Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vyzývá k dokončení všech částí bankovní unie do roku 2018

Brusel 11. října 2017

Díky plánu Komise na rychlejší dokončení chybějících částí bankovní unie budou mít evropští občané a podniky prospěch z hlubší finanční integrace a stabilnějšího finančního systému.

Má-li bankovní unie dosáhnout svého plného potenciálu, musí být dokončena. Jedině tak bude moci přispět ke stabilnější a odolnější hospodářské a měnové unii (HMU), a přitom omezit přenášení rizika na daňové poplatníky. Bude tak přínosem pro celý jednotný trh. Komise dnes zveřejňuje sdělení, jímž navazuje na značný pokrok, kterého již bylo dosaženo, a stanoví ambiciózní, avšak realistickou cestu k dosažení dohody na všech zbývajících aspektech bankovní unie. Tato cesta se zakládá na stávajících závazcích Rady. Tyto kroky předchází prosincové vrcholné schůzce eurozóny v inkluzivním formátu, na níž bude dokončení bankovní unie jedním z témat jednání o dalším prohlubování hospodářské a měnové unie. Úplná bankovní unie bude spolu s unií kapitálových trhů podporovat stabilitu a integraci finančního systému v EU.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie zopakoval, že bankovní unie může fungovat pouze tehdy, pokud snižování rizik a jejich sdílení půjdou ruku v ruce. Komise již navrhla opatření k dalšímu snížení a lepšímu řízení rizik v bankách. Loni v listopadu předložila komplexní balíček opatření ke snížení rizik, který zahrnuje změny právních předpisů v odvětví bankovnictví. Komise nyní vyzývá Evropský parlament a členské státy, aby práci urychlily. Je si vědoma stávajícího trendu klesající úrovně úvěrů v selhání a navrhuje nová opatření s cílem omezit úvěry v selhání a pomoci bankám diverzifikovat investice do státních dluhopisů. Pokud jde o sdílení rizika, Komise vypracovala několik návrhů, jak v Evropském parlamentu a Radě dosáhnout pokroku ve vytváření evropského systému pojištění vkladů, který občanům v rámci bankovní unie centrálně zaručí bezpečnost vkladů a představuje zásadní chybějící prvek bankovní unie. Sdělení dále nastiňuje kroky k rychlému vytvoření společné fiskální pojistky – prostředku poslední záchrany, k němuž se členské státy zavázaly již v roce 2013 a který zajistí spolehlivost systému a dostatek prostředků v Jednotném fondu pro řešení krizí i pro případ, že se do problémů dostane několik velkých bank současně.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Úplná bankovní unie má zásadní význam pro budoucnost hospodářské a měnové unie a je klíčem k finančnímu systému, který podporuje růst a zaměstnanost. Chceme bankovní sektor, který se dokáže vypořádat s krizemi a sdílí rizika v rámci soukromého sektoru, aby daňoví poplatníci nebyli první, kdo bude platit. Dnes představujeme pragmatické návrhy, jak souběžně pokročit v oblastech sdílení i snižování rizik. Doufáme, že se Evropský parlament a Rada nechají našimi návrhy inspirovat a do roku 2018 dosáhnou konsensu ohledně zbývajících opatření.“

Hlavní body sdělení

Rychlá dohoda o bankovním balíčku

Komise dnes vyzývá Evropský parlament a členské státy, aby co možná nejdříve přijaly její návrhy na snížení rizik a posílení odolnosti evropských bank. Komise předložila tento komplexní balíček reforem v listopadu 2016. Návrhy obsahují zbývající prvky pravidel dohodnutých v rámci Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS) a Rady pro finanční stabilitu (FSB). Jejich cílem je dokončit regulatorní agendu po krizi, tedy vyřešit zbývající problémy, které ohrožují finanční stabilitu. Reforma zároveň umožní, aby banky i nadále financovaly reálnou ekonomiku.

Pokrok v oblasti evropského systému pojištění vkladů

Všichni vkladatelé v rámci bankovní unie by měli požívat stejné úrovně ochrany bez ohledu na místo, kde žijí. Aby Komise usnadnila vytvoření jednotného evropského systému pojištění vkladů (EDIS) a podpořila pokrok v probíhajících jednáních, navrhuje nyní některé kroky s ohledem na harmonogram a jednotlivé fáze zavádění tohoto systému. Návrhy se snaží řešit rozdílné názory a obavy vyjádřené v Evropském parlamentu a v Radě. V dnešním sdělení se k projednání navrhuje zejména pozvolnější zavedení evropského systému pojištění vkladů oproti původnímu návrhu z listopadu 2015. Byly by jen dvě fáze: omezenější fáze zajištění, a poté fáze soupojištění. Podmínkou pro vstup do této druhé fáze by však bylo dosažení pokroku ve snižování rizik. Ve fázi zajištění by EDIS poskytoval pouze krytí likvidity pro vnitrostátní systémy pojištění vkladů. To znamená, že by dočasně poskytl prostředky k zajištění plné výplaty v případě, že se banka dostane do krize, přičemž vnitrostátní systémy pojištění vkladů by musely tuto podporu splatit. Tím se zajistí, že případné ztráty budou nadále kryty na vnitrostátní úrovni. Ve fázi soupojištění by ztráty postupně kryl i evropský systém.

Společná fiskální pojistka bankovní unie

Když byl zřízen jednotný mechanismus pro řešení krizí, shodly se členské státy na důležitosti společné fiskální pojistky pro Jednotný fond pro řešení krizí k ochraně finanční stability. Účelem je zajistit, aby poté, co soukromí investoři utrpí ztráty v důsledku rekapitalizace z vnitřních zdrojů, měl fond pro případ nutnosti ochránit finanční stabilitu dostatek prostředků k řešení problémů velké banky, nebo i problémů několika bank v rychlém sledu za sebou. Ve střednědobém horizontu je zajištěna rozpočtová neutralita, neboť veškeré náklady budou získány zpět od bankovního sektoru. Diskusní dokument Komise o prohloubení hospodářské a měnové unie označil za nejúčinnější možnost úvěrovou linku z Evropského mechanismu stability (ESM). Tento směr činnosti bude třeba zformulovat v nadcházejícím balíčku návrhů Komise na prohloubení evropské hospodářské a měnové unie, který bude zahrnovat návrh na transformaci ESM do Evropského měnového fondu v rámci práva Unie. V této souvislosti bude rovněž důležité zajistit účinný rozhodovací proces, který v krajních situacích umožní pojistku rychle použít.

Snižování objemu úvěrů v selhání

Komise již pracuje na komplexním souboru opatření, která sníží úroveň stávajících úvěrů v selhání a předejdou jejich hromadění v budoucnu, jak bylo dohodnuto na zasedání Rady dne 11. července 2017. Balíček, který má být přijat na jaře roku 2018, bude zahrnovat:

  • plán pro vnitrostátní společnosti pro správu aktiv,

  • legislativní opatření pro další rozvoj sekundárních trhů s úvěry v selhání a posílení schopnosti věřitelů vymáhat hodnotu ze zajištěných půjček,

  • zprávu, která prověří možnost legislativního návrhu na zavedení povinných obezřetnostních pojistek před nedostatečnou tvorbou opravných položek a rezerv u nových úvěrů v selhání, a

  • cestu k posílení transparentnosti ohledně úvěrů v selhání v Evropě.

Kromě toho ve zprávě o přezkumu jednotného mechanismu dohledu, která byla dnes také zveřejněna a v níž jsou první roky fungování jednotného mechanismu dohledu hodnoceny celkově pozitivně, vyjasňuje Komise pravomoci dohledových orgánů upravit v bankách pro účely dohledu úroveň tvorby opravných položek a rezerv u úvěrů v selhání.

Možná opatření v oblasti cenných papírů zajištěných státními dluhopisy

Komise s cílem nalézt pragmatická řešení, jak omezit vazby mezi bankami a státy, připomíná práci Evropské rady pro systémová rizika v oblasti cenných papírů zajištěných státními dluhopisy. Komise zohlední výsledky její práce s cílem předložit v roce 2018 návrh, který umožní rozvoj těchto cenných papírů. Ty by mohly bankám pomoci diverzifikovat státní dluhopisy v jejich držení. Mohly by být rovněž novým zdrojem vysoce kvalitního zajištění v přeshraničních finančních transakcích.

Pokračování v důsledném dohledu

Jak bylo uvedeno v přezkumu unie kapitálových trhů v polovině období, Komise rovněž v prosinci 2017 navrhne, aby velké investiční podniky, které provádějí činnosti bankovní povahy, byly považovány za úvěrové instituce a podléhaly dohledu nad bankami. V bankovní unii by se dohled nad nimi vykonával v rámci jednotného mechanismu dohledu, též ze strany Evropské centrální banky. Tím se zajistí, že obezřetnostní pravidla budou uplatňována jednotně a že velké investiční podniky i úvěrové instituce budou podléhat stejně přísnému dohledu.

Souvislosti

Komise v roce 2012 předložila návrh na vytvoření bankovní unie, která by bankovnímu sektoru poskytla pevnější základy a obnovila důvěru v euro. Bankovní unie vychází z přísnějších obezřetnostních požadavků na banky. Skládá se z dohledu nad bankami, pravidel pro řízení bank v problémech a lepší ochrany vkladatelů. Prvních dvou pilířů bylo dosaženo zřízením jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Dosud však nebyl zaveden společný systém pojištění vkladů. Komise předložila návrh evropského systému pojištění vkladů v listopadu 2015.

Bankovní unie může plně rozvinout svůj potenciál a poskytnout všechny nástroje potřebné k řešení budoucích krizí jedině v případě, že budou plně zavedeny všechny její prvky. Zpráva pěti předsedů z roku 2015diskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU) již vyzvaly k dokončení bankovní unie do konce roku 2019. Prohlášení předsedy Junckera, které následovalo po projevu o stavu Unie, vyzývá k dokončení všech aspektů bankovní unie do roku 2018.

Další informace

Otázky a odpovědi k dnešnímu sdělení

Informativní přehled

Sdělení o dokončení bankovní unie

Internetové stránky o bankovní unii

IP/17/3721

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar