Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Ramy partnerstwa w dziedzinie migracji – wspólne zarządzanie migracją daje pozytywne wyniki

Bruksela, 6 września 2017 r.

Z przedstawionego dzisiaj przez Komisję i Wysoką Przedstawiciel piątego sprawozdania w sprawie postępów w realizacji ram partnerstwa w dziedzinie migracji wynika, że środki wprowadzone w celu lepszego zarządzania migracją na szlaku środkowośródziemnomorskim i realizowane z partnerami w Afryce zaczynają przynosić owoce.

W miesiącach letnich znacznie spadła liczba tragicznych przypadków śmiertelnych na morzu, a także wyraźnie zmalała liczba migrantów na szlaku środkowośródziemnomorskim. Wspólnie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) UE pomogła ponad 11 tys. migrantów w dobrowolnym powrocie z Libii i Nigru do krajów pochodzenia. Kontynuując działania zainicjowane w 2016 r. w ramach partnerstwa w dziedzinie migracji, UE i jej państwa członkowskie wzmogły wysiłki na rzecz ratowania ludzi, przerwania modelu działalności przemytników i handlarzy ludźmi, zwalczania pierwotnych przyczyn migracji i współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, przy jednoczesnym utrzymaniu europejskich wartości i poszanowaniu praw człowieka.

Wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca Federica Mogherini stwierdziła: „Kiedy mówimy o migracji, często mówimy, że stoimy przed złożonym wyzwaniem, ale nie powinniśmy nigdy zapominać, że mamy do czynienia z historiami setek tysięcy ludzi. UE jest liderem w udzielaniu migrantom konkretnej pomocy i w ich ochronie. Dzięki współpracy z agencjami ONZ i z naszymi afrykańskimi partnerami udało nam się już osiągnąć zachęcające wyniki w realizacji naszych priorytetów dotyczących ratowania życia migrantów i przerwania modelu działalności sieci przemytu przy jednoczesnym wzmożeniu walki z ubóstwem i pracy nad tworzeniem legalnych kanałów migracji do Europy. Zmierzamy ku systemowi wspólnego i zrównoważonego zarządzania migracją, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka, co wymaga solidnego partnerstwa, podziału obowiązków, solidarności i trwałego zaangażowania. W końcu jesteśmy na właściwej drodze – musimy nadal pracować konsekwentnie i z determinacją”. 

Partnerstwo z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) zostało wzmocnione na wszystkich etapach szlaku środkowośródziemnomorskiego. Realizowane są szczegółowe programy ochrony i wsparcia dla migrantów, na przykład zapewnianie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i do dokumentacji, wspomagane dobrowolne powroty oraz reintegracja osób powracających. Odnotowano zadowalające postępy w wielu obszarach priorytetowych uzgodnionych w ramach partnerstwa i w planie działania w sprawie środków na rzecz wsparcia Włoch, przyjętego w dniu 4 lipca 2017 r., w tym w dziedzinie powrotów i readmisji. W nadchodzących miesiącach prace będą kontynuowane, a UE będzie nadal gotowa wykorzystać wszystkie stosowne bodźce i narzędzia, w tym politykę wizową, do budowania konstruktywnej współpracy w tej dziedzinie.

Konkretne rezultaty osiągnięte w ramach partnerstwa

Trwa dialog i współpraca w ramach nowych zasad partnerstwa z priorytetowymi krajami afrykańskimi (Niger, Mali, Nigeria, Senegal i Etiopia). UE zapewnia wsparcie w regionie Sahelu w celu poprawy bezpieczeństwa i rozwoju. W ramach funduszu powierniczego UE dla Afryki podpisano jak dotąd 169 umów na łączną kwotę ponad 1,2 mld EUR. Zasięg funduszu rozszerzono tak, by obejmował Gwineę, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghanę. Uruchomiono projekty przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy lub wspierania podstawowych usług społecznych na rzecz miejscowej ludności. W celu zwiększenia bezpieczeństwa wzmacniane są misje w ramach wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w tym regionie, a ich zakres jest rozciągany na cały region. UE jest również głównym uczestnikiem połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, które utworzono w celu zwiększenia bezpieczeństwa granic w regionie i zwalczania handlu ludźmi. Jej wkład w tę inicjatywę wynosi 50 mln EUR.

Zintensyfikowano też współpracę z krajami partnerskimi w Afryce Północnej i Zachodniej, jak również w Azji, w odniesieniu do której osiągnięto w Bangladeszu porozumienie w sprawie standardowych procedur operacyjnych.

Postępy na szlaku środkowośródziemnomorskim

Wzmożono prace wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego w zakresie akcji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu, współpracy z krajami ościennymi Libii i dobrowolnych powrotów. W następstwie planu działania na rzecz wsparcia Włoch, przyjętego dnia 4 lipca, zatwierdzono projekt o wartości 46,3 mln EUR w ramach funduszu powierniczego UE dla Afryki w celu wzmocnienia zdolności władz Libii w zakresie zarządzania granicami i migracją. Stanowi to uzupełnienie prac prowadzonych z partnerami międzynarodowymi, takimi jak IOM i UNHCR, mających na celu poprawę ochrony migrantów i uchodźców, zwiększenie liczby wspomaganych dobrowolnych powrotów, otwarcie legalnych kanałów migracji dla osób, które potrzebują ochrony, i kształtowanie odporności społeczności przyjmujących. Komisja przeznaczyła fundusze na wsparcie przesiedlenia ponad 37 tys. osób w 2018 r., w tym z Afryki Północnej i Rogu Afryki. Szkolenia i budowanie zdolności libijskiej straży przybrzeżnej są realizowane w ramach projektu Seahorse i operacji EUNAVFOR MED SOPHIA. Działania te obejmują ustanowienie mechanizmu monitorowania efektów szkoleń.

Dalsze działania

Konieczne jest dalsze rozwijanie środków wdrożonych przez instytucje UE i państwa członkowskie. Zmniejszenie presji migracyjnej wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego stanowi okazję do poczynienia dalszych postępów w zakresie działań prowadzonych od czasu zainicjowania ram partnerstwa w czerwcu ubiegłego roku. Dostępne instrumenty i zasoby powinny zatem zostać rozszerzone, a istniejące projekty w celu wspierania odporności społeczno-ekonomicznej w krajach pochodzenia i tranzytu powinny zostać szybko wprowadzone w życie. Państwa członkowskie UE powinny bardziej się zaangażować w te działania, zwłaszcza jeśli chodzi o składanie zobowiązań dotyczących operacji przesiedlania zainicjowanej przez Komisję w dniu 4 lipca oraz środki przekazane na rzecz funduszu powierniczego UE dla Afryki.

Zbliżający się szczyt UE–Afryka, który odbędzie się w listopadzie 2017 r., stanowić będzie okazję do podsumowania postępów poczynionych w ramach nowych ram partnerstwa z krajami afrykańskimi.

Więcej informacji:

Piąte sprawozdanie z postępów w realizacji ram partnerstwa z państwami trzecimi w zakresie Europejskiego programu w dziedzinie migracji

Arkusz informacyjny – Ramy partnerstwa w dziedzinie migracji

Arkusz informacyjny – stosunki UE–Libia

Arkusz informacyjny – kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki

 

 

IP/17/3091

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar