Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Tööhõive: komisjoni aruandest selgub, et palkade kasv on olnud märkimisväärne ja üleminek töötuselt tööhõivele on muutunud kiiremaks

Brüssel, 13. oktoober 2017

Komisjon avaldas täna oma iga-aastase aruande tööturu ja palkade suundumustest Euroopas.

Käesoleva aasta väljaandes leiavad kinnitust ELis juba varem ära märgitud positiivsed suundumused tööturul. ELis töötab 235 miljonit inimest ning see ületab tööhõive kriisieelse taseme. Töötuse määr 7,6% läheneb samuti majanduslanguse eelsele tasemele. Lisaks selgub aruandest, et töötute jaoks on töö leidmine muutunud lihtsamaks. Teisest küljest on paindlikum töökorraldus toonud kasu nii ettevõtjatele kui ka üksikisikutele, kuid samas on tekkinud mõnel juhul lõhe eri liiki lepingutega töötajate vahel, kuna ajutises töösuhtes olevad isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad on vähem kaitstud.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis: „Järjest enamatel inimestel on võimalik Euroopas tööd leida ning praegu on tööhõive kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Euroopa lõikab õigesti suunatud poliitiliste reformide vilju. Samal ajal tuleb meil asuda juba järgmiste probleemide lahendamisele. Peame tagama õiglased töötingimused ja sotsiaalkaitse kõigile töötajatele, olenemata nende tööalasest staatusest. 26. aprillil algatatud Euroopa sotsiaalõiguste samba abil oleme ajakohastamas töölepingute ja sotsiaalkaitse eeskirju, et saavutada paremaid töö- ja elutingimusi kogu ELis.“

Tööturu ja palkade suundumuste 2017. aasta aruanne näitab samuti, et 2016. aastal suurenesid palgad euroalal 1,2% ning seda kasvu esines peaaegu kõikides liikmesriikides. Võrdlemisi madala palgatasemega liikmesriikides (näiteks Balti riigid, Ungari ja Rumeenia) oli kasv kõige suurem. See tähendab, et üle Euroopa on palkade tase ühtlustumas. Paraku on paljudes riikides palkade kasvumäär siiski hiljutises töötuse vähenemise prognoosis eeldatud tasemest madalam. Lisaks on peaaegu kõikides liikmesriikides ajutiste töötajate palgad alaliste töötajate omadest madalamad, seda eelkõige nendes liikmesriikides, kus ajutise tööhõive osakaal on suurem.

Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimiseks on komisjon esitanud ettepaneku lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta ning algatanud konsultatsioonid sotsiaalpartneritega, et ajakohastada töölepinguid reguleerivaid eeskirju ning võimaldada sotsiaalkaitset kõigile. Need algatused võivad pärast vastuvõtmist pakkuda lahendusi tööturu ja palga suundumuste käesoleva aasta aruandes esile toodud probleemidele, nagu tööturu killustatus ja töötajate vähene kaitse mittestandardsete tööhõivevormide puhul.

Taust

Euroopa tööturu ja palkade suundumuste aruandes analüüsitakse tööturgu makromajanduslikust seisukohast. Aruandes esitatakse tööhõive ja palkade hiljutiste arengute analüüs vaadelduna nii euroalal kui ka ELis tervikuna ning võrreldes seda ELi ülemaailmsete kaubanduspartnerite omaga. Igas väljaandes on kindlale teemale pühendatud peatükk, mis sisaldab vastava teema põhjalikku makromajanduslikku analüüsi. Aruande varasemad väljaanded on esitatud siin.

Ettepanekus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta, mille komisjon võttis vastu 26. aprillil 2017, on loetletud 20 peamist põhimõtet ja õigust, millele peaks tuginema õiglane ja hästitoimiv tööturg ning sotsiaalhoolekanne. 2017. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus kinnitas president Juncker, et komisjon on otsustanud sotsiaalõiguste samba elluviimisega kindlalt edasi minna, sest see on üks võtmeteguritest euroopalike väärtuste hoidmisel ning süvitsiminevama ja õiglasema ELi loomisel. „Kui soovime vältida Euroopas sotsiaalset killustatust ja sotsiaalset dumpingut, peaksid liikmesriigid võimalikult kiiresti ja hiljemalt Göteborgis novembris toimuval tippkohtumisel kokku leppima Euroopa sotsiaalõiguste samba loomises.“ Õiglaste töökohtade ja majanduskasvu teemaline sotsiaaltippkohtumine toimub 17. novembril 2017 Rootsis Göteborgis. Lisateavet tippkohtumise kohta on esitatud siin.

Lisateave

Marianne Thyssen Twitteris ja Facebookis

IP/17/3867

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar