Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen opfordrer til fuldførelse af alle dele af bankunionen inden udgangen af 2018

Bruxelles, den 11. oktober 2017

De europæiske borgere og virksomheder vil drage fordel af en dybere økonomisk integration og et mere stabilt finansielt system takket være Kommissionens planer om at fremskynde fuldførelsen af de resterende dele af bankunionen.

Bankunionen skal fuldføres, hvis dens fulde potentiale skal udnyttes til at gøre Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) mere stabil og modstandsdygtig over for chok, samtidig med at behovet for offentlig risikodeling begrænses. Dette er til gavn for hele det indre marked. På basis af de væsentlige fremskridt, der allerede er opnået, offentliggør Kommissionen i dag en meddelelse, der opstiller en ambitiøs, men realistisk vej til at sikre enighed om alle de udestående elementer af bankunionen baseret på eksisterende tilsagn fra Rådet. Dette sker forud for eurotopmødet, i et inklusivt format, i december, hvor fuldførelsen af bankunionen vil udgøre en del af drøftelserne om yderligere uddybning af ØMU'en. Sammen med kapitalmarkedsunionen vil en fuldført bankunion fremme et stabilt og integreret finansielt system i EU.

I sin tale om Unionens tilstand fremførte kommissionsformand Jean-Claude Juncker atter, at bankunionen kun kan fungere, hvis risikoreduktion og risikodeling går hånd i hånd. Kommissionen har allerede foreslået foranstaltninger til yderligere at nedbringe risiciene og forbedre risikostyringen i bankerne. Allerede i november 2016 fremlagde Kommissionen en omfattende risikoreducerende pakke med ændringer af banklovgivningen. Kommissionen opfordrer nu indtrængende Europa-Parlamentet og EU-landene til at gøre fremskridt så hurtigt som muligt. Kommissionen anerkender ganske vist den nuværende tendens, hvor mængden af misligholdte lån er for nedadgående, men den foreslår nye foranstaltninger til at reducere mængden af misligholdte lån og hjælpe bankerne med at diversificere deres investeringer i statsobligationer. Hvad angår risikodeling fremsætter Kommissionen nogle forslag med henblik på at fremme fremskridt i Europa-Parlamentet og Rådet hen imod en europæisk indskudsforsikringsordning, der sikrer borgernes indskud i bankunionen på centralt niveau, og som er et afgørende element, der endnu mangler i bankunionen. I meddelelsen opstilles også hurtige skridt hen imod et fælles finanspolitisk sikkerhedsnet, som EU-landene allerede i 2013 gav tilsagn om, og som sikrer systemets soliditet, idet det sikres, at Den Fælles Afviklingsfond har tilstrækkelige ressourcer selv i tilfælde af flere samtidige store bankafviklinger.

Kommissionens næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtalte: "En fuldført bankunion er afgørende for fremtiden for Den Økonomiske og Monetære Union og for et finansielt system, der understøtter vækst og beskæftigelse. Vi ønsker en banksektor, der absorberer kriser og deler risici via private kanaler, og dermed sikrer, at det ikke er skatteyderne, der er de første, der kommer til at betale. I dag fremlægger vi pragmatiske idéer til at gå videre med risikodeling og risikoreduktion side om side. Vi håber, at idéerne vil give stof til eftertanke for EU's lovgivende institutioner med henblik på at nå til enighed om de resterende foranstaltninger senest inden udgangen af 2018."

De vigtigste elementer i meddelelsen

Hurtig aftale om bankpakken

Kommissionen opfordrer i dag Europa-Parlamentet og EU-landene til så hurtigt som muligt at vedtage dens forslag om at reducere risiciene og styrke EU-bankernes modstandsdygtighed. Kommissionen fremlagde denne omfattende pakke af reformer i november 2016. Forslagene omfatter de resterende dele af de regler, der er aftalt i Baselkomitéen for Banktilsyn og Rådet for Finansiel Stabilitet. De har til formål at afslutte den reguleringsmæssige dagsorden efter krisen ved at sikre, at reglerne adresserer de resterende udfordringer for den finansielle stabilitet. Samtidig vil reformen sætte bankerne i stand til fortsat at finansiere realøkonomien.

Fremskridt vedrørende den europæiske indskudsforsikringsordning

Alle indskydere i bankunionen bør nyde godt af samme grad af beskyttelse, uanset deres geografiske placering. For at fremme oprettelsen af en fælles europæisk indskudsforsikringsordning og tilskynde til yderligere fremskridt i de igangværende forhandlinger foreslår Kommissionen nu nogle mulige skridt med hensyn til faserne og tidsplanen for indskudsforsikringsordningen. Med de foreslåede idéer forsøger Kommissionen at give en løsning på divergerende synspunkter og betænkeligheder i Europa-Parlamentet og Rådet. I dagens meddelelse foreslår Kommissionen en drøftelse om indførelsen af indskudsforsikringsordningen mere gradvist sammenlignet med det oprindelige forslag fra november 2015. Der skal ifølge det nye forslag således kun være to faser: en mere begrænset genforsikringsfase og derefter coassurance. Overgangen til denne anden fase skal dog være betinget af, at der sker fremskridt med hensyn til at mindske risici. I genforsikringsfasen skal indskudsforsikringsordningen blot tilføre likviditetsdækning til de nationale indskudsgarantiordninger. Dette betyder, at den midlertidigt vil give mulighed for at sikre fuld udbetaling, i tilfælde af at en bank er i krise, mens de nationale indskudsgarantiordninger vil være nødt til at tilbagebetale denne støtte, idet de skal sikre, at alle tab fortsat vil være dækket på nationalt niveau. I coassurancefasen vil indskudsforsikringsordningen også gradvis dække tab.

Et finanspolitisk sikkerhedsnet for bankunionen

Da den fælles afviklingsmekanisme blev oprettet, blev medlemsstaterne enige om vigtigheden af et fælles sikkerhedsnet for Den Fælles Afviklingsfond for at beskytte den finansielle stabilitet. Formålet er — hvis det er nødvendigt — at sikre, at Afviklingsfonden, når private investorer har båret tab via bail-in, om nødvendigt har tilstrækkelige ressourcer til at håndtere en stor bankafvikling eller flere bankafviklinger, der indtræder hurtigt efter hinanden. Det bliver banksektoren, der skal bære eventuelle omkostninger, så man sikrer finanspolitisk neutralitet på mellemlang sigt. I Kommissionens oplæg om en dybere økonomisk og monetær union blev der peget på en kreditlinje fra den europæiske stabilitetsmekanisme som den mest effektive løsning. Det er nødvendigt, at dette arbejde kommer til at hænge sammen med Kommissionens kommende pakke af forslag om en dybere europæisk økonomisk og monetær union, som vil omfatte et forslag om at omdanne den europæiske stabilitetsmekanisme til en europæisk monetær fond inden for EU-retten. I denne forbindelse vil det også være vigtigt at sikre en effektiv beslutningsproces, som vil muliggøre en hurtig anvendelse af sikkerhedsnettet som en sidste udvej i prekære situationer.

Nedbringe mængden af misligholdte lån

Kommissionen er allerede i gang med at udarbejde en omfattende pakke af foranstaltninger for at reducere omfanget af eksisterende misligholdte lån og forhindre opbygningen af misligholdte lån i fremtiden, hvilket der blev opnået enighed om i Rådet den 11. juli 2017. Pakken, som forventes vedtaget i foråret 2018, vil omfatte:

  • en plan for nationale porteføljeadministrationsselskaber

  • lovgivningsmæssige foranstaltninger til videreudvikling af sekundære markeder for misligholdte lån og forbedring af kreditorernes mulighed for at inddrive værdier fra sikrede lån

  • en rapport, der ser nærmere på muligheden for et lovgivningsmæssigt forslag om at indføre lovbestemte tilsynsmæssige værn mod underprovisionering af nye misligholdte lån, og

  • en vej fremad for at fremme gennemsigtighed med hensyn til misligholdte lån i Europa.

I rapporten om den fælles tilsynsmekanisme, der også offentliggøres i dag, hvori der gives en generelt positiv vurdering af de første års drift af den fælles tilsynsmekanisme, præciserer Kommissionen desuden tilsynsmyndighedens beføjelser til at tilpasse bankernes hensættelsesniveauer med hensyn til andelen af misligholdte lån i tilsynsøjemed.

Mulige foranstaltninger vedrørende værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer

For at finde pragmatiske løsninger for at reducere den onde cirkel mellem banker og stat minder Kommissionen om det igangværende arbejde i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici vedrørende værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer (såkaldte "sovereign bond-backed securities"). Kommissionen vil tage hensyn til resultatet af dette arbejde med henblik på at fremsætte et forslag i 2018 for at gøre det muligt at udvikle værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer. De kunne hjælpe bankerne med at diversificere deres beholdninger af statsobligationer. De kan også blive en ny kilde til sikkerhedsstillelse af høj kvalitet til brug ved grænseoverskridende finansielle transaktioner.

Fortsat at sikre tilsyn af høj kvalitet

Som nævnt i midtvejsevalueringen af kapitalmarkedsunionen vil Kommissionen i december 2017 endvidere foreslå, at store investeringsselskaber, der udfører banklignende aktiviteter, betragtes som kreditinstitutter og bliver underlagt banktilsyn. I bankunionen vil de være underlagt tilsyn inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme, herunder af Den Europæiske Centralbank. Dette vil sikre, at de tilsynsmæssige regler anvendes konsekvent, og at både de store investeringsselskaber og kreditinstitutter er underlagt samme høje standarder for tilsyn.

Baggrund

Kommissionen fremsatte i 2012 forslag om en bankunion, der ville give banksektoren et mere solidt fundament og genskabe tilliden til euroen. Bankunionen er baseret på strengere tilsynskrav for banker. Den omfatter banktilsyn, regler for håndteringen af nødlidende banker samt bedre beskyttelse af indskydere. De to første søjler blev etableret med oprettelsen af den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Der er imidlertid endnu ikke blevet indført et fælles system for indskudsbeskyttelse. Kommissionen fremsatte i november 2015 et forslag om en europæisk indskudsforsikringsordning.

Bankunionen kan kun yde sit fulde potentiale og give alle de nødvendige redskaber til at håndtere fremtidige kriser, hvis alle dens elementer er helt på plads. I de fem formænds rapport fra 2015 og i oplægget om en dybere økonomisk og monetær union blev der allerede opfordret til at fuldføre bankunionen inden udgangen af 2019. I den hensigtserklæring, der fulgte kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand, opfordres der til fuldførelse af alle aspekter af bankunionen inden udgangen af 2018.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar vedrørende dagens meddelelse

Faktaark

Meddelelse om fuldførelse af bankunionen

Bankunionens websted

IP/17/3721

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar