Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi ja India tippkohtumine: strateegilise partnerluse tugevdamine ja ühise tegevuskava rakendamine

Brüssel, 6. oktoober 2017

Täna toimus New Delhis Euroopa Liidu ja India 14. tippkohtumine, mis tähistab 55 aastat diplomaatilisi suhteid maailma kahe suurima demokraatia vahel.

Euroopa Liitu esindasid tippkohtumisel Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Indiat esindas peaminister Narendra Modi. Osales ka ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini.

Euroopa Liit ja India tegid tippkohtumisel ühisavalduse. Samuti võeti vastu ühisavaldused terrorismi vastu võitlemise, puhta energia ja kliimamuutuste ning aruka ja kestliku linnastumise alase partnerluse kohta. Juhid tegid samuti kokkuvõtte selle kohta, kuidas on rakendatud eelmise aasta tippkohtumisel heaks kiidetud ELi-India tegevuskava aastani 2020.

„Me oleme maailma kaks suurimat demokraatiat. Me oleme maailma kaks suurimat majandust. Me jagame samu väärtusi ja usku vabadusse, võrdsusesse, sallivusse ja õigusriigi põhimõttesse. Teha koostööd sellise samu seisukohti jagava partneriga nagu India on lihtsalt mõistlik. See on loomulik,“ ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. „Me oleme ühte meelt, et kaubandussuhted tuleks viia järgmisele tasandile. On ülim aeg sõlmida ELi ja India vabakaubandusleping. Kuid läbirääkimisi jätkame me üksnes sobivate asjaolude korral. Tänane tippkohtumine on oluline samm õiges suunas. Kuulates peaminister Modi seisukohti olen ma kindel, et saame liikuda edasi. Meie pealäbirääkijate järgmine kohtumine toimub novembris, et panna paika, kuidas liikuda edasi.“

President Junckeri täielik sõnavõtt tippkohtumisejärgsel pressikonverentsil on kättesaadav veebis.

 

Partnerid heaolu loomisel

Kaubandus ja investeeringud on ELi ja India strateegilise partnerluse olulised aspektid. EL on India suurim kaubanduspartner, samas kui India on ELi suuruselt üheksas partner. Kaupade ja teenuste kahepoolse kaubanduse maht oli 2016. aastal üle 100 miljardi euro. Tippkohtumisel väljendasid juhid oma valmidust tugevdada ELi ja India majanduspartnerlust ja kasutada ära kõik selle pakutavad võimalused. Mõlemad pooled peavad tõsiselt pingutama, et saaks laiaulatusliku ja vastastikku kasuliku vabakaubanduslepingu läbirääkimistega õigel ajal uuesti alustada. Samuti kinnitasid juhid veelkord Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) keskset rolli ja seda, et jätkusuutliku majanduskasvu ja -arengu saavutamiseks on vaja edendada vaba, õiglast ja avatud kaubandust. Mõlemad pooled kinnitasid oma lubadust teha koostööd kõigi WTO liikmetega, et 11. ministrite konverents oleks edukas ja annaks konkreetseid tulemusi.

Tippkohtumise juhid tervitasid investeeringute hõlbustamise mehhanismi hiljutist käivitamist seoses ELi investeeringutega Indiasse. Mehhanism peaks julgustama ELi investoreid Indiasse investeerima ja muutma selle nende jaoks lihtsamaks, ning pakkuma kohapeal konkreetset tuge Indias investeerida soovivatele ELi äriühingutele, andes eelkõige menetlusalaseid suuniseid.

 

Partnerid vastutustundlikus arengus

Juhid võtsid vastu ühisavalduse puhta energia ja kliimamuutuste kohta ning demonstreerisid jagatud vastutust ja otsustavust võtta juhtohjad ülemaailmsetes jõupingutustes, et leevendada kliimamuutuse mõju ja kohaneda sellega. Et parandada Pariisi kliimakokkuleppe rakendamist, kinnitasid mõlemad pooled oma lubadusi ja leppisid kokku koostöö parandamises kliimameetmete, keskkonnasäästliku jahutuse, päikeseenergial töötava veevarustuse, elektromobiilsuse ja taastuvate energiaallikatega seotud lubaduste täitmiseks.

Nii Euroopa Liidu kui ka India linnad on majanduskasvu ja innovatsiooni mootorid, aga tekitavad ka palju pakilisi majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme. Tippkohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioonis aruka ja kestliku linnastumise alase partnerluse kohta on järgmisteks aastateks kindlaks määratud parema koostöö prioriteedid ja linnaarenduse eesmärgid. Partnerlus loob meie kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele uusi koostöövõimalusi. See tugineb ELi linnade tegevuskavale ja India arukate linnade missiooni tipp-programmile.

Euroopa Investeerimispanga (EIP) asepresident Andrew McDowell kinnitas, et EIP annab Indiale seni suurima investeerimislaenu. 500 miljoni euro suurust uut toetust India säästvale transpordile kasutatakse Bangalores uue metrooliini ehitamiseks ja 96 uue rongi ostmiseks.

Juhid seadsid endale sihiks liikuda ringmajandusele ülemineku poole, mis vähendab primaarsete ressursside tarbimist. G20 uut ressursitõhususe dialoogi kasutatakse platvormina, kus teha tihedat koostööd loodusvarade tõhusa ja säästva kasutamise valdkonnas, ringmajandusele ülemineku strateegia väljatöötamisel ja ülemaailmse ressursitõhususe ühiseks edendamiseks. Veel leppisid juhid kokku koostöö tugevdamises, et lahendada keskkonnaprobleeme, seda eriti India–ELi veepartnerluse raames. India ja ELi veeteemalisel foorumil, mis toimub 11. oktoobril 2017, määratakse kindlaks selleks vajalikud konkreetsed sammud.

Tippkohtumisel lepiti kokku uue tõuke andmises teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas, käivitades selleks veeuuringuid käsitleva laiaulatusliku juhtalgatuse väärtusega 30 miljonit eurot. Mõlemad pooled leppisid kokku, et panustavad rohkem koostöösse teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ning laiendavad programmi „Horisont 2020“ raames ELi–India kaasrahastamismehhanismi kõigis Indiale huvipakkuvates valdkondades, nt tervishoid, kliimamuutused ja energeetika (innovatsioonimissiooni algatuse raames). Komisjoni ning India teadus- ja insenerihariduse teadusuuringute nõukogu (SERB) allkirjastasid rakenduskorra, et lihtsustada andekate India teadlaste osalemist Euroopa Teadusnõukogu meeskondades Euroopas. Mõlemad pooled kinnitasid, kui oluline on sõlmida Euratomi ja India leping teadusuuringuid ja arendustegevust käsitleva koostöö kohta, et toetada tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist, ja leppisid kokku, et kumbki pool teeb tööd lepingu kiireks sõlmimiseks.

Juhid tervitasid ELi ja India horisontaalse lepingu peatset rakendamist seoses lennuühenduse teatavate aspektidega. Selle lepingu rakendamine taastaks meie lennundussuhetes Indiaga õiguskindluse, mis võimaldaks viia India ja ELi liikmesriikide kahepoolsed lennuteenuseid käsitlevad lepingud kooskõlla ELi õigusega. Selle tulemusena tunnustab India nüüd ELi lennuettevõtja määramise põhimõtet, mis võimaldab ELi lennuettevõtjatel lennata Indiasse mis tahes liikmesriigist, kellega Indial on kahepoolne leping.

Juhid väljendasid ka ühist soovi tugevdada koostööd rände ja pagulastega seotud küsimustes, sealhulgas võttes ÜRO raames vastu ülemaailmsed kokkulepped turvalise, korrakohase ja seadusliku rände ning põgenike kohta. Mõlemad pooled olid nõus, et vaja on tugevdada jõupingutusi rännet ja mobiilsust käsitleva ELi ja India ühise tegevuskava rakendamiseks.

 

Partnerid ülemaailmse rahu ja julgeoleku tagamisel

Mitmepoolsuse ja reeglitel põhineva maailmakorra kindlate toetajatena jagavad Euroopa Liit ja India ühist nägemust peamistest ülemaailmsetest ja piirkondlikest probleemidest. Tippkohtumisel arutasid juhid ELi ja India vahetus naabruses ja kaugemal esinevaid põletavaid küsimusi. Nimetada võib rahu väljavaateid Afganistanis, olukorda Korea poolsaarel, Myanmaris ja Ida-Ukrainas, samuti Iraanis ja Süürias, ning Lähis-Ida rahuprotsessi. Juhid arutasid ka ELi ja India koostöö parandamise võimalust India ookeani piirkonnas ja Aafrikas.

Juhid võtsid vastu ühisavalduse terrorismivastase võitluse kohta, mis kujutab endast järgmist sammu ühises terrorismivastases võitluses. Viimastel kuudel on tehtud märkimisväärseid edusamme, sealhulgas terrorismivastase korrapärase dialoogi kaudu, ning ühisavalduse eesmärk on tihendada koostööd terrorismi ennetamisel ja selle vastases võitluses, astuda vastu vägivaldsele äärmuslusele ja radikaliseerumisele, teha lõpp välisvõitlejate värbamisele, likvideerida terroristide rahastamise allikad ja terroristide varustamine tulirelvadega.

4. oktoobril korraldasid Itaalia lipulaev Fasan ja ELi merevägede operatsiooni Atalanta peakontor Somaalia rannikul ühismanöövrid India merevägede laevaga Trishul, mis oli üldse esimene ELi ja India ühine mereõppus. Tippkohtumisel lubasid juhid selliseid õppuseid jätkata ja laiendada koostööd merendusjulgeoleku valdkonnas.

Mõeldes 5. ülemaailmsele küberruumikonverentsile, mis toimub 23.–24. novembril 2017 New Delhis, väljendasid juhid kavatsust süvendada koostööd küberturvalisuse valdkonnas, toetades avatud, vaba, turvalist, stabiilset, rahumeelset ja kättesaadavat küberruumi, mis võimaldab majanduskasvu ja innovatsiooni.

 

Lisateave

ELi ja India 14. tippkohtumise veebisait

India ja ELi 14. tippkohtumise ühisavaldus

Ühisavaldus puhta energia ja kliimamuutuste kohta

Ühisavaldus koostöö kohta terrorismivastases võitluses

Ühisdeklaratsioon aruka ja kestliku linnastumise alase partnerluse kohta

President Junckeri kõne ELi ja India 14. tippkohtumise järgsel ühisel pressikonverentsil

ELi ja India suhteid käsitlev teabeleht

ELi ja India kaubandussuhted

Veebisait ELi delegatsiooni kohta Indias

IP/17/3728

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar