Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi. ES ir valstybės narės pasirašė bendrą skurdo panaikinimo strategiją

Briuselis, 2017 m. birželio 7 d.

Šiandien Europos Sąjunga ir jos valstybės narės pasirašė strateginį projektą, kuriame numatyta būsima Europos vystymosi politika. Naujajame Europos konsensuse dėl vystymosi išdėstyta nauja bendra skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi užtikinimo vizija ir veiksmų planas.

logo EClogo EPlogo Maltese

Šiandien per kasmetinį dviejų dienų trukmės Europos vystymosi dienų renginį bendrai parengtą strategiją kaip bendrą pareiškimą pasirašė Europos Parlamento Pirmininkas Antonio Tajani, Tarybos ir valstybių narių vardu Maltos Ministras Pirmininkas Josephas Muscatas, taip pat Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir Vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini.

Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi yra išsami bendra Europos vystomojo bendradarbiavimo programa. Pirmą kartą ji visa taikoma visoms Europos Sąjungos institucijoms ir visoms valstybėms narėms, kurios įsipareigoja tarpusavyje glaudžiau bendradarbiauti.

Naujajame konsensuse dar kartą tvirtai pabrėžiama, kad skurdo panaikinimas tebėra pagrindinis Europos vystymosi politikos tikslas. Į šį konsensusą visapusiškai įtraukti darnaus vystymosi ekonominis, socialinis ir aplinkosaugos aspektai. Tokiu būdu Europos vystymosi veiksmai suderinti su Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m., kuri savo ruožtu yra kompleksinė Visuotinės ES strategijos dalis.

Europos vadovai įsipareigojo veikti trijose srityse.

  1. Jie pripažįsta, kad skirtingi vystymosi veiksmų elementai tarpusavyje yra tvirtai susiję. Šie elementai apima vystymąsi, taiką ir saugumą, humanitarinę pagalbą, migraciją, aplinką ir klimato politiką, taip pat tokius kompleksinius elementus kaip: jaunimas; lyčių lygybė; judumas ir migracija; tvarioji energetika ir klimato kaita; investicijos ir prekyba; geras valdymas, demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės; novatoriškas bendradarbiavimas su pažangesnėmis besivystančiomis šalimis; vidaus išteklių telkimas ir panaudojimas.
  2. Be to, naujajame konsensuse siūloma imtis visapusiškų įgyvendinimo priemonių: įprastinę paramą vystymuisi derinti su kitais ištekliais, taip pat vykdyti patikimą politiką ir griežčiau užtikrinti politikos nuoseklumą. Taip pat primenama, kad ES vystomasis bendradarbiavimas visada turi būti vertinamas atsižvelgiant į pačių Europos šalių partnerių pastangas. Konsensusas yra pagrindas, kuriuo remdamosi ES ir valstybės narės gali išbandyti naujoviškesnes vystymosi finansavimo formas, pritraukdamos privačiojo sektoriaus investicijas ir sutelkdamos papildomus vidaus išteklius vystymosi tikslams įgyvendinti.
  3. Visais vystymosi etapais ES ir valstybės narės užmegs tinkamesnio pobūdžio partnerystes su įvairesniais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinę visuomenę ir šalis partneres. Glaudžiau bendradarbiaudamos ir pasinaudodamos savo atitinkamais lyginamaisiais pranašumais, jos toliau tobulins veiksmų įgyvendinimą vietoje.

Pagrindiniai faktai

Europa, būdama didžiausia pasaulyje oficialios paramos vystymuisi teikėja, yra pasaulinė vystymosi srities lyderė. Dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi atvirai ir skaidriai, pasikonsultavusios su kitais partneriais, susitarė visos Europos institucijos ir visos ES valstybės narės. Tai yra ES atsakas į šiandienos pasaulines tendencijas ir iššūkius, kuriuo ES išorės veiksmai suderinami su Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.

2030 m. darbotvarkę tarptautinė bendruomenė priėmė 2015 m. rugsėjo mėn. Į ją įtraukta 17 darnaus vystymosi tikslų ir atitinkamų uždavinių, kurie turi būti įvykdyti iki 2030 m. Pasibaigus 2015 m. Adis Abeboje ir Paryžiuje vykusiems tarptautiniams aukščiausiojo lygio susitikimams ir konferencijoms, tarptautinė bendruomenė parengė naują plataus užmojo darbotvarkę, kurios laikydamosi visos šalys veiks kartu spręsdamos bendrus uždavinius. Pirmą kartą darnaus vystymosi tikslai (DVT) visuotinai taikomi visoms šalims, o ES yra pasiryžusi tapti jų įgyvendinimo lydere.

2016 m. lapkričio 22 d. Europos Komisija pasiūlė savo idėjas dėl strateginio požiūrio, kuriuo siekiama užtikrinti darnų vystymąsi Europoje ir visame pasaulyje, taip pat pateikė Komisijos pasiūlymą dėl naujojo konsensuso. Nuo tada Europos Parlamentas, Taryba, kuriai pirmininkauja Malta, ir Komisija dalyvauja intensyviose tarpinstitucinėse diskusijose ir siekia susitarti dėl naujos bendros vystymosi politikos vizijos, kuria būtų atsižvelgta į 2030 m. darbotvarkės ir kitus pasaulinius uždavinius.

Įgyvendindama išorės ir kitų politikos sričių priemones, Europa pirmauja darnaus vystymosi srityje ir įgyvendinant 2030 m. darbotvarkę.

Daugiau informacijos

Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi

Bendras viešas pareiškimas. Naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi priėmimas

Informacijos suvestinė „Klausimai ir atsakymai. Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi“

Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

IP/17/1503

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar