Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt UE–Ukraina: reformy na Ukrainie w połączeniu ze wsparciem ze strony Unii Europejskiej przynoszą pozytywne wyniki

Kyiv, 13 lipca 2017 r.

19. szczyt między Unią Europejską a Ukrainą odbył się dziś w Kijowie. Przebiegał on w kontekście zakończenia ratyfikacji układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina oraz przyznania w czerwcu obywatelom Ukrainy prawa do bezwizowego wjazdu do strefy Schengen.

Unię Europejską reprezentowali przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Ukraina była reprezentowana przez prezydenta Petra Poroszenkę. Z ramienia Komisji Europejskiej w szczycie uczestniczyli również wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis oraz komisarze Johannes Hahn i Cecilia Malmström.

Na wspólnej konferencji prasowej przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: W ciągu ostatnich trzech lat uczyniono więcej niż w minionym dwudziestoleciu; Ukraina powinna być dumna ze swoich osiągnięć.

UE i Ukraina: razem łatwiej

Od ostatniego szczytu UE–Ukraina, który odbył się w listopadzie 2016 r. w Brukseli, poczyniono istotne postępy. W życiu obywateli Ukrainy i UE dokonały się pozytywne zmiany.

Ratyfikacja układu o stowarzyszeniu, w tym pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (AA/DCFTA), która miała miejsce dwa dni temu, oznacza, że układ ten wejdzie w pełni w życie z dniem 1 września 2017 r. Układ o stowarzyszeniu przewiduje plan ambitnych reform na Ukrainie i zwiększenie wymiany handlowej między Unią Europejską a tym krajem, a także sprzyja wzajemnym inwestycjom. Pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu jest tymczasowo stosowana od ponad roku i od tego czasu wymiana handlowa zwiększyła się o 10 proc., a UE ugruntowała swoją pozycję największego partnera handlowego Ukrainy. Ponadto przywódcy z zadowoleniem przyjęli porozumienie polityczne zakładające przyznanie Ukrainie autonomicznych środków handlowych, które przyczynią się do dalszego rozwoju handlu dwustronnego dzięki zlikwidowaniu dodatkowych taryf i ceł na produkty rolne i przemysłowe.

Szczyt w Kijowie odbył się dokładnie miesiąc i dwa dni po tym, jak świętowano przyznanie obywatelom Ukrainy posiadającym paszport biometryczny prawa do podróżowania bez wizy do strefy Schengen, co było wydarzeniem historycznym. Teraz, gdy wprowadzono już ruch bezwizowy, a Ukraina zobowiązała się do dalszego wypełniania wszystkich kryteriów planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, obywatele UE i obywatele Ukrainy będą mieli sposobność, by zwiększyć wzajemne interakcje i zacieśnić kontakty, co może doprowadzić do zbliżenia do siebie obu społeczeństw na skalę niespotykaną w przeszłości. W pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów strefę Schengen odwiedziło ponad 95 tys. obywateli Ukrainy.

Przywódcy ocenili, jaki jest aktualny stan realizacji przez Ukrainę ambitnego planu reform. Władze ukraińskie zobowiązały się do przeprowadzenia gruntownych i bezprecedensowych reform w wielu dziedzinach, w tym dotyczących:

 • decentralizacji
 • radiofonii i telewizji publicznej
 • zwalczania korupcji
 • wymiaru sprawiedliwości
 • policji
 • administracji publicznej
 • zarządzania finansami publicznymi oraz zamówień publicznych
 • handlu
 • energetyki
 • systemu bankowego
 • opieki zdrowotnej.

Uczyniono to pomimo poważnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, spowodowanych trwającym konfliktem we wschodniej Ukrainie. Podczas szczytu przywódcy UE podkreślili, że niezbędne jest kontynuowanie tych wysiłków i wspieranie wprowadzania reform w istotnych obszarach, jak np. zwalczanie korupcji. Dlatego ważne jest nadanie nowej dynamiki działaniom na rzecz lepszego funkcjonowania i zapewnienia niezależności instytucji antykorupcyjnych, takich jak Krajowe Biuro Antykorupcyjne, zniesienia obowiązku ujawniania informacji majątkowych drogą elektroniczną przez działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem korupcji, ustanowienia wysokiego trybunału antykorupcyjnego oraz zapewnienia przejrzystości w procesie powoływania sędziów Sądu Najwyższego. W związku z powyższym szczyt był okazją do tego, by UE i Ukraina określiły dalsze priorytety reform na najbliższe miesiące i lata. Prezydent Poroszenko zaprezentował strategię na okres do 2020 r. oraz rządowy plan działania na lata 2017–2020. Obie strony uzgodniły, jak ważne jest dalsze przyspieszanie reform i ich stałe wdrażanie.

Unia Europejska przeznacza na rzecz Ukrainy bezprecedensowe wsparcie finansowe, które jest uzależnione od kontynuacji reform w tym kraju. Podczas szczytu przedstawiciele Unii Europejskiej zapowiedzieli opracowanie na 2017 r. priorytetowych projektów o wartości 200 mln euro w celu wsparcia obszarów ogarniętych konfliktem na wschodzie Ukrainy, opracowanie programów efektywności energetycznej, w tym dofinansowanie wkładów w ustanowiony przez Ukrainę Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej, a także wsparcie zarządzania finansami publicznymi oraz kluczowych reform i wdrażanie AA/DCFTA za pośrednictwem instrumentu współpracy technicznej. Opracowany niedawno przez UE Plan inwestycji zewnętrznych przewiduje nowe, dodatkowe możliwości finansowania, skierowane do Ukrainy.

W kwietniu, po wypłacie drugiej transzy unijnej pomocy makrofinansowej o wartości 600 mln euro, przywódcy UE zaznaczyli, że władze ukraińskie powinny przyspieszyć realizację wszystkich zaległych reform strukturalnych związanych z pomocą makrofinansową, w tym dotyczących wszystkich odnośnych zobowiązań w dziedzinie zwalczania korupcji, przyjęcia przepisów dotyczących sektorów energetyki i finansów, uchylenia zakazu wywozu drewna, zniesienia podwyższonych opłat celnych za złom, a także w dziedzinie pomocy społecznej oraz usług na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP).

Unia Europejska ponownie wyraziła swoje stałe i niezachwiane wsparcie dla jedności, suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy. Unia Europejska potępia bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską i jej nie uznaje. Przywódcy powtórzyli, że pełne wprowadzenie w życie porozumień mińskich jest podstawą trwałego i pokojowego zażegnania konfliktu we wschodniej Ukrainie. Omówiono również stale pogarszającą się sytuację w zakresie praw człowieka na obszarach niepodlegających kontroli rządowej w obwodach donieckim i ługańskim, jak też przypadki naruszania praw osób, które nie uznają bezprawnej aneksji, oraz praw Tatarów krymskich, Ukraińców i osób należących do innych grup etnicznych i religijnych.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa poświęcona 19. szczytowi UE–Ukraina

Nota informacyjna o stosunkach UE–Ukraina

Strona internetowa delegatury UE na Ukrainie

Strona internetowa grupy wsparcia dla Ukrainy w ramach Komisji Europejskiej

Stosunki handlowe UE–Ukraina

IP/17/1989

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar