Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията призовава за ускорено изпълнение на задачите, очертани в рамката за партньорство в областта на миграцията, и за по-нататъшни действия по отношение на маршрута през Централното Средиземноморие

Брюксел, 2 март 2017 r.

Преди заседанието на Европейския съвет през следващата седмица Комисията и върховният представител/заместник-председател докладват за трети път за постигнатия напредък по рамката за партньорство в областта на миграцията и представят първите стъпки за изпълнение на действията по отношение на маршрута през Централното Средиземноморие.

Преди заседанието на Европейския съвет през следващата седмица, Комисията и върховният представител/заместник-председател докладват за трети път за постигнатия напредък по рамката за партньорство в областта на миграцията и представят първите стъпки за изпълнение на действията по отношение на маршрута през Централното Средиземноморие, очертани в Декларацията от Малта от 3 февруари и Съвместното съобщение от 25 януари. Постигнат е осезаем напредък с петте африкански приоритетни държави — Етиопия, Нигер, Нигерия, Мали и Сенегал, но трябва да се положат повече усилия за постигане на резултати. По отношение на маршрута през Централното Средиземноморие се работи за по-добро управление на миграцията, спасяване и занапред на хора, засилване на борбата срещу контрабандата и трафика на хора и осигуряване на защита на мигрантите в нужда, както и за увеличаване на броя на презаселванията и случаите на подпомогнато доброволно връщане, при пълно спазване на хуманитарния императив на ЕС и зачитане на правата на човека.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Федерика Могерини заяви: „Ключовата дума във всички политики на Европейския съюз е „партньорство“: заедно с нашите партньори ние посрещаме основните предизвикателства на нашето време. Чрез рамката за партньорство и стъпките, предвидени в Декларацията от Малта, ние създадохме една наистина всеобхватна миграционна политика, основана на партньорство и обезпечена с необходимите инвестиции и ресурси, която ще ни позволи да продължим да работим заедно за спасяването на хора, разбиването на престъпните мрежи, осигуряването на по-добри възможности за хората, съвместно управление на миграционните потоци по устойчив, хуманен и зачитащ достойнството начин.“

Ускоряване на оперативното изпълнение по рамката за партньорство

От стартирането на рамката за партньорство през юни 2016 г. бяха постигнати редица важни резултати. Действията за борба с незаконното превеждане през границите и трафика на мигранти и за оказване на помощ на мигранти постепенно се изграждат като система. Само в Нигер, например, броят на подпомаганите мигранти в центровете, управлявани от Международната организация по миграция (МOM), се е удвоил през 2016 г. до над 15 000. Почти 5 000 души бяха подпомогнати за доброволното им връщане в техните общности на произход, а девет проекта по линия на Доверителния фонд на ЕС за Африка оказват подкрепа на цялостното развитие на Нигер. Продължават преговорите с Нигерия за споразумение за обратно приемане, с цел то да бъде сключено до юни 2017 г. Бяха одобрени допълнителни проекти за Сенегал и Мали в подкрепа на реинтеграцията и създаването на работни места. Подготвят се допълнителни програми за подпомагане на бежанците и на приемащите общности за Етиопия, а във петте приоритетни държави бяха изпратени европейски служители за връзка по въпросите на миграцията.

През декември 2016 г. в рамките на Доверителния фонд на ЕС за Африка бяха договорени общо 42 нови програми на стойност 587 млн. евро, с което общият брой на приетите проекти достигна 106, на стойност над 1,5 млрд. евро. Доверителният фонд на ЕС работи в 26 държави, като понастоящем за него са заделени средства в размер на повече от 2,5 млрд. евро, в т.ч. 152 млн. евро, за чието осигуряване задължения са поели държавите от ЕС и други донори.

Действия по отношение на маршрута през Централното Средиземноморие

Работата по рамката за партньорство се допълва от засилено внимание към маршрута през Централното Средиземноморие. Малтийското председателство на Европейския съвет в тясно сътрудничество с Комисията, върховния представител и държавите членки работи съгласно план за изпълнение за осъществяването на предложените в рамката действия.

Дава се приоритет на управлението на миграционните потоци по маршрута през Централното Средиземноморие, като през 2017 г. ще бъдат мобилизирани 200 млн. евро за проекти, свързани с миграцията, по-специално в Либия. Целта е да се намали броят на нелегалните преминавания и да продължи спасяването на хора в морето, да се засили борбата срещу контрабандата и трафика на хора, да се осигури защита на мигрантите, да се увеличи броят на презаселванията и да се насърчава подпомогнатото доброволно връщане, както и да се управляват мигрантските потоци през южната либийска граница. Беше засилена координацията с международните партньори, като ВКБООН и МОМ. В рамките на Доверителния фонд на ЕС за Африка, например, бе договорено МОМ да провежда хуманитарното репатриране и реинтеграциятана 5 000 мигранти в Либия, като това е само първоначалният им целеви брой. От началото на 2017 г. до сега бе предложено подпомагане за връщане на 560 блокирани мигранти.

От ключово значение е продължаването и засилването на сътрудничеството с Египет, Тунис и Алжир, включително чрез регионални инициативи като мрежата „Seahorse Mediterraneo“. Операциите и мисиите по линия на ОПСО, по-специално EUNAVFOR Med — операция Sophia и EUBAM Libya, също допринасят за постигането на резултати. В рамките на операция Sophia завърши първият пакет за обучение на 93 служители на бреговата охрана и военноморските сили на Либия и започна втори пакет. Комисията допълни тази операция с разширяването на обучението за специалисти от бреговата охрана и военноморските сили на Либия, провеждано чрез операцията Seahorse, с 15 нови курса за обучение, планирани до юли 2017 г.

Следващи стъпки

ЕС ще продължи да работи с трети държави чрез рамката за партньорство, използвайки всички налични политики и инструменти, с които разполага, като например политиката за връщане, законната миграция и оперативните инструменти, включително по-широкото използване на агенциите на ЕС, европейските служители за връзка по въпросите на миграцията и финансовите инструменти. Взаимодействието между рамката за партньорство и новите инициативи в контекста на Декларацията от Малта ще бъде доразвито през следващите месеци, по-специално в пояса Сахел и южната страна на границата на Либия, както и с цел да се улесни бързото връщане на мигранти, блокирани в Либия. Резултатите ще бъдат отразени в доклада за рамката за партньорство през юни, година след началото на нейното прилагане.

Контекст

От стартирането на рамката за партньорство през юни 2016 г. до сега институциите на ЕС и държавите членки — в тясно сътрудничество със страните партньорки — работят неуморно за по-ефективно управление на миграцията във всичките ѝ форми. Успоредно с това продължават допълващи дейности чрез регионални инициативи, като процесът от Хартум и процесът от Рабат, както и дейностите по Декларацията от Валета и Съвместния план за действие от Валета. Срещата на високопоставени служители, проведена на 8 февруари във Валета, предостави възможност да се оценят постигнатите до момента резултати. Чрез Европейската програма за миграцията ЕС въведе всеобхватен подход за по-добро управление на миграцията и насочи усилията си към нейните първопричини, като свърза вътрешното измерение с работата с трети държави в това отношение. Във връзка с това настоящият доклад е тясно свързан и с подновения План за действие относно по-ефективна политика за връщане и с Препоръката относно прилагането на Директивата за връщането, приета паралелно днес.

За повече информация

Трети доклад за напредъка по рамката за партньорство с трети държави в контекста на европейската програма за миграцията

Приложение

Въпроси и отговори:

Информационен документ: Рамка за партньорство в областта на миграцията

Информационен документ: Мали

Сенегал

Етиопия

Нигер

Нигерия

Отношения ЕС — Либия

Информационен документ: Доверителен фонд на ЕС за Африка

IP/17/402

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar