Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon kutsub kokku mitteusulised organisatsioonid, et arutada Euroopa tulevikku: väärtustel põhinev ja tõhus liit

Brüssel, 19. juuni 2017

Täna korraldas Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans kõrgetasemelise kohtumise neljateistkümne filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide esindajaga kogu Euroopast. Kohal oli ka Euroopa Parlamendi asepresident Mairead McGuinness.

Kõnealusel kaheksandal iga-aastasel kõrgetasemelisel kohtumisel arutleti teemal“Euroopa tulevik: väärtustel põhinev ja tõhus liit“. Kohtumine toimus kirikute, usuühenduste, filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonidega peetava regulaarse dialoogi raames, mis on ette nähtud Lissaboni lepingu artikliga 17.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Praegune hetk on Euroopa jaoks pöördeline. Minu jaoks on kõige olulisem kuulata organisatsioone, kes esindavad meie kodanikke, sõltumata nende usust või veendumustest. Komisjon kasutab seda ainulaadset võimalust, et arutada Euroopa Liidu tuleviku üle. Meie ühised euroopalikud väärtused peavad jääma meie tulevaste valikute alustalaks ja me peame laialdast arutelu selle üle, kuidas siduda edaspidine poliitika meie ühiste väärtustega. Kõnealustel usuringkondadel, kirikul ja mitteusulistel organisatsioonidel on selles protsessis tähtis osa.“

Tänane kõrgetasemeline kohtumine annab võimaluse põhjalikumaks aruteluks, et käsitleda väärtus- ja juhtimissüsteemidega seonduvaid küsimusi. Praegune arutelu Euroopa tuleviku üle tõstatab palju küsimusi selle kohta, kuidas muuta Euroopat tõhusamaks, demokraatlikumaks ja paremaks. Osalejad käsitlesid ka Euroopa sotsiaalset mõõdet, pöörates erilist tähelepanu peamistele sotsiaalsetele põhimõtetele, mida tuleb edendada Euroopa tasandil ja kuidas seda kõige paremini teha. Kohalviibivaid organisatsioone kutsuti üles tegema komisjoniga koostööd Euroopa tulevikku käsitleva kogu arutelu jooksul, vahendama oma esindatavate organisatsioonide vaateid ja edaspidigi soodustama arutelu tänasel kohtumisel arutatud ideede üle.

Taustteave

Tänane kõrgetasemeline kohtumine filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide esindajatega on järjekorras kaheksas kohtumiste sarjas, mille komisjon algatas 2009. aastal, kui dialoog kirikute, usu-, filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonidega sai sätestatud Lissaboni lepingus (ELi toimimise lepingu artikkel 17). Dialoog kuulub esimese asepresidendi Timmermansi vastutusalasse.

Komisjon peab 7. novembril 2017 oma iga-aastase kohtumise usujuhtidega Euroopa tuleviku teemal.

1. märtsil 2017 võttis Euroopa Komisjon vastu valge raamatu Euroopa tuleviku kohta (IP/17/385). Valge raamatu eesmärk on ergutada arutelu selle üle, kuidas tagada, et EL saaks kaitsta kõiki oma kodanikke ja suurendada nende mõjuvõimu. Selles on kirjeldatud järgmise kümnendi peamisi väljakutseid ja võimalusi Euroopa jaoks: uute tehnoloogiate mõju, üleilmastumine, julgeolekuga seotud mured ja rahvusluse esilekerkimine. Selles rõhutatakse vajadust mõista uusi arenguid ja haarata kinni uutest võimalustest. Valges raamatus on esitatud viis võimalikku stsenaariumi selle kohta, milliseks liit võiks 2025. aastaks areneda, sõltuvalt sellest, kuidas liikmesriigid otsustavad reageerida.

Valge raamatuga algab protsess, mille käigus ELi 27 liikmesriiki otsustavad liidu tuleviku üle. Mõttevahetuse soodustamiseks korraldab komisjon koos Euroopa Parlamendi ja asjast huvitatud liikmesriikidega eri riikide linnades ja piirkondades rea väitlusi Euroopa tuleviku üle. Komisjon on osalenud debatis ka aruteludokumentidega, milles käsitletakse ELi jaoks viit keskset teemat aastani 2025. Neli aruteludokumenti on vastu võetud: Euroopa sotsiaalse mõõtme arendamise kohta (26. aprill), üleilmastumise ohjamise kohta (10. mai), majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta (31. mai) ja Euroopa kaitseküsimuste tuleviku kohta (7. juuni). Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta on kavas vastu võtta 28. juunil.

President Juncker arendab neid ideid edasi oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus 2017. aasta septembris ja sama aasta detsembris toimuval Euroopa ülemkogul saab teha esimesed kokkuvõtted. See võimaldab teha otsused edasise kursi kohta aegsasti enne 2019. aastal toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Lisateave

- Valge raamat Euroopa tuleviku kohta ja edasised sammud

- Euroopa Komisjoni dialoog kirikute, usuühenduste ning filosoofiliste ja mitteusulistel organisatsioonidega

Kohtumisel osalenute nimekiri

- Marie-Thérèse BESSON, Institut Maçonnique Européen (president), Prantsusmaa naiste suurlooži suurmeister

- Martine CERF, Egalité Laïcité Europe peasekretär (EGALE).

- Claudette CLAVEL, Grand Maître Adjoint de l'ordre Maçonnique Mixte International, rahvusvaheline ühisvabamüürlaste ordu „Le Droit Humain”.

- Andrezj DOMINICZAK, Poola humanistliku ühingu president.

- Giulio ERCOLESSI, Euroopa Humanistliku Föderatsiooni president

- Philippe FOUSSIER, Prantsusmaa Grand Orient'i Premier Grand Maître Adjoint

- Manuel LOPEZ ALVAREZ, Spanish Federation of the International Mixed Masonic Order (president), "El Derecho Humano".

- Lone Ree MILKAER, Taani humanistliku ühingu president

- Keith PORTEOUS WOOD, National Secular Society tegevdirektor

- Jean-Michel REYNAUD, Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE) president

- Claude WACHTELAER, ühenduse European Association for Free Thought (AEPL) president

- Oscar de WANDEL, Belgia suurloosi suurkantsler

- Frieder Otto WOLF, Humanistischer Verband Deutschlands, (HVD) (president).

 

IP/17/1662

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar