Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio toivoo pankkiunionin kaikkien osien valmistuvan viimeistään vuonna 2018

Bryssel 11. lokakuuta 2017

Euroopan kansalaiset ja yritykset hyötyvät entistä tiiviimmästä finanssimarkkinoiden yhdentymisestä ja vakaammasta rahoitusjärjestelmästä. Tätä varten komissio aikoo nopeuttaa pankkiunionin puuttuvien osien viimeistelyä.

Pankkiunioni on saatava valmiiksi, jotta sen potentiaalia voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti niin, että talous- ja rahaliitosta (EMU) tulee vakaampi ja paremmin häiriöitä sietäviä. Samalla rajoitetaan tarvetta riskien julkiseen jakamiseen. Tämä hyödyttää sisämarkkinoita kokonaisuudessaan. Pankkiunionin rakentamisessa on jo edistytty huomattavasti, ja tältä pohjalta komissio julkaisee tänään tiedonannon, jossa esitetään kunnianhimoinen mutta realistinen etenemissuunnitelma, jotta kaikista neuvoston nykyisten sitoumusten mukaisista pankkiunionin jäljellä olevista osista päästäisiin yhteisymmärrykseen. Tiedonanto julkaistaan ennen osallistavassa kokoonpanossa kokoontuvaa joulukuun eurohuippukokousta, jossa keskustellaan pankkiunionin viimeistelystä EMU:n syventämisen osana. Täysimittainen pankkiunioni yhdessä päämarkkinaunionin kanssa edistää rahoitusjärjestelmän vakautta ja yhdentymistä EU:ssa.

Unionin tilasta pitämässään puheessa puheenjohtaja Jean-Claude Juncker toisti, että pankkiunioni toimii vain, jos riskien vähentäminen ja riskien jakaminen kulkevat käsi kädessä. Komissio on jo ehdottanut toimenpiteitä, joilla vähennetään riskiä ja parannetaan riskinhallintaa pankeissa.Komissio esitti jo vuoden 2016 marraskuussa kattavan riskinvähennyspaketin, johon sisältyi pankkilainsäädännön muutoksia. Komissio kehottaa nyt Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita toimimaan nopeasti. Komissio on tietoinen siitä, että järjestämättömien lainojen määrät ovat nykyisin vähentymässä, mutta se ehdottaa silti uusia toimenpiteitä, joilla on tarkoitus vähentää järjestämättömiä lainoja ja auttaa pankkeja hajauttamaan sijoituksiaan valtion joukkovelkakirjoissa. Riskien jakamisen osalta komissio esittää joitakin ehdotuksia eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän käsittelyn nopeuttamiseksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tällä järjestelmällä, joka on olennainen puuttuva tekijä pankkiunionissa, annetaan suoja kansalaisten talletuksille pankkiunionissa keskustasolla. Tiedonannossa esitetään keinot edetä nopeasti kohti yhteistä finanssipoliittista varautumiskeinoa, jota käytetään vasta viimeisenä keinona. Jäsenvaltiot sitoutuivat tähän jo vuonna 2013. Tällä varmistetaan järjestelmän vakaus ja se, että yhteisellä kriisinratkaisurahastolla on riittävästi resursseja käsitellä samanaikaisesti jopa useamman suuren pankin kriisinratkaisua.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi, että täysimittainen pankkiunioni on välttämätön talous- ja rahaliiton tulevaisuutta sekä työllisyyttä ja kasvua tukevaa rahoitusjärjestelmää ajatellen. ”Haluamme pankkisektorin, joka pystyy selviytymään kriiseistä ja jakaa riskit yksityisten kanavien kautta, jotta veronmaksajat eivät ole ensisijaisia maksajia. Tänään esittelemme käytännöllisiä tapoja niin riskien jakamiseen kuin niiden vähentämiseen. Toivomme, että ne auttavat EU:n lainsäätäjiä pääsemään yhteisymmärrykseen vielä keskeneräisistä seikoista viimeistään vuonna 2018.”

Pankkipaketista annetun tiedonannon

keskeiset piirteet

Komissio on tänään kehottanut Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita hyväksymään mahdollisimman pian komission ehdotukset, joilla vähennetään pankkien riskejä EU:ssa ja tehostetaan niiden häiriönsietokykyä. Komissio esitti tämän laaja-alaisen uudistuspaketin marraskuussa 2016. Ehdotuksiin sisältyvät vielä puuttuvat osat säännöistä, joista sovittiin Baselin pankkivalvontakomiteassa (BCBS) ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmässä (FSB). Niiden tarkoituksena on täydentää kriisin jälkeistä sääntelysuunnitelmaa varmistamalla, että säännöt kattavat rahoitusvakautta vielä uhkaavat ongelmat. Samalla pankit voivat tämän uudistuksen avulla jatkaa reaalitalouden rahoittamista.

Eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän osalta saavutettu edistyminen

Kaikilla tallettajilla maantieteellisestä sijainnista riippumatta olisi pankkiunionissa oltava samantasoinen suoja. Helpottaakseen yhteisen eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän luomista ja vauhdittaakseen meneillään olevia neuvotteluja komissio ehdottaa nyt joitakin mahdollisia toimia eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän vaiheiden ja aikataulun osalta. Ehdotuksilla yritetään ratkaista Euroopan parlamentissa ja neuvostossa esitettyjä eriäviä näkemyksiä ja huolenaiheita. Tänään annetussa tiedonannossa ehdotetaan erityisesti, että pohdittaisiin, otettaisiinko eurooppalainen talletussuojajärjestelmä käyttöön vaiheittaisemmin kuin esitettiin marraskuussa 2015 alkuperäisessä ehdotuksessa. Käyttöönotto tapahtuisi ainoastaan kahdessa vaiheessa: ensin rajoitetumpi jälleenvakuutusvaihe ja sen jälkeen rinnakkaisvakuutusvaihe. Toiseen vaiheeseen siirtymisen ehtona olisi kuitenkin edistyminen riskien vähentämisessä. Jälleenvakuutusvaiheessa eurooppalainen talletussuojajärjestelmä tarjoaisi ainoastaan maksuvalmiussuojan kansallisille talletussuojajärjestelmille. Tämä tarkoittaa sitä, että se tarjoaisi tilapäisesti varat korvausten maksamiseen kokonaisuudessaan, mikäli pankki on kriisissä, ja kansallisten talletussuojajärjestelmien olisi maksettava tämä tuki takaisin sen varmistamiseksi, että mahdolliset tappiot katetaan edelleen kansallisella tasolla. Rinnakkaisvakuutusvaiheessa eurooppalainen talletussuojajärjestelmä kattaisi vähitellen myös tappioita.

Finanssipoliittinen varautumiskeino pankkiunionille

Kun yhteinen kriisinratkaisumekanismi perustettiin, jäsenvaltiot olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistä kriisinratkaisurahastoa varten tarvitaan yhteinen varautumiskeino. Tällä halutaan varmistaa, että sen jälkeen kun yksityiset sijoittajat ovat kärsineet tappioita sijoittajanvastuun mukaisesti, rahastolla on riittävät resurssit hoitaa suuren pankin kriisinratkaisua tai useita nopeaan tahtiin tarvittavia kriisinratkaisuja. Kulut peritään takaisin pankkialalta budjettineutraaliuden varmistamiseksi keskipitkällä aikavälillä. Komission pohdinta-asiakirjassa talous- ja rahaliiton syventämisestä Euroopan vakausmekanismin (EVM) luottolimiitti todettiin tehokkaimmaksi vaihtoehdoksi. Toimintalinja on sovitettava yhteen Euroopan talous- ja rahaliiton syventämistä koskevan komission tulevan ehdotuspaketin kanssa. Siinä ehdotetaan EVM:n muuttamista unionin lainsäädännön puitteissa Euroopan valuuttarahastoksi. Tässä yhteydessä on myös tärkeää varmistaa tehokas päätöksentekomenettely, joka mahdollistaa varautumisjärjestelyn nopean käyttöönoton viimeisenä keinona.

Järjestämättömien lainojen vähentäminen

Komissio laatii jo kattavaa toimenpidepakettia, jolla vähennetään olemassa olevia järjestämättömiä lainoja ja estetään järjestämättömien lainojen muodostuminen tulevaisuudessa. Asiasta sovittiin neuvostossa 11. heinäkuuta 2017. Pakettiin, joka on määrä hyväksyä keväällä 2018, sisältyvät seuraavat ehdotukset:

  • luonnos kansallisten omaisuudenhoitoyhtiöiden toteuttamiseksi;

  • lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään järjestämättömien lainojen jälkimarkkinoita ja parantamaan velkojien mahdollisuuksia periä takaisin vakuudelliset lainat;

  • raportti, jossa tarkastellaan mahdollisuutta antaa lainsäädäntöehdotus lakisääteisistä varautumisjärjestelyistä uusien järjestämättömien lainojen arvonalennuskirjausten riittämättömyyttä vastaan; sekä

  • tapa edistää järjestämättömiä lainoja koskevaa avoimuutta Euroopassa.

Yhteisen valvontamekanismin tarkastelukertomuksessa, joka myös julkaistiin tänään, annetaan yleisesti positiivinen arvio valvontamekanismin ensimmäisistä toimintavuosista. Komissio selkiyttää pankkivalvojien toimivaltuuksia pankkien varausten mukauttamiseksi järjestelemättömien lainojen osalta valvontatarkoituksissa.

Valtionvelkakirjavakuudellisia arvopapereita (sovereign bond-backed securities, SBBS) koskevat mahdolliset toimenpiteet

Käytännöllisten ratkaisujen löytämiseksi pankkien ja valtioiden välisen negatiivisen kierteen vähentämiseen komissio muistuttaa työstä, jota Euroopan järjestelmäriskikomitea parhaillaan tekee valtionvelkakirjavakuudellisten arvopapereiden osalta. Komissio ottaa tämän työn tulokset huomioon ja aikoo esittää vuonna 2018 ehdotuksen, jolla mahdollistetaan valtionvelkakirjavakuudellisten arvopapereiden kehittäminen. Pankit voisivat monipuolistaa valtion joukkolainojen omistuksiaan valtionvelkakirjavakuudellisilla arvopapereilla. Ne voisivat myös olla uusi laadukas vakuus valtioiden rajat ylittävissä liiketoimissa.

Korkealuokkaista valvontaa

Kuten pääomamarkkinaunionin väliarvioinnissa todettiin, komissio tekee joulukuussa 2017 lisäksi ehdotuksen, jonka mukaan suuria pankkitoiminnan kaltaista toimintaa harjoittavia sijoituspalveluyrityksiä on pidettävä luottolaitoksina ja niiden on kuuluttava pankkivalvonnan piiriin. Pankkiunionissa niitä valvottaisiin yhteisen valvontamekanismin (YVM) puitteissa, jolloin valvojana olisi myös Euroopan keskuspankki. Näin varmistetaan, että toiminnan vakauden valvontaa koskevia sääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti ja niin suuriin sijoituspalveluyrityksiin kuin luottolaitoksiin kohdistettava valvonta on yhtä korkeatasoista.

Tausta

Vuonna 2012 komissio teki ehdotuksen pankkiunionista. Ehdotuksella haluttiin vakauttaa pankkisektoria ja palauttaa luottamus euroon. Pankkiunioni perustuu pankkien vakavaraisuusvaatimusten kiristämiseen. Siihen kuuluu pankkivalvonta, kaatumassa olevien pankkien hoitoa koskevat säännöt sekä parempi tallettajien suoja. Pankkiunionin kaksi ensimmäistä pilaria toteutettiin perustamalla yhteinen valvontamekanismi (YVM) ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Yhteistä talletussuojajärjestelmää ei kuitenkaan vielä ole perustettu. Komissio teki ehdotuksen eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä marraskuussa 2015.

Pankkiunionista saadaan kaikki hyödyt ja tarvittavat välineet kriisien ratkaisemiseksi vasta sitten, kun sen kaikki osatekijät on otettu täysimääräisesti käyttöön. Vuonna 2015 annetussa viiden puheenjohtajan kertomuksessa ja tausta-asiakirjassa talous- ja rahaliiton syventämisestä kehotettiin jo saattamaan pankkiunionin viimeistely päätökseen ennen vuoden 2019 loppua. Sittemmin puheenjohtaja Juncker toivoi unionin tilasta pitämässään puheessa, että kaikki pankkiunionin osat saataisiin valmiiksi viimeistään vuonna 2018.

Lisätietoja

Tiedonantoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu

Tiedonanto pankkiunionin viimeistelystä

Pankkiunionisivusto

IP/17/3721

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar