. janvāra kopīgajā paziņojumā. Ir gūti konkrēti panākumi sadarbībā ar piecām Āfrikas prioritārajām valstīm, proti, Etiopiju, Nigēru, Nigēriju, Mali un Senegālu, tomēr ir jāpastiprina centieni, lai sasniegtu rezultātus. Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā tiek turpināts darbs, lai labāk pārvaldītu migrāciju, turpinātu glābt dzīvības, pastiprinātu cīņu pret kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem un nodrošinātu aizsardzību migrantiem, kuriem tā ir nepieciešama, kā arī lai veicinātu pārmitināšanu un atbalstītu brīvprātīgu atgriešanos, pilnībā ievērojot ES humāno imperatīvu un cilvēktiesības.

Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni teica: “Partnerība” ir atslēgas vārds visās Eiropas Savienības politikas jomās: kopā ar mūsu partneriem mēs risinām galvenās mūsdienu problēmas. Izmantojot šo partnerības satvaru un pasākumus, kas paredzēti Maltas deklarācijā, mēs esam izveidojuši patiesi visaptverošu migrācijas politiku, kuras pamatā ir partnerība un nepieciešamie ieguldījumi un resursi, kas ļaus mums turpināt strādāt kopā, lai glābtu dzīvības, likvidētu noziedzīgus tīklus, sniegtu cilvēkiem vairāk iespēju un kopā pārvaldītu migrācijas plūsmas ilgtspējīgā, cieņpilnā un humānā veidā.”

Darbības paātrināšana partnerības satvara ietvaros

Kopš partnerības satvara uzsākšanas 2016. gada jūnijā ir sasniegti daudzi nozīmīgi rezultāti. Tiek veidota rīcībpolitika cīņai pret migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, kā arī palīdzības sniegšanai migrantiem. Piemēram, Nigērā to migrantu skaits, kuriem tiek sniegts atbalsts Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) vadītajos centros, 2016. gadā divkāršojās, sasniedzot vairāk nekā 15 000. Gandrīz 5 000 cilvēku tika sniegta palīdzība saistībā ar brīvprātīgu atgriešanos viņu izcelsmes kopienās, un deviņu projektu ietvaros, kas tiek īstenoti saskaņā ar ES Trasta fondu Āfrikai, tiek atbalstīta Nigēras vispārējā attīstība. Turpinās sarunas ar Nigēriju par atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar mērķi noslēgt šo nolīgumu līdz 2017. gada jūnijam. Ir pieņemti papildu projekti, lai atbalstītu reintegrāciju un nodarbinātības iespēju radīšanu Senegālā un Mali. Sagatavošanas procesā ir vēl citas programmas bēgļu un uzņēmējkopienu atbalstam Etiopijā, un Eiropas migrācijas sadarbības koordinatori ir norīkoti uz visām piecām prioritārajām valstīm.

2016. gada decembrī ES Trasta fonda Āfrikai ietvaros tika panākta vienošanās par 42 jaunām programmām 587 miljonu eiro apmērā, tādējādi kopējais pieņemto projektu skaits sasniedz 106 un to vērtība ir vairāk nekā 1,5 miljardi eiro. ES Trasta fonds darbojas 26 valstīs, un tā pašreizējais piešķīrums ir vairāk nekā 2,5 miljardi eiro, tostarp 152 miljoni eiro, ko līdz šim solījušas sniegt ES dalībvalstis un citi līdzekļu devēji.

Pasākumi, kas veikti Vidusjūras centrālās daļas maršrutā

Darbu pie partnerības satvara papildina pastiprināta uzmanība Vidusjūras centrālās daļas maršrutam. Ierosinātie pasākumi tiek īstenoti, izmantojot Eiropadomes prezidentvalsts Maltas Īstenošanas plānu un cieši sadarbojoties ar Komisiju, Augsto pārstāvi un dalībvalstīm.

Prioritāte ir piešķirta migrācijas plūsmu pārvaldībai Vidusjūras centrālās daļas maršrutā, un 2017. gadā ir mobilizēti 200 miljoni eiro ar migrāciju saistītiem projektiem, jo īpaši Lībijā. Mērķis ir samazināt jūras šķērsošanas gadījumu skaitu un turpināt dzīvību glābšanu jūrā, pastiprināt cīņu pret kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem, aizsargāt migrantus, veicināt pārmitināšanu un sekmēt brīvprātīgu atgriešanos, kā arī pārvaldīt migrantu plūsmas pāri Lībijas dienvidu robežai. Ir pastiprināta koordinācija ar starptautiskajiem partneriem, piemēram, ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju un IOM. Piemēram, ar IOM ir noslēgts līgums ES Trasta fonda Āfrikai ietvaros, lai īstenotu sākotnējo mērķi – veikt 5 000 migrantu humanitāro repatriāciju un reintegrāciju Lībijā. Līdz šim 2017. gadā atgriešanās palīdzība ir piedāvāta 560 grūtībās nonākušiem migrantiem.

Svarīgi ir turpināt un pastiprināt sadarbību ar Ēģipti, Tunisiju un Alžīriju, tostarp izmantojot reģionālās iniciatīvas, piemēram, Seahorse Vidusjūras tīklu. Īstenošanā būtiska nozīme ir KĀDP operācijām un misijām, jo īpaši EUNAVFOR Med operācijai Sophia un EUBAM Libya. Operācijas Sophia ietvaros ir pabeigts pirmais apmācības pasākumu kopums 93 Lībijas krasta apsardzes un jūras spēku personāla locekļiem un uzsākts otrais pasākumu kopums. Komisija papildina šos pasākumus, paplašinot specializēto apmācību Lībijas krasta apsardzei un jūras spēkiem saskaņā ar operāciju Seahorse, kuras ietvaros līdz 2017. gada jūlijam ir paredzēti 15 jauni mācību kursi.

Nākamie pasākumi

ES turpinās sadarbību ar trešām valstīm partnerības satvara ietvaros, izmantojot visus pieejamos politikas veidus un instrumentus, kas ir tās rīcībā, piemēram, atgriešanas politiku, likumīgo migrāciju un darbības instrumentus, tostarp pastiprināti sadarbojoties ar ES aģentūrām un Eiropas migrācijas sadarbības koordinatoriem un izmantojot finanšu instrumentus. Turpmākajos mēnešos tiks tālāk izstrādātas sinerģijas starp partnerības satvaru un jaunajām iniciatīvām Maltas deklarācijas kontekstā, jo īpaši Sāhelas joslā un Lībijas robežas dienvidu daļā, tostarp, lai veicinātu to migrantu drīzu atbalstītu brīvprātīgo atgriešanu, kuri ir bloķēti Lībijā. Situācijas analīze tiks iekļauta ziņojumā par partnerības satvaru, kas tiks publicēts jūnijā – vienu gadu pēc tā īstenošanas sākuma.

Vispārīga informācija

Kopš partnerības satvara uzsākšanas 2016. gada jūnijā ES iestādes un dalībvalstis ciešā sadarbībā ar partnervalstīm ir neatlaidīgi strādājušas, lai efektīvāk pārvaldītu migrāciju visos tās veidos. Paralēli turpinās papildu darbs, izmantojot reģionālās iniciatīvas, piemēram, Hartūmas un Rabātas procesu, kā arī tiek turpināti pasākumi saistībā ar Valletas deklarāciju un Valletas kopīgo rīcības plānu. Valletā 8. februārī notikušajā augstāko amatpersonu sanāksmē bija iespēja izvērtēt līdz šim gūtos rezultātus. Izmantojot Eiropas programmu migrācijas jomā, ES ieviesa visaptverošu pieeju, kuras mērķis ir labāk pārvaldītu migrāciju un risināt tās pamatcēloņus, iekšējo dimensiju sasaistot ar darbu, kas šajā jomā tiek veikts ar trešām valstīm. Šajā sakarā šodien iesniegtais ziņojums ir arī cieši saistīts ar atjaunināto rīcības plānu par efektīvāku atgriešanas politiku un ar šodien līdztekus pieņemto ieteikumu par Atgriešanas direktīvas īstenošanu.

Sīkāka informācija

Trešais progresa ziņojums par partnerības satvaru sadarbībai ar trešām valstīm saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā

Pielikums

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa: Migrācijas partnerības satvars

Faktu lapa: Mali

Senegāla

Etiopija

Nigēra

Nigērija

ES un Lībijas attiecības

Faktu lapa: ES Trasta fonds Āfrikai

IP/17/402

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar