Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąjungos padėtis 2017 m. Demokratijos dokumentų rinkinys: piliečių iniciatyvos ir politinių partijų finansavimo reforma

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 15 d.

.

1

Rugsėjo 13 d. Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris savo metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį pareiškė: „Mūsų Sąjungai reikia demokratinio proveržio. Pernelyg dažnai visoje Europoje vykstantys rinkimai sumenkdavo iki nacionalinių kampanijų sumos. Europos demokratija nusipelno daugiau. Turėtume suteikti priemonių europinėms partijoms geriau organizuotis.

Demokratinio teisėtumo stiprinimas Europos Sąjungoje skatinant aktyvesnį piliečių dalyvavimą yra vienas iš dešimties J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų (10 prioritetas – demokratiniai pokyčiai). Siekdama ir toliau įgyvendinti šį įsipareigojimą, Europos Komisija priėmė du pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais daroma Europos piliečių iniciatyvos reglamento ir Europos politinių partijų ir fondų reglamento pakeitimų.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas nurodė: „Šiais pasiūlymais europiečiams numatome daugiau galimybių dalyvauti demokratiniame procese. Norime Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę visiems europiečiams, ir, sumažinę amžiaus cenzą nuo 18 iki 16 metų, suteikėme galimybę dar 10 milijonų jaunųjų europiečių imtis veiksmų ir padėti rengti ES politikos darbotvarkę. Kartu mūsų politinių partijų reforma užtikrins, kad europiečiams būtų teikiama daugiau informacijos apie nacionalinių ir Europos partijų ryšį, ir garantuos, kad jos būtų finansuojamos tinkamiau atsižvelgiant į demokratinį piliečių pasirinkimą Europos Parlamento rinkimuose.

Paprastesnė Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka

Nuo tada, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, Europos piliečių iniciatyva suteikia galimybę vienam milijonui piliečių prašyti Europos Komisijos pateikti pasiūlymą dėl naujo ES teisės akto. Per pastaruosius penkerius metus iniciatyvoms jau yra pritarę ir prie ES politikos darbotvarkės formavimo prisidėję daugiau kaip aštuoni milijonai piliečių – tai rodo, kad priemonė turi dar daugiau potencialo. Mūsų pasiūlymas reformuoti galiojantį reglamentą, užtikrinant daugiau galimybių naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir panaikinant reikalavimus, kuriais užkraunama našta, sudarys palankesnes sąlygas piliečiams rengti iniciatyvas ir joms pritarti. Jis taip pat suteikia galimybę iniciatyvai pritarti jaunesniems europiečiams, sukakusiems 16 metų.

Nuo kadencijos pradžios 2014 m. lapkričio mėn. J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija ėmėsi praktinių veiksmų, kad ši priemonė veiktų geriau. Vadovaujantis nauju požiūriu, sprendimus politiniu lygiu priima Komisijos narių kolegija, o kai kuriais atvejais iniciatyvas leidžiama registruoti iš dalies. Taigi J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos laikotarpiu atsisakyta užregistruoti tik vieną iniciatyvą – prašymą sustabdyti Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES, kuris akivaizdžiai nepatenka į reglamento taikymo sritį. Be to, ES Teisingumo Teismui panaikinus ankstesnį Komisijos sprendimą neregistruoti iniciatyvos „Stop TTIP“ („Sustabdykime Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą“), Komisija tą sprendimą peržiūrėjo. Šiandienos pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto šalinamos kitos kliūtys, kurios riboja galiojančio reglamento potencialą.

Kad būtų paprasčiau organizuoti piliečių iniciatyvą, Komisija glaudžiau bendradarbiaus su organizatoriais. Taip bus užtikrinama, kad jų registracijos prašymai atitiktų reikalavimus. Be to, organizatoriams bus sudarytos sąlygos naudotis nemokama duomenų rinkimo internetu paslauga, iniciatyvai pritarti bus galima naudotis elektroninės atpažinties technologijomis, taip pat bus suteikta galimybė gauti visų iniciatyvų vertimą į visas ES kalbas. Kad būtų lengviau pritarti iniciatyvai, Komisija sumažins reikalaujamų duomenų apimtį: organizatoriams tereikės dirbti su dviejų rūšių pritarimo formomis, palyginti su dabartinėmis 13 skirtingų pavyzdinių formų, kurių tiek daug dėl skirtingų nacionalinių taisyklių. Komisija taip pat siūlo sumažinti pritarimo iniciatyvai amžiaus cenzą nuo 18 iki 16 metų – taip galimybę pasisakyti iškart įgis 10 milijonų naujų potencialių pritarėjų. Kad sėkmingų iniciatyvų poveikis būtų didesnis, siekiant skatinti prasmingus debatus iki Komisijai pateikiant atsakymą, bus tobulinamas pažangos stebėjimo procesas. Piliečiams pageidaujant, jiems taip pat bus teikiama informacija apie tolesnę pažangą, susijusią su jų pasirašytomis iniciatyvomis.

Europos politinių partijų finansavimas

Siūlomų pakeitimų tikslas – padidinti skaidrumą, kad asmenys žinotų, už ką jie balsuoja, padidinti demokratinį teisėtumą, kad finansavimas geriau atspindėtų Europos Sąjungos elektoratą, ir sugriežtinti vykdymo užtikrinimą, kad būtų galima kovoti su piktnaudžiavimu ir susigrąžinti finansavimą. Šie pasiūlymai turėtų būti priimti ir įsigalioti iki 2019 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Europos politinių partijų, kaip tiesioginės grandies tarp piliečių ir Europos Sąjungos politinės sistemos, vaidmuo yra ypač svarbus, nes taip didinamas Europos Sąjungos teisėtumas. Mums reikia Europos partijų, kurių veikla iš tiesų turi europinį aspektą ir kurios pajėgia padaryti pokyčių.

Siūloma Europos politinių partijų ir fondų reforma – tai atsakas į ne vieną Europos Parlamento prašymą užpildyti spragas, dėl kurių atsiranda galimybė piktnaudžiauti Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigais. Kai kuriais atvejais atskiri tos pačios nacionalinės partijos nariai remia skirtingų Europos politinių partijų steigimą. Be to, taikant dabartinį ES finansavimo paskirstymo Europos politinėms partijoms metodą nėra pakankamai proporcingai atsižvelgiama į Europos Parlamento rinkimuose išrinktų atstovų skaičių. Galiausiai, partijoms sudėtinga įvykdyti bendro finansavimo reikalavimą tokiam finansavimui gauti.

Pagal Komisijos siūlymą nuo 85 % iki 95 % padidinus finansavimo dalies, paskirstomos atsižvelgiant į faktinius balsavimo rezultatus, procentinę dalį, bus nustatytas glaudesnis faktinio atstovavimo ir finansavimo ryšys. Pagal dabartinę sistemą 15 % finansavimo pasidalija visos partijos, neatsižvelgiant į tai, kokiam skaičiui rinkėjų jos atstovauja.

Įgyvendinus pasiūlymuose numatytą reikalavimą, kad nacionalinės partijos savo interneto svetainėse aiškiai pateiktų Europos partijos, su kuria jos yra susijusios, logotipą ir politinę programą, europiečiams taip pat bus užtikrinta, kad Europos ir nacionalinių partijų ryšiai būtų skaidresni. Taip pat bus teikiama informacija apie partijoms atstovaujančių Europos Parlamento narių pasiskirstymą pagal lytis.

Galiausiai, siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų valdomi tinkamiau, įgyvendinus siūlomą reformą bus užpildytos spragos, dėl kurių partijos gali piktnaudžiauti sistema įsteigdamos keletą Europos subjektų, kurių kiekvienas turi teisę gauti papildomą finansavimą.

Tolesni veiksmai. Kad abu šiandien Komisijos pateikti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų įsigaliotų, dabar pagal įprastą teisėkūros procedūrą juos turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija tikisi, jog debatai vyks sparčiai ir konstruktyviai, kad šie svarbūs su demokratiniu Sąjungos gyvenimu susiję pakeitimai galėtų įsigalioti kuo greičiau.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės rengimo priemonė, ji pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn., įsigaliojus Sutarties nuostatas įgyvendinančiam Europos piliečių iniciatyvos reglamentui.

Oficialiai užregistravus Europos piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių, kurie yra bent iš ketvirtadalio ES valstybių narių, gali prašyti Europos Komisijos teikti teisės aktų pasiūlymų tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti. Jei iniciatyvai pritaria reikalingas piliečių skaičius, Komisija turi priimti pranešimą, kuriame paaiškina, ar ji ketina imtis tolesnių veiksmų ir kodėl.

Europos politinės partijos numatytos Europos Sąjungos sutartyje. Joje nurodyta: „Politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią.“ Europos politinių partijų ir su jomis susijusių politinių fondų matomumą, pripažinimą, veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę didina 2014 metais priimtas Reglamentas dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo.

Tam tikras sąlygas atitinkančioms politinėms partijoms ir fondams suteikta galimybė tapti Europos juridiniais asmenimis, kurie, įregistruoti Europos Sąjungos lygmeniu, įgytų daugiau galimybių gauti Europos Sąjungos finansinę paramą. Šios sąlygos yra susijusios su reikalavimu būti atstovaujamai (-am) pakankamai dideliame skaičiuje ES valstybių narių ir reikalavimu tiek programoje, tiek veikloje paisyti vertybių, kuriomis grindžiama ES.

Daugiau informacijos

2017 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį. Kalba

2017 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį. Informacinis leidinys

Pasiūlymas dėl reglamento. Europos piliečių iniciatyvos reglamento pakeitimai

Pasiūlymas dėl reglamento. Reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo pakeitimai

Klausimai ir atsakymai apie Europos piliečių iniciatyvą ir politinių partijų finansavimą

IP/17/3187

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar