Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Transportinvesteringer i EU: Kommissionen foreslår at afsætte 2,7 mia. EUR til 152 projekter

Bruxelles, den 23. juni 2017

Europa-Kommissionen foreslår i dag at investere 2,7 mia. EUR i 152 centrale transportprojekter, som understøtter konkurrencedygtig, ren og sammenbundet mobilitet i Europa.

Kommissionen følger således konkret op på sin investeringsplan for Europa og ønsket om sammenbinding af vores kontinent, herunder på den nye dagsorden om "Et mobilt Europa". De udvalgte projekter vil bidrage til at modernisere jernbanelinjer, fjerne flaskehalse, forbedre grænseoverskridende forbindelser, installere forsyningspunkter for alternative brændstoffer og indføre innovative trafikstyringssystemer. Investeringerne foretages under Connecting Europe-faciliteten, som er EU's finansielle mekanisme til at støtte infrastrukturnet, og mobiliserer 4,7 mia. EUR i offentlig og privat medfinansiering. Sådanne investeringer vil ikke blot modernisere Europas transportnet, men også stimulere den økonomiske aktivitet og fremme jobskabelsen. I år øremærker Kommissionen desuden 1,8 mia. ud af i alt 2,7 mia. EUR til de 15 medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden[1], for yderligere at mindske de infrastrukturelle skævheder.

EU's kommissær for transport, Violeta Bulc, siger: "Der er et enormt behov for investeringer i transportinfrastruktur. Denne nye bølge af investeringer fokuserer på rene, innovative og digitale projekter med henblik på at modernisere Europas transportnet. I dag kom vi et skridt nærmere en reel transportunion, som opfylder borgernes behov, stimulerer økonomien og skaber arbejdspladser. Fremadrettet vil jeg opfordre alle interessenter til at udnytte de resterende midler optimalt og anvende blandet finansiering til at opnå de størst mulige effekter og mobilisere alle potentielle ressourcer".

De udvalgte projekter koncentrerer sig hovedsagelig om de strategiske dele af Europas transportnet ("hovednettet") for at sikre den højeste merværdi og virkning for EU. Størstedelen af midlerne vil blive anvendt til udviklingen af det europæiske jernbanenet (1,8 mia. EUR), dekarbonisering og opgradering af vejtransporten og udvikling af intelligente transportsystemer (359,2 mio. EUR) og lufttrafikstyringssystemer (ATM) (311,3 mio. EUR).

Blandt de udvalgte projekter kan nævnes flagskibsinitiativer som f.eks. opgraderingen af den over 100 km lange jernbanestrækning Białystok-Ełk i Polen, moderniseringen af ATM-systemer i EU's medlemsstater, den fulde udbygning af Karawankentunnelen mellem Slovenien og Østrig og udviklingen af et netværk til hurtig elektrisk opladning af køretøjer i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige og Italien.

Alle projekter blev udvalgt til at modtage finansiering via de indkaldelser af konkurrerende forslag, der blev iværksat den 13. oktober 2016. 349 ansøgninger tegner sig for anmodninger om næsten 7,5 mia. EUR i medfinansiering.

Det gav Kommissionen mulighed for at udvælge de bedste projekter og samtidig sikre en afbalanceret fordeling af midlerne, både geografisk og mellem forskellige transportformer. EU's finansieringsbidrag ydes i form af tilskud med en medfinansieringssats på 10-50 % af et projekts berettigede omkostninger afhængig af typen og indkaldelsen (op til 85 % under Samhørighedsfondens bevillingsramme).

De næste skridt

De EU-medlemsstater, der er repræsenteret i koordinationsudvalget for Connecting Europe-faciliteten, skal nu godkende forslaget til finansieringsafgørelsen på deres møde den 6. juli 2017. Kommissionens vedtagelse af den formelle afgørelse forventes at finde sted i slutningen af juli 2017. Kommissionens Forvaltningsorgan for Innovation og Netværk (INEA) vil derefter udarbejde og undertegne tilskudsaftalerne med støttemodtagerne i de enkelte projekter i anden halvdel af 2017.

Baggrund

Via Connecting Europe-faciliteten (CEF) vil EU's budget for 2014-2020 stille 23,2 mia. EUR til rådighed til medfinansiering af TEN-T-projekter i EU's medlemsstater. Deraf er 11,3 mia. EUR reserveret til projekter i de medlemsstater, der kan få støtte fra Samhørighedsfonden. Under en række et- og flerårige arbejdsprogrammer opstilles der et sæt hovedindsatsområder, og der afsættes et samlet beløb til hvert hovedindsatsområde i et givent år.

Siden 2014, det første programmeringsår under CEF, er tre bølger af forslagsindkaldelser blevet iværksat (i 2014, 2015 og 2016). Indtil nu er der efter indkaldelserne i 2014 og 2015 blevet indgået tilskudsaftaler for 452 projekter. Disse projekter modtager for øjeblikket medfinansiering fra CEF-programmet til et samlet beløb af 18,7 mia. EUR. Indkaldelsen i 2016 vil bidrage til at nå op på 92 % af det samlede budget for transport under CEF, en samlet investering på 41,6 mia. EUR i EU's økonomi.

En anden CEF-indkaldelse af forslag med blandet finansiering, der blev iværksat i februar 2017, er åben for transportinfrastrukturprojekter. Sammen med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) spiller CEF en central rolle i indsatsen for at indhente investeringsefterslæbet i Europa – hvilket er en af Kommissionens topprioriteter.

Yderligere oplysninger

[1] I perioden 2014-2020 vedrører støtten fra Samhørighedsfonden Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

IP/17/1729

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar