Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija ragina sparčiau įgyvendinti partnerystės migracijos srityje modelį ir kitus su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu susijusius veiksmus

Briuselis, 2017 m. kovo 2 d.

Prieš kitą savaitę vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Komisija drauge su vyriausiąja įgaliotine ir Komisijos pirmininko pavaduotoja trečią kartą pateikė partnerystės migracijos srityje modelio įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir pristatė pirmuosius su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu susijusių veiksmų įgyvendinimo žingsnius.

Prieš kitą savaitę vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Komisija drauge su vyriausiąja įgaliotine ir pirmininko pavaduotoja trečią kartą pateikė partnerystės migracijos srityje modelio įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir pristatė pirmuosius su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu susijusių veiksmų įgyvendinimo žingsnius, suplanuotus vasario 3 d. Maltos deklaracijoje ir sausio 25 d. Bendrame komunikate. Apčiuopiama pažanga padaryta dėl penkių prioritetinių Afrikos šalių – Etiopijos, Nigerio, Nigerijos, Malio ir Senegalo, tačiau reikiamiems rezultatams pasiekti reikia didesnių pastangų. Tęsiamas su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu susijęs darbas, kuriuo siekiama geriau valdyti migraciją, gelbėti gyvybes, stiprinti kovą su nelegalios imigracijos tarpininkais ir prekiautojais žmonėmis, taip pat teikti apsaugą jos stokojantiems migrantams ir didinti perkėlimo bei remiamo savanoriško grįžimo atvejų skaičių, visapusiškai laikantis ES humanitarinių principų ir gerbiant žmogaus teises.

„Partnerystė yra pagrindinis Europos Sąjungos visų sričių politikos aspektas: pagrindines šių laikų problemas sprendžiame drauge su savo partneriais, – teigė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini. – Partnerystės modelis ir Maltos deklaracijoje numatyti žingsniai padėjo mums sukurti iš tiesų visapusę migracijos politiką, grindžiamą partneryste ir remiamą būtinomis investicijomis ir ištekliais, kad galėtume toliau drauge dirbti – gelbėti gyvybes, ardyti nusikaltėlių tinklus, suteikti žmonėms geresnių galimybių ir laikydamiesi tvarumo, pagarbos ir humaniškumo principų bendrai valdyti migrantų srautus.

Sparčiau siekti pagal partnerystės modelį vykdomos veiklos rezultatų

Nuo partnerystės modelio įgyvendinimo pradžios 2016 m. birželio mėn. pasiekta nemažai svarbių rezultatų. Kovos su neteisėtu migrantų gabenimu bei prekyba žmonėmis ir pagalbos teikimo migrantams veiksmai įgauna konkrečią formą. Pavyzdžiui, Nigeryje migrantų, kurie sulaukia paramos Tarptautinės migracijos organizacijos valdomuose centruose, skaičius 2016 m. padvigubėjo ir dabar yra daugiau kaip 15 000. Beveik 5000 asmenų padėta savanoriškai grįžti į savo kilmės bendruomenes, o devyniais ES ir Afrikos patikos fondo finansuojamais projektais remiamas bendras Nigerio vystymasis. Tęsiamos derybos su Nigerija dėl readmisijos susitarimo – jį siekiama sudaryti iki 2017 m. birželio mėn. Priimti Senegalui ir Maliui skirti papildomi projektai, kuriais remiama reintegracija ir darbo galimybių kūrimas. Etiopijai rengiamos tolesnės paramos pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms programos, o į visas penkias prioritetines šalis atsiųsti Europos migracijos ryšių palaikymo pareigūnai.

2016 m. gruodžio mėn. susitarta dėl 42 naujų programų, kurių bendras biudžetas, skiriamas iš ES ir Afrikos patikos fondo, sudaro 587 mln. EUR, tad šiuo metu yra priimti iš viso 106 projektai, o jų bendras biudžetas yra daugiau kaip 1,5 mlrd. EUR. ES patikos fondas veikia 26 šalyse – šiuo metu jam skirta daugiau kaip 2,5 mlrd. EUR, įskaitant 152 mln. EUR, kuriuos iki šiol pažadėjo skirti ES valstybės narės ir kiti paramos teikėjai.

Įgyvendinti su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu susiję veiksmai

Be partnerystės modeliui skirto darbo, padidėjo ir dėmesys centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutui. Siūlomi veiksmai yra vykdomi pagal įgyvendinimo planą, kurį parengė Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujanti Malta, glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, vyriausiąja įgaliotine ir valstybėmis narėmis.

Prioritetu laikomas migracijos centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu srautų valdymas – 2017 m. su migracija susijusiems projektams, visų pirma skirtiems Libijai, sutelkta 200 mln. EUR. Projektų tikslas – sumažinti nelegalaus plukdymo per jūrą skaičių ir toliau gelbėti gyvybes jūroje, stiprinti kovą su nelegalios imigracijos tarpininkais ir prekiautojais žmonėmis, užtikrinti migrantų apsaugą, didinti perkeliamų į ES asmenų skaičių ir skatinti remiamą savanorišką grįžimą, taip pat valdyti migrantų srautus per pietinę Libijos sieną. Sustiprintas veiklos koordinavimas su tarptautiniais partneriais, pvz., Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru ir Tarptautine migracijos organizacija. Pvz., Tarptautinei migracijos organizacijai ES ir Afrikos patikos fondo lėšomis buvo pavesta įgyventi pirmąjį tikslą – užtikrinti 5000 Libijoje esančių migrantų humanitarinę repatriaciją ir reintegraciją. 2017 m. kol kas pagalba už tai, kad grįžtų, pasiūlyta 560 sunkioje padėtyje atsidūrusių migrantų.

Labai svarbu tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su Egiptu, Tunisu ir Alžyru, be kita ko, įgyvendinant regionines iniciatyvas, pvz., kuriant Viduržemio jūros regiono tinklą „Seahorse“. Tam įgyvendinti yra būtinos bendros saugumo ir gynybos politikos operacijos bei misijos, visų pirma Europos Sąjungos karinė operacija Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje SOPHIA ir Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misija Libijoje. Baigti pirmieji operacijos SOPHIA mokymai, skirti 93 Libijos pakrančių apsaugos ir karinių jūrų pajėgų pareigūnams, ir pradėti antrieji mokymai. Papildydama operacijai „Seahorse“ reikalingus specialybės mokymus Libijos pakrančių apsaugos ir karinių jūrų pajėgų pareigūnams Komisija numatė iki 2017 m. liepos 17 d. surengti dar 15 naujų profesinio rengimo kursų.

Tolesni veiksmai

ES pagal partnerystės modelį toliau bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis naudos visų sričių politiką ir priemones – grąžinimo politiką, teisėtos migracijos ir veiklos priemones, įskaitant aktyvesnę ES agentūrų pagalbą, Europos migracijos ryšių palaikymo pareigūnus ir finansines priemones. Artimiausiais mėnesiais bus toliau plėtojama partnerystės modelio ir pagal Maltos deklaraciją parengtų naujų iniciatyvų sinergija, ypač Sachelio sąsiauryje ir prie pietinės Libijos sienos, taip pat gerinamos sąlygos teikti skubią savanoriško grįžimo pagalbą Libijoje įstrigusiems migrantams. Birželio mėn. ataskaitoje bus apžvelgti pirmieji partnerystės modelio įgyvendinimo metai.

Pagrindiniai faktai

Nuo partnerystės modelio įgyvendinimo pradžios 2016 m. birželio mėn. ES institucijos ir valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su šalimis partnerėmis, uoliai darbavosi siekdamos veiksmingiau valdyti visų formų migraciją. Vykdant regionines iniciatyvas yra tęsiamas ir papildomas darbas – Chartumo ir Rabato procesai, Valetos deklaracijos įgyvendinimas ir bendro Valetos veiksmų plano vykdymas. Vasario 8 d. Valetos vyresniųjų pareigūnų susitikimas buvo proga įvertinti jau pasiektus rezultatus. Pagal Europos migracijos darbotvarkę ES sukūrė visapusišką geresnio migracijos valdymo ir pamatinių jos priežasčių šalinimo strategiją, kuri susieja vidaus aspektą ir šios srities bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis rezultatus. Ši ataskaita taip pat yra glaudžiai susijusi su atnaujintu veiksmingos grąžinimo politikos veiksmų planu ir šiandien taip pat priimta Rekomendacija dėl Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo.

Daugiau informacijos

Trečioji pagal Europos migracijos darbotvarkę sukurto partnerystės su trečiosiomis šalimis modelio įgyvendinimo ataskaita

Priedas

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė: Partnerystės migracijos srityje modelis

Informacijos suvestinė: Malis

Senegalas

Etiopija

Nigeris

Nigerija

ES ir Libijos santykiai

Informacijos suvestinė: ES ir Afrikos patikos fondas

IP/17/402

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar