Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas. Strateginės partnerystės stiprinimas ir pažanga įgyvendinant bendrą darbotvarkę

Briuselis, 2017 m. spalio 6 d.

Šiandien Naujajame Delyje buvo surengtas 14-asis Europos Sąjungos ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas, žymintis dviejų didžiausių pasaulio demokratinių regionų 55 diplomatinių santykių metus.

Europos Sąjungai susitikime atstovavo Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas. Indijai atstovavo Ministras Pirmininkas Narendra Modis. Susitikime dalyvavo ir vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini.

Europos Sąjunga ir Indija paskelbė Bendrą aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą. Buvo priimti ir bendri pareiškimai dėl kovos su terorizmu, švarios energijos ir klimato kaitos bei pažangios ir tvarios urbanizacijos. Vadovai taip pat įvertino, kaip įgyvendinama išsami ES ir Indijos 2020 m. veiksmų darbotvarkė, patvirtinta praėjusių metų aukščiausiojo lygio susitikime.

„Esame du didžiausi pasaulio demokratiniai regionai. Esame du iš pasaulio regionų, kurių ekonomika didžiausia. Mus sieja tos pačios vertybės ir tikėjimas laisve, lygybe, tolerancija ir teisine valstybe. Bendradarbiauti su bendraminte partnere, tokia kaip Indija, yra logiška. Tai natūralu, – teigė Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris. – Sutarėme, kad mūsų prekybos santykiai turėtų būti perkelti į kitą lygmenį. Atėjo laikas Indijos ir ES laisvosios prekybos susitarimui. Kai aplinkybės bus tinkamos, ir tik tuo tuomet, kai jos bus tinkamos, vėl tęsime darbą. Šiandienos aukščiausiojo lygio susitikimas yra svarbus žingsnis teisinga linkme, ir, išklausęs Ministro Pirmininko N. Modžio, esu įsitikinęs, kad galime judėti pirmyn. Lapkritį mūsų pagrindiniai derybininkai susės apibrėžti tolesnių veiksmų.“

Visa Pirmininko J.-C. Junckerio kalba, pasakyta po aukščiausiojo lygio susitikimo surengtoje bendroje spaudos konferencijoje, skelbiama internete.

 

Partnerystė siekiant gerovės

Prekyba ir investicijos yra svarbūs ES ir Indijos strateginės partnerystės aspektai. ES yra didžiausia Indijos prekybos partnerė, o Indija – 9 pagal dydį ES partnerė. Dvišalės prekybos prekėmis ir paslaugomis vertė 2016 m. siekė daugiau kaip 100 mlrd. eurų. Aukščiausiojo lygio susitikime vadovai išreiškė bendrą įsipareigojimą stiprinti ES ir Indijos ekonominę partnerystę ir pasinaudoti visomis šio santykių aspekto galimybėmis. Abi šalys deda pastangas vėl aktyviai siekti, kad tinkamu laiku būtų atnaujintos derybos dėl išsamaus ir abipusiai naudingo laisvosios prekybos susitarimo. Be to, vadovai dar kartą patvirtino, kad pagrindinis vaidmuo tenka Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) ir kad svarbu skatinti laisvą, sąžiningą ir atvirą prekybą siekiant, kad būtų užtikrintas tvarus ekonomikos augimas ir vystymasis. Abi šalys pakartojo, jog yra pasiryžusios bendradarbiauti su visomis PPO narėmis, kad 11-oji ministrų konferencija būtų sėkminga ir kad per ją būtų pasiekta konkrečių rezultatų.

Aukščiausiojo lygio susitikime vadovai palankiai įvertino neseniai sukurtą Investicijų palengvinimo mechanizmą, skirtą ES investicijoms Indijoje, kuriuo ES bus padėta investuoti ir ES investicijos bus skatinamos teikiant konkrečią paramą vietoje ES įmonėms, ketinančioms investuoti Indijoje, visų pirma suteikiant procedūrinių gairių.

 

Partnerystė skatinant atsakingą vystymąsi

Vadovai priėmė Bendrą pareiškimą dėl švarios energijos ir klimato kaitos, demonstruodami bendrą atsakomybę ir ryžtą imtis vadovaujamo vaidmens pasaulyje siekiant švelninti klimato kaitos padarinius ir prie jų prisitaikyti. Abi šalys patvirtino savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir susitarė daugiau bendradarbiauti įgyvendinant klimato politikos įsipareigojimus, ekologiško vėsinimo, vandens siurbimo naudojant saulės energiją, energijos kaupimo, elektromobilumo bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityse, kad susitarimas būtų įgyvendinamas aktyviau.

Europos Sąjungos ir Indijos miestai yra augimo ir inovacijų varikliai, tačiau juose taip pat kyla daugybė neatidėliotinų ekonominių, socialinių ir aplinkos uždavinių. Aukščiausiojo lygio susitikime priimtoje Bendroje deklaracijoje dėl partnerystės pažangios ir tvarios urbanizacijos srityje išdėstomi tolesnių metų glaudesnio abiejų šalių bendradarbiavimo miestų plėtros srityje prioritetai ir tikslai. Partnerystė suteiks naujų ES ir Indijos vietos ir regionų valdžios institucijų bendradarbiavimo galimybių. Ji bus grindžiama ES miestų darbotvarkės ir Indijos pavyzdinės programos, skirtos pažangiesiems miestams, įgyvendinimo patirtimi.

Europos investicijų banko (EIB) pirmininko pavaduotojas Andrew McDowellas patvirtino didžiausią EIB kada nors skirtą paskolą investicijoms Indijoje. 500 mln. eurų naujos paramos tvariam transportui Indijoje bus panaudota finansuoti naujos Bangaloro metro linijos tiesimui ir 96 naujų jam skirtų traukinių įsigijimui.

Vadovai įsipareigojo pereiti prie labiau žiedinės ekonomikos modelio, pagal kurį mažinamas pirminių išteklių naudojimas. Kaip platforma glaudžiam bendradarbiavimui veiksmingo ir tausaus gamtos išteklių naudojimo klausimais, šio itin svarbaus ekonomikos pokyčio strategijų plėtotei ir efektyvaus išteklių naudojimo pasaulio mastu skatinimui bendromis jėgomis bus pasinaudota nauju G 20 dialogu efektyvaus išteklių naudojimo klausimais. Vadovai taip pat sutarė toliau aktyvinti bendradarbiavimą sprendžiant aplinkos uždavinius, visų pirma remiantis Indijos ir ES partneryste vandens srityje. Konkrečios su tuo susijusios priemonės bus nustatytos Indijos ir ES forume vandens klausimais, įvyksiančiame 2017 m. spalio 11 d.

Aukščiausiojo lygio susitikime buvo sutarta suteikti naują postūmį bendradarbiavimui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, pradedant svarbią pavyzdinę vandens srities mokslinių tyrimų iniciatyvą, kurios vertė – 30 mln. eurų. Abi šalys taip pat susitarė intensyvinti savo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje – imti taikyti ES ir Indijos bendro finansavimo mechanizmą visose Indiją dominančiose programos „Horizontas 2020“ srityse, tokiose kaip sveikata, klimato kaita, energetika (pastarosios atveju – pagal iniciatyvą „Misija – inovacijos“). Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas talentingiems Indijos mokslo darbuotojams bendradarbiauti su Europos mokslinių tyrimų tarybos komandomis Europoje, buvo pasirašytas Komisijos ir Indijos mokslo ir inžinerijos mokslinių tyrimų tarybos (SERB) įgyvendinimo susitarimas. Abi šalys patvirtino, kad yra svarbu baigti sudaryti Euratomo ir Indijos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros susitarimą dėl bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, susijusio su branduolinės energijos naudojimu taikiais tikslais, ir sutarė siekti, kad tai būtų sparčiai padaryta.

Vadovai taip pat palankiai įvertino tai, kad nedelsiant bus įgyvendinamas ES ir Indijos horizontalusis susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų. Įgyvendinant šį susitarimą bus atkurtas teisinis ES santykių su Indija aviacijos srityje tikrumas, užtikrinant, kad dvišaliai Indijos ir ES valstybių narių susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų atitiktų ES teisę. Indija dabar pripažįsta ES oro vežėjų paskyrimo principą, tad ES oro vežėjai galės vykdyti skrydžius į Indiją iš bet kurios valstybės narės, su kuria Indija yra sudariusi dvišalį susitarimą.

Be to, vadovai pareiškė bendrą įsipareigojimą stiprinti bendradarbiavimą migracijos ir pabėgėlių reikalų srityje, be kita ko, dalyvaujant Jungtinių Tautų procese, kurio tikslas – priimti pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių. Abi šalys susitarė toliau stiprinti bendras pastangas siekiant įgyvendinti ES ir Indijos bendrąją migracijos ir judumo darbotvarkę (BMJD).

 

Partnerystė siekiant taikos ir saugumo pasaulyje

Europos Sąjunga ir Indija tvirtai remia daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą pasaulio tvarką, jų pagrindinių pasaulinių ir regioninių uždavinių vizija bendra. Aukščiausiojo lygio susitikime vadovai aptarė padėtį ES ir Indijos artimiausiose kaimynėse bei tolimesniuose regionuose, kur būtini neatidėliotini sprendimai. Be kita ko, diskutuota apie taikos perspektyvas Afganistane, padėtį Korėjos pusiasalyje, Mianmare ir Rytų Ukrainoje, taip pat Iraną, Siriją ir Artimųjų Rytų taikos procesą. Vadovai taip pat aptarė ES ir Indijos aktyvesnio bendradarbiavimo galimybes Indijos vandenyno regione ir Afrikoje.

Jie priėmė Bendrą pareiškimą dėl kovos su terorizmu – tai dar vienas žingsnis pirmyn bendromis jėgomis kovojant su terorizmu. Pastaraisiais mėnesiais, be kita ko, reguliariai palaikant dialogą kovos su terorizmu klausimais, padaryta didelė pažanga. Bendro pareiškimo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą terorizmo, smurtinio ekstremizmo ir radikalizacijos, užsienio teroristų kovotojų verbavimo, teroristų finansavimo ir ginklų tiekimo teroristams prevencijos bei kovos su tuo srityje.

Spalio 4 d. Italijos laivas „ITS Fasan“ ir jame esantis ES karinių jūrų pajėgų operacijos „Atalanta“ štabas vykdė bendrus manevrus su Indijos karinio laivyno laivu „INS Trishul“ prie Somalio krantų. Tai pirmos bendros ES ir Indijos karinių jūrų laivynų pratybos. Aukščiausiojo lygio susitikime vadovai susitarė tęsti tokias pratybas ir plėtoti bendradarbiavimą jūrų saugumo srityje.

Prieš 5-ąją pasaulinę kibernetinei erdvei skirtą konferenciją, kuri įvyks 2017 m. lapkričio 23–24 d. Naujajame Delyje, vadovai išreiškė ketinimą stiprinti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, toliau laikantis įsipareigojimo užtikrinti atvirą, laisvą, saugią, stabilią, taikią ir prieinamą kibernetinę erdvę, sudarančią sąlygas ekonomikos augimui ir inovacijoms.

 

Daugiau informacijos

14-ojo ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimo interneto svetainė

14-ojo ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimo bendras pareiškimas

Bendras pareiškimas dėl švarios energijos ir klimato kaitos

Bendras pareiškimas dėl bendradarbiavimo kovos su terorizmu srityje

Bendra deklaracija dėl partnerystės pažangios ir tvarios urbanizacijos srityje

Pirmininko J.-C. Junckerio kalba bendroje spaudos konferencijoje po 14-ojo ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimo

Informacijos apie ES ir Indijos santykius suvestinė

ES ir Indijos prekybos santykiai

ES delegacijos Indijoje interneto svetainė

IP/17/3728

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar