Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2017: Vind i seglen

Bryssel den 13 september 2017

Tillståndet i unionen 2017: Vind i seglen

1

 

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, höll idag 2017 års tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentets ledamöter i Strasbourg. I talet lade han fram sina prioriteringar för det kommande året och beskrev sin vision om hur EU skulle kunna utvecklas fram till 2025 (se hela talet). Han presenterade en färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU (se faktabladet Färdplan).

– EU har fått vind i seglen igen, sa Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande idag. Men vi kommer ingenstans om vi inte kan utnyttja den vinden. (…) Vi bör ta ut kursen för framtiden. Precis som Mark Twain skrev, i framtiden kommer vi mer att ångra det vi inte gjorde än det vi faktiskt gjorde. Det är nu dags att skapa ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU fram till 2025.

Ordförande Jean-Claude Junckers tal i Europaparlamentet följdes av att EU-kommissionen antog ett antal konkreta initiativ om handel, kontroll av investeringar, it-säkerhet, industri, data och demokrati – ett direkt steg från ord till handling.

I en serie faktablad som offentliggjordes idag ges också en utförligare beskrivning av några av de aspekter som togs upp i talet.

De främsta budskapen i 2017 års tal om tillståndet i unionen

Vind i seglen

Tio år efter det att krisen slog till börjar EU:s ekonomi äntligen att återhämta sig. Och med den vårt förtroende. Våra ledare för EU-27, parlamentet och kommissionen för tillbaka Europa in i vår union. Tillsammans för vi tillbaka unionen i vår union.

Hålla kursen

När vi blickar framåt kan vi inte tillåta oss att tappa kursen (...) Vi måste slutföra det vi påbörjade i Bratislava.

Handel: Länder från hela världen har börjat köa utanför vår dörr i hopp om att få sluta handelsavtal med oss. (…) Idag föreslår vi att vi ska inleda förhandlingar med Australien och Nya Zeeland.

Låt mig säga en gång för alla – vi är inga naiva friahandelsvänner. EU måste alltid att försvara sina strategiska intressen. Det är därför vi i dag lägger fram ett förslag om nya EU-regler om kontroll av investeringar.

Industri: Jag är stolt över vår bilindustri. Men jag blir chockad när konsumenterna medvetet och överlagt blir lurade. Jag uppmanar fordonsindustrin att skärpa sig och ställa allt till rätta.

Med den nya industripolitiska strategi som vi lägger fram i dag hjälper vi våra industrier att förbli eller bli världsledande inom innovation, digitalisering och övergången till koldioxidsnål teknik.

Kampen mot klimatförändringarna: ”Trots de raserade ambitionerna i USA ska vi i Europa se till att få vår planet ren igen. Den är hela mänsklighetens gemensamma arv.

It-säkerhet: It-angrepp kan vara farligare för demokratiernas och ekonomiernas stabilitet än gevär och stridsvagnar. (…) Kommissionen föreslår idag nya verktyg, däribland en europeisk it-säkerhetsmyndighet, som ska hjälpa oss att försvara oss.

Migration: ”Europa är och måste förbli en solidarisk världsdel där de som flyr undan förföljelse kan hitta en tillflyktsort.

Vi har gemensamma gränser men de medlemsstaterna som rent geografiskt står i frontlinjen kan inte ensamma försvara dem. Gemensamma gränser måste innebära gemensamt skydd.

Jag kan inte tala om migrationen utan att ge Italien en eloge för deras oförtröttliga och fina arbete. (…) Italien räddar EU:s ära i Medelhavet.

Europeiska solidaritetskåren (se faktablad): Jag är särskilt stolt över de unga européer (…) som tjänstgör i den nya europeiska solidaritetskåren. De förverkligar den europeiska solidariteten.

Afrika (se faktablad): ”Vi måste också visa vår solidaritet med Afrika. Afrika är en nobel och ung kontinent, mänsklighetens vagga. Vår förvaltningsfond för Afrika, med en budget på 2,7 miljarder euro, skapar arbetstillfällen i hela Afrika.

Sätta segel

”Nu är det dags att göra en första sammanfattning av debatten [om Europas framtid]. Dags att gå från tanke till handling. Från debatt till beslut. Idag vill jag redogöra för min åsikt: mitt eget sjätte scenario, om ni så vill.”

För mig är Europa mer än en inre marknad. Mer än pengar, mer än euron. Det handlar om värderingar.”

Från öst till väst: Europa sträcker sig från Vigo till Varna. Från Spanien till Bulgarien. Från öst till väst: Europa måste andas med båda lungorna. Annars kommer vi inte att få luft.

Utstationering av arbetstagare (se faktablad): I ett jämlikt EU får det inte finnas andra klassens arbetstagare. Om du utför samma arbete på samma plats ska du få samma lön.

En europeisk arbetsmyndighet (se faktablad): ”Det verkar orimligt att ha en bankmyndighet för att genomdriva krav på bankerna, men ingen arbetsmyndighet för att se till att vår inre marknad är rättvis.Vi ska skapa en.

Kvalitetsskillnader hos livsmedel (se faktablad): I ett jämlikt EU får det inte finnas andra klassens konsumenter. Jag accepterar inte att folk i vissa delar av EU prackas på livsmedel av lägre kvalitet än i andra länder (…) Slovakerna förtjänar inte att få mindre fisk i sina fiskpinnar. Ungrarna inte mindre kött i sina måltider. Tjeckerna inte mindre kakao i sin choklad.

Rättsstatsprincipen: ”I Europa ersattes lagens styrka av den starkes lag (…) Rättsstatsprincipen är inte förhandlingsbar i EU.Den är ett måste.”

Domstolens domar måste respekteras av alla.Att undergräva dem eller undergräva de nationella domstolarnas oberoende, är att beröva medborgarna deras grundläggande rättigheter.

Schengenområdet: Om vi vill stärka skyddet av våra yttre gränser måste vi omedelbart öppna Schengenområdet för Bulgarien och Rumänien.Vi bör också låta Kroatien gå med fullt ut i Schengen, när landet uppfyller alla kriterier.

Euroområdet (se faktablad): Om vi vill att euron ska förena och inte splittra vår världsdel bör den vara mer än en utvald grupp länders valuta.Euron är tänkt att vara hela EU:s gemensamma valuta.

Utvidgningen: ”Vi måste behålla trovärdiga utsikter till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan (…) Det är tydligt att det inte kommer att bli någon ytterligare utvidgning under [den här] mandatperioden (…) Men sedan kommer EU att få mer än 27 medlemmar.”

Turkiet: ”Turkiet har under en tid tagit enorma kliv bort från EU.”

"Journalister hör hemma på nyhetsredaktionerna inte i fängelse. De hör hemma där det råder yttrandefrihet.

Därför skickar jag följande uppmaning till makthavarna i Turkiet:Släpp våra journalister.”

Omröstning med kvalificerad majoritet i skattefrågor: "Jag är starkt för att gå över till omröstning med kvalificerad majoritet i beslut om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, rättvisa skatter i den digitala sektorn och skatt på finansiella transaktioner."

En europeisk ekonomi- och finansminister (se faktablad): ”Vi behöver en europeisk ekonomi- och finansminister. En europeisk minister som ska verka för och stödja strukturreformer i medlemsstaterna.”

Vi behöver inga parallella strukturer (...) Euroområdets parlament är Europaparlamentet.”

Kampen mot terrorism: ”Jag efterlyser en europeisk underrättelseenhet som ser till att data om terrorister och utländska stridande automatiskt sprids till underrättelsetjänster och polis.”

En starkare global aktör: ”Jag vill att medlemsstaterna tar en titt på vilka utrikespolitiska beslut som kan flyttas över från enhällighet till omröstning med kvalificerad majoritet.Det föreskrivs redan i fördraget.”

Bättre lagstiftning (se faktablad): ”Vi ska inte blanda oss i medborgarnas vardag (…) Vi ska inte klampa in med massor av nya initiativ eller ständigt sträva efter ökad behörighet. Där det är rimligt ska vi ge tillbaka behörighet till medlemsstaterna.”

Jag kommer att inrätta en subsidiaritets- och proportionalitetsgrupp som ska titta mycket kritiskt på alla politikområden för att säkerställa att vi bara agerar där EU tillför ett mervärde.

Institutionella reformer: ”EU skulle fungera bättre om vi kunde ha en enda ordförande för EU-kommissionen och Europeiska rådet (…) EU skulle bli lättare att förstå om vi hade en enda rorsman på skutan (…) Att ha en enda ordförande skulle avspegla EU:s sanna karaktär bättre, i dess egenskap av både en union av medborgare och en union av stater.”

"Om du vill stärka den europeiska demokratin, kan du inte stoppa de demokratiska framsteg vi har sett med toppkandidater – 'Spitzenkandidaten'."

Färdplanen

Vår framtid kan inte förbli ett scenario (…) Det är i dag som vi måste förbereda morgondagens union.

Den 30 mars 2019 blir vi en union av 27 länder.Jag föreslår att vi förbereder oss omsorgsfullt för detta ögonblick, i de 27 EU-länderna och på EU-institutionerna.

Min förhoppning är att européerna den 30 mars 2019 kommer att vakna upp till ett EU där vi alla står upp för våra värderingar. Där alla medlemsländer fullt ut respekterar rättsstatsprincipen. (...) Där vi har befäst grundvalarna för Ekonomiska och monetära unionen så att vi kan värna vår gemensamma valuta i vått och torrt utan att behöva hjälp utifrån. (...) Där en enda ordförande, folkvald efter en demokratisk, alleuropeisk valkampanj, leder kommissionens och Europeiska rådets arbete.”

Vi har börjat laga taket. Men nu måste vi göra jobbet färdigt medan solen fortfarande skiner. (…) Så låt oss kasta loss och segla ut från den trygga hamnen. Och utnyttja vinden i våra segel.

Bakgrund

I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal i Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Talet är både ett bokslut över de framsteg som gjorts under året som gått och en blick framåt mot prioriteringarna under det kommande året. Ordföranden redogör också för hur kommissionen kommer att agera för att komma till rätta med de största utmaningarna i Europeiska unionen. Talet följs av en debatt i kammaren. Detta är första steget i den dialog som förs med Europaparlamentet och rådet inför utarbetandet av kommissionens arbetsprogram för följande år.

Dessutom sände ordförande Jean-Claude Juncker och förste vice ordförande Frans Timmermans idag en avsiktsförklaring till Europaparlamentets talman och rådets ordförandeskap med en redogörelse för vilka åtgärder kommissionen har för avsikt att vidta med hjälp av lagstiftning och andra initiativ fram till slutet av nästa år (2018). Detta fastställs särskilt i 2010 års ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Läs mer

Tryckt version av tillståndet i unionen 2017, inklusive:

  • Det auktoriserade talet om tillståndet i unionen 2016
  • Avsiktsförklaringen
  • Lägesrapporten om kommissionens tio prioriteringar
  • Färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU

Tillståndet i unionen 2017 – webbplats

EU-kommissionens tio politiska prioriteringar

 

IP/17/3164

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar